"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

                                   Vladimír Pavlík, Orlové 75, 017 01 Považská Bystrica
Orlové 6. 4. 2011

Vážení
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Považskej Bystrici
Odbor kriminálnej polície
Oddelenie všeobecnej kriminality
017 01 Považská Bystrica

VEC: Sťažnosť voči uzneseniu pod ČVS:ORP-101/OVK-PB-2011 pod ktorým je podpísaná vyšetrovateľka PZ pani mjr. Katarína Súlovcová

          V zákonnej lehote dávam sťažnosť proti uzneseniu vyšetrovateľky PZ mjr. Kataríny Súlovcovej. Mimo iného v nej napísala, citujem:
Podanie Vladimíra Pavlíka na prešetrenie duševného stavu ministra financií Slovenskej republiky možno kvalifikovať aj ako podanie o podozrení z páchania trestnej činnosti, t.j. trestné oznámenie.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že s poukazom na ustanovenie § 8 Trestného zákona sa trestným činom rozumie len protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone. Po preštudovaní podania Vladimíra Pavlíka mám za to, že minister financií Slovenskej republiky svojím konaním nenaplnil základné znaky skutkovej podstaty žiadneho z trestných činov uvedených v Trestnom zákone platnom a účinnom na území Slovenskej republiky.
Trestného činu podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 Trestného zákona dopustil ten, kto podporuje alebo propaguje skupinu osôb, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy smeruje k potlačeniu základných práv a slobôd osôb. Jedná sa o podporu a propagáciu „násilného“ potlačovania takýchto práv a slobôd. Týmto ustanovením sú chránené základné práva a slobody osôb v zmysle druhej hlavy Ústavy Slovenskej republiky, ako aj základné práva a slobody v zmysle napr. Paktu o občianskych a politických právach Všeobecnej deklarácie ľudských práv a podobne.

          Ivan Mikloš je jeden z tých, ktorý tu zaviedol popri rôznych ekonomických experimentoch aj tzv. systém kolektívnej viny na nevinných, keď ekonomické zločiny a zbojstvá politikov, finančných skupín, či iných gaunerov tohto typu, tak následky preniesol vo forme ekonomických experimentov na nevinných občanov. Vedome porušil ich práva a slobody, vedome podporil zločincov jeho typu. Taktiež verejne podporil tých politických zločincov, ktorí tu zosofistikovali a poľudštili fašizmus cez ekonomiku, boli porušené základné práva a slobody občanov a cynicky to nazvali ekonomické reformy. Výsledkom týchto ponovembrových fašistických zločincov typu Mikloš a spol., je nezanedbateľný počet občanov, ktorí boli cez tieto ekonomické experimenty dohnaní k sociálnym samovraždám. Pre pani vyšetrovateľku nebude problémom zistiť ich počty, ktoré evidujú nielen príslušné orgány polície, ale aj niektoré psychologické a sociologické inštitúcie.         
Pri osobe Ivana Mikloša sú len tri možnosti: 1-ekonomický diletant v službách cudzej štátnej moci ktorý pracuje proti záujmom SR a jej občanov. 2-špičkový ekonomický zločinec v službách cudzej štátnej moci ktorý pracuje proti záujmom SR a jej občanov. 3-súhrn treťotriedneho ekonomického diletanta a špičkového ekonomického zločinca ktorý pracuje proti záujmom SR a jej občanov. Preto je povinnosťou psychiatrov a orgánov činných v trestnom konaní zistiť, do ktorej kategórie Ivan Mikloš patrí.

Pokiaľ sa pani vyšetrovateľka odvoláva na druhú hlavu Ústavy SR alebo rôznych paktov o občianskych právach či všeobecných deklaráciách o ľudských právach, tak tieto nepovoľujú žiadne ekonomické experimenty na nevinných ľuďoch, alebo páchanie systému kolektívnej viny na nevinných. Ale jednoznačne dokazujú, že činnosť Ivana Mikloša patrí do kategórie zločineckej a odsúdenia hodnej. Keďže každý minister vnútra je súčasťou koaličnej vlády, tak nielen on, ale aj riadiaci pracovníci Ministerstva vnútra SR sú spolupáchateľmi tohto organizovaného politicko-ekonomického zločinu.

Vladimír Pavlík 

 


    Facebook
             
Hlavná stránka