"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

OTVORENÝ LIST k privatizácii teplární

 

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na Slovensku, Južná trieda 93, Košice

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska, Popradská 6, Stará Ľubovňa

Združenie užívateľov služieb, Skuteckého 30, Banská Bystrica

Regionálne združenie spotrebiteľov – Poprad, Murgašova 89, Poprad

                                                                                      
Úrad vlády SR
Nám. Slobody 1
813 70 Bratislava

                                                                                   V Košiciach, 14.02.2011

Vec : OTVORENÝ LIST
k privatizácii teplární  

Slovensko sa vstupom medzi vyspelé krajiny  Európskej únie zaviazalo k spoločnej hospodárskej politike, hodnotám založeným na sociálnej ochrane a boji proti sociálnemu vylúčeniu. Povinnosťou  členských štátov je konať vo všeobecnom hospodárskom záujme  a aj po  privatizácii štátnych  podnikov zabezpečiť základné služby spotrebiteľom v primeranej kvalite a za dostupné ceny. Týka sa to aj  energetiky, preto je pre nás zarážajúce urýchlené rozhodnutie vlády o privatizácií teplární bez ohľadu na medzinárodné záväzky.   
Privatizáciu štátnych teplární zdôvodňuje vláda nízkymi príjmami  (dividendami) do štátneho rozpočtu, pričom z predaja predpokladá výnos 200 miliónov eur. Zahraničný investor naopak očakáva vrátenie svojich investícií,  preto je namieste predpokladať, že zvýši ceny tepla, a tak predaj teplární v konečnom dôsledku zaplatia spotrebitelia.  Tu sa žiada pripomenúť všeobecné pravidlo, že povinnosťou každého vlastníka je  majetok zveľaďovať, a nie sa ho pri momentálnom nedostatku financií  zbavovať.    

Žiadame vládu, aby pred odpredajom  teplární   otvorila verejnú diskusiu s občanmi, ktorí sú nástupcami bývalých vlastníkov majetku ČSFR a majú ústavne garantované právo vyjadriť sa k tejto veci. V diskusii navrhujeme zaoberať sa   týmito otázkami:

1. Ako ustráži vláda súkromných investorov po privatizácii teplární, keď cieľom podnikania je maximalizácia efektívnosti podnikateľského zámeru a indikátorom je  zisk. Podľa našich skúseností privatizácia štátnych teplárenských spoločností prinesie minimálne  20%-né zvýšenie ceny tepla. To sú skúsenosti z privatizácie vodárenských spoločností a spoločností na likvidáciu odpadu. Je to daň, ktorú zaplatia občania za to, aby sa investorom vrátilo to, čo vložili do privatizácie. Privatizácia teplární by nemala nasledovať predchádzajúce privatizácie, kedy sa financie vložené pri kúpe investorom vrátili v krátkom čase.

2) Nie je pravdou, že  štát nemôže byť dobrým vlastníkom. TEKO, a.s.  Košice so 100% účasťou štátu je toho príkladom. Cenu tepla nezvyšovali tri roky a prijali opatrenia na dlhodobú  udržateľnosť. Na porovnanie uvádzame, že ani privatizácia nezastavila vyplácanie rozprávkových odmien v bývalých štátnych podnikoch, pretože miesto politicky nominovaných osôb si ich často vyplácajú zahraniční manažéri.

3) Ako sa zhodujú predvolebné sľuby súčasnej  vládnej koalície s predajom teplární, keď programové vyhlásenie vlády deklaruje, že „nebude privatizovať strategické podniky a podporí kroky k zefektívneniu vybraných podnikov so štátnou účasťou vrátane odštátnenia teplární“. Predvolebné sľuby jasne deklarovali  odštátnenie teplární a   presun akcií na mestá, ktorým bola uložená zodpovednosť za koncepcie tepelnej energetiky, ale po privatizácii budú rozhodovať zahraniční  investori. Prečo by si nemali spravovať teplárne  občania, ktorí  majú v samosprávach volených  zástupcov,  a tým priamo ovplyvňovať cenovú politiku  tepla ?

4) Občanom Slovenska sa vláda  zaviazala na poskytovanie cenovo dostupných služieb vo všeobecnom hospodárskom záujme, a nie na podporu výnosného podnikania zahraničných  investorov. Treba sa poučiť zo skúseností  susedných krajín, kde tieto služby poskytujú verejnoprospešné alebo neziskové spoločnosti. Verejne známou skutočnosťou je, že náklady na výrobu tepla v obytných  domoch  s vlastným vykurovacím systémom sú o jednu tretinu nižšie v porovnaní s centrálnymi zdrojmi vykurovania a prínosom je aj znižovanie ekologického zaťaženia.

 Preto žiadame vládu, aby hľadala iné spôsoby, ako udržať verejné financie bez privatizácie na účet svojich občanov. Ak nebude vládou vytvorený priestor a čas na širokú celospoločenskú diskusiu, potom zástupcovia spotrebiteľov a vlastníkov  bytov  podniknú potrebné kroky na celoslovenskú kampaň až po bojkot a návrhy občanom, aby sa odpojili od centrálnych zdrojov tepla.                        

             
Hlavná stránka