Hlavná stránka
Upozornenie! Tieto stránky sú monitorované !!!

Evidovaní udavači ŠtB, kontra neevidovaní udavači ŠtB

                                     (2. časť)

         Máme ešte v živej pamäti, hlavne tí, ktorí prežili socializmus, ako to v skutočnosti vyzeralo v realite, keď sa radový občan začal riadiť rôznymi výzvami najvyššej komunistickej nomenklatúry, podľa ktorých mali pracujúci poukazovať na rôzne negatívne javy v spoločnosti. Dokonca návodom najvyšším mal byť List predsedníctva ÚV KSČ. Samozrejme, málokto vtedy tušil, že tí odvážnejší jedinci, ktorí si tento „list“ až príliš zobrali k srdcu, a začali ÚV KSČ a ÚV KSS na tieto javy upozorňovať, tak ich oznámenia boli obratom odoslané príslušnému oddeleniu ŠtB v bydlisku sťažovateľa. No nielen to. Priamo ŠtB boli o tomto informovaní aj tí, na ktorých boli sťažnosti o protispoločenskej činnosti adresované. A výsledok? Na menovaného sťažovateľa bol obratom zavedený pozorovací zväzok, nasadené množstvo udavačov, urobili z neho protisocialistického a protištátneho živla, pred ktorým sa mali mať na pozore nielen pracujúci z jeho okolia, ale aj tí, ktorí protispoločenskú činnosť páchali. Toto všetko, a nielen to, som sa dozvedel z jedného zväzkov pod krycím menom Vlado, ktorý bol na mňa zavedený.

Ako mi chceli našiť trestnú činnosť

         Začiatkom marca 1984 schválil náčelník oddelenia ŠtB mjr. Štefan Balla prísne tajný NÁVRH na obnovenie previerky v spise PO „VLADO“, reg. č. 12187. Mimo iného sa tu píše:

         V súčasnosti boli získané ďalšie poznatky, ktoré potvrdzujú jeho nepriateľskú činnosť, ktorá hraničí s trestnou činnosťou v zmysle §-u 100 Tz, a je potrebné menovaného pojať pod aktívnu kontrolu, dokumentovať jeho jednanie a podľa výsledkov rozhodnúť o ďalších opatreniach. Previerku a kontrolu s cieľom dokumentovania jeho trestnej činnosti navrhujem vykonávať v nasledovnom smere:

         1/ S cieľom upresnenia jeho stykov a ich charakteru spracovať návrh na STÚ NÁKUP v rámci ČSSR ale i na KZ. Termín do 15. 3. 1984, zodpovedný por. Roman.

         2/ Preskúmať v rámci O-ŠtB u všetkej agentúry a dôverníckej siete možnosti jej využitia k previerke PAVLÍKA, napojenia sa na neho, za účelom snímania jeho politických názorov, jeho stykov a celkovej činnosti. Termín do 30. 3. 1984, zodpovedný por. Roman.

         3/ Sústavne na jeho pracovisku vyťažovať všetky DO, hospodárskych a straníckych funkcionárov, kde v prípade opakovania sa jeho nepriateľských postojov a názorov smerujúcich k poburovaniu ďalších robotníkov a občanov previesť okamžite dokumentáciu v zmysle §-u 19, Zák. č. 40/74 Zb. Termín priebežne, zodpovedný por. Roman.

         4/ Získané rukopisy PAVLÍKA zasielať na XII. S-ZNB Bratislava za účelom ich porovnania, či nejde o súvis s výskytom niektorých závadných písomností, nakoľko je zistené, že sústavne zasiela sťažnosti na rôzne stranícke inštitúcie. Termín do 30. 4. 1984, zodpovedný por. Roman.

         Previerku a kontrolu PAVLÍKA prevádzať v zmysle navrhovaného plánu do 20. 9. 1984, do tejto doby vyhodnotiť získané materiály a navrhnúť príslušné opatrenie. Plán v prípade novšie získaných závažných okolností doplniť o potrebné úlohy.

Dobrovoľný a neevidovaný udavač - predseda ZO KSS Emil Hradňanský

         Dňa 12. 2. 1984 bol na Okresnej správe ZNB-oddelenie ŠtB v Považskej Bystrici por. Romanom vyhotovený Záznam s nasledovným textom:

         Dňa 7. 2. 1984 som previedol styk s DO EMIL, ktorý ma informoval, že na závode 03, prevádzka 3152 pracuje ako brusič istý Vladimír Pavlík z Orlového. Menovaný v poslednej dobe zhoršil pracovnú morálku, výkon práce plní len na 60%, čím poškodzuje na zárobku členov pracovného kolektívu, ktorí vykonávajú ďalšie operácie na výrobkoch a sú zapojení do BSP, pričom ich PAVLÍK nazýva MAFIOU. Ide o osobu, ktorá nemá kladný vzťah k nášmu socialistickému zriadeniu, je prozápadne orientovaný, čo potvrdzuje aj tá skutočnosť, že vychvaľuje pomery v kapitalistických štátoch, životnú úroveň, porovnáva ju s podmienkami u nás, pričom uvádza, že v socializme sa žije horšie. Týmito svojimi výrokmi narúša celistvosť kolektívu, ktorý sa nad jeho jednaním pohoršuje. Nerešpektuje pokyny nadriadených funkcionárov, hovorí pred pracovníkmi aby si svoje pokyny schovali za klobúk, pričom niektorých pracovníkov nabáda aby sa tak správali i oni. Nie je organizovaný v žiadnej spoločenskej organizácii ani v ROH, kde povedal, že je škoda peňazí na členské príspevky. V roku 1983 po odchode majstra KURÁŇA s ktorým sa poznal, nakoľko si povahovo dobre rozumeli, PAVLÍK chodil po dielni a prevádzal podpisovú akciu aby zamestnanci nesúhlasili s odchodom KURÁŇA, čo mu však podpísalo len málo zamestnancov. Vzhľadom na jeho sústavné provokácie ako aj listy, ktoré zasiela na rôzne inštitúcie v ČSSR, v ktorých prejavuje svoju nespokojnosť voči rôznym problémom v živote ho robotníci nazvali WALESA.

O p a t r e n i e : - na VŠEO S-ŠtB Banská Bystrica, previesť jeho lustráciu, vyžiadať si archivované Š-PO VLADO, reg. č. 121987, ktoré obnoviť a prevádzať v ňom aktívnu kontrolu PAVLÍKA. Na závode 03 v Považských strojárňach vytypovať vhodné osoby, ktoré by potvrdili negatívne vyjadrovanie sa PAVLÍKA, čo podľa §-u 19 Zák. č. 40/74 zápisnične podchytiť. Termín ihneď, zodpovedný poručík Roman.

Ako ŠtB kryla ekonomické podvody a klamala ÚV KSČ

         Nenadarmo sa nehovorí, že pod lampou býva najväčšia tma. Veru tak, a verne sa to vzťahovalo aj na vtedajšiu ŠtB. Takže si poďme bližšie a pravdivo objasniť isté veci, ktoré sa spomínajú v súvislosti s mojím menom v dotyčnom zázname. Na úvod treba úplne jednoznačne povedať, že moja smola bola v tom, že som nielen odhalil, ale som aj verejne pomenoval systém ekonomickej sabotáže, pomocou ktorej sa obohacovali riadiaci hospodárski a stranícki funkcionári vo všetkých slovenských závodoch na výrobu ložísk. Keďže som si o tomto dovolil, dokonca neanonymne, teda s mojim menom a adresou, informovať aj najvyššie orgány ÚV KSČ, je len logické, že som bol pre nich mimoriadne nebezpečný nepriateľ.

         Ako to teda fungovalo? Väčšine z nás je známe, že každý výrobok musí mať svoj technologický postup, podľa ktorého je na prvom mieste kvalita. Keďže aj hotové ložiská patria medzi strategické výrobky, ktoré musia mať ten najvyšší štandard, tak aj podľa týchto kritérií sa určovalo množstvo vyrobených súčiastok, z ktorých sa potom kompletujú hotové ložiská. Smolou socializmu ale bolo, že pri každom výročí sa prijímali rôzne záväzky, súčasťou ktorých ale nebývala zvýšená kvalita, ale zvýšené množstvo na úkor kvality. Keď trebárs brusič robiaci na tzv. centrolise obrusoval vonkajšie ložiskové krúžky nahrubo, kde z vonkajšieho povrchu sa malo obrúsiť niekoľko desatín, tak podľa technologického postupu sa takéto krúžky museli brúsiť osemkrát po sebe po stotinách, aby potom prešli na ďalší centrolis, kde sa už dobrusovali nahotovo.

         Je len logické, že toto sa nedodržiavalo. Pokiaľ by robotníci robili podľa technologického postupu, teda kvalitne, výkonové normy by plnili na 40-60%, s hodinovou mzdou 3-4 koruny. Preto sa technologický postup veselo obchádzal, výkonové normy sa plnili v priemere od 110-140%, no a vytipovaní robotnícki miláčikovia hospodárskeho a straníckeho vedenia, ktorí boli aj povinnými udavačmi, dokonca za normálnu smenu nakmásali toľko kusov navyše, že skoro každý deň sa im cvikala šichta naviac, na ktorej ale prítomní neboli. Nikoho netrápilo, že sa vyrábali ložiská nielen životu nebezpečné, ale mnohokrát sa pre nekvalitu vracali aj celé zásielky. Postupne som sa dostal do systému, ako tento štátny podvod pod dohľadom ŠtB funguje.

         Keďže sa vyrábali aj ložiská pre vojakov, ktoré museli spĺňať tie najvyššie parametre, čo bolo podmienené aj dodržiavaním technologického postupu. Aby vtedy ľudia zarobili, tak si dopisovali kusy z „fóra“, ktoré boli výsledkom úplnej ignorácie technologického postupu na úkor kvality. Všetci boli spokojní, paradoxne aj Štátna skúšobňa v Žiline, ktorá túto frašku odobrovala. Dokonca robili aj námatkové kontroly. Vždy vtedy, keď už pre vojakov boli pripravené hotové a kvalitné ložiská uložené trebárs v šiestich plechových bedniach. Tieto bedne boli súčasťou trebárs ďalších dvadsiatich bední, ale s nekvalitnými ložiskami. Samozrejme, že bedne s ložiskami pre vojakov boli špeciálne označené. A fraška sa mohla začať. Do dielne dorazila kontrola zo Štátnej skúšobne zo Žiliny, v sprievode boli aj uniformovaní vojaci, vedenie závodu, ako aj stranícke orgány z dotyčného závodu. Námatkovo sa brali ložiská na kontrolu do štátnej skúšobne, no len z označených bední, v ktorých boli hotové ložiská pre vojakov. Po tomto akte (fraške) nasledovalo posedenie a pohostenie u riaditeľa dotyčného závodu. Všetci boli spokojní, včetne príslušníkov ŠtB majúcich na starosti ekonomické záujmy ČSSR. Boli prémie, mimoriadne odmeny.....

Robotnícka trieda prechádza do útoku

         Keďže som si dovolil narušiť pokojné a stojaté vody, stranícke orgány v spolupráci s príslušníkmi ŠtB prepli na najvyšší stupeň pohotovosti. Aby naplnili opatrenia z dotyčného záznamu, začali presviedčať robotníkov na dielni, aby proti mne spísali petíciu. Aj keď ich obehli vyše sto, pod petíciu proti mojej osobe sa ich podpísalo len 22. Petíciu poslali ZO KSS, ktorej predsedom bol Emil Hradňanský, pre ŠtB ako dôveryhodná osoba Emil, no neevidovaná, ktorý udávanie na moju osobu považoval za samozrejmosť. Petícia mala nasledovný text:

         Súdruhovia! Členovia kolektívu Brigády socialistickej práce čís. 242, Výroby ložísk I. závodu 03 obracajú sa na Vás so sťažnosťou na pracovníka Pavlíka Vladimíra, ktorý pracuje na našom stredisku. Menovaný pracovník neuznáva žiadnu organizáciu, ktoré sú v našom podniku. Preto ani nie je organizovaný v ROH. Všetci pracovníci nášho strediska sú členmi kolektívu BSP, ale Pavlík odmietol vstúpiť do tohto kolektívu. Tento kolektív nazýva „Mafiou“, narúša celistvosť kolektívu a rozoštváva kolektív. S menovaným pracovníkom nechcú členovia BSP pracovať, nakoľko vnáša do radov kolektívu nepokoj a nenávisť. Kolektív BSP odsudzuje jeho počínanie a nesúhlasí, aby tento pracovník pracoval v našom kolektíve. Veríme, že naša sťažnosť bude kladne vybavená.

(Dokončenie v ďalšej časti)

Vladimír Pavlík

                                                                              

Hlavná stránka