"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Argumenty Mikuláša Varehu 12. časť.

Mikuláš Vareha kontra mafiánski gauneri zo štátnych orgánov a konkurznej mafie Zoroslava Kollára

            Zločineckí mafiánski gauneri zo štátnych orgánov, konkurznej mafie Zoroslava Kollára a im podobným, ktorí riadia arcizločineckú, arcizlodejskú, mafiánsko-gaunerskú, sofistikovano-fašistickú, tzv. zvrchovanú a svojbytnú Slovenskú republiku, ktorá sa stotožnila s Mečiarovým štátnym terorizmom, s úplnou samozrejmosťou páchajú ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti.  Hlavne pre svoj osobný blahobyt a nenažranosť v nadobúdaní hmotných statkov. A nesmieme zabudnúť ani na ich zapredanosť a vlastizradu, keď slovenský národ bezcitne podhodili cudzine nielen ako lacnú pracovnú silu, ale aj na ekonomické experimenty končiace sociálnymi samovraždami, ktoré by si vo vlastných krajinách tieto zahraničné kreatúry nemohli dovoliť. Tzv. slovenský národ, z 80-tich percent tvorený zbabelými a plebejskými ovcami, ktoré zničili budúcnosť nielen vlastným deťom a vnukom vo vlastnej krajine, ale aj ďalším generáciám ktorá sa tu narodia, aj to je jeden z dôvodov, že táto najsmradľavejšia svoloč, spodina a luza slovenského národa, tvoriaca necelé jedno percento, si toto môže dovoliť a realizovať.  

          Jej obeťou sa stal aj Mikuláš Vareha. Na týchto stránkach, ale aj v Slobodnom vysielači boli uverejnené a povedané nezvratné dôkazy v jeho prospech. Mimochodom, jedno také znalecké špinavé prasa, ktoré podhodnotilo veľkú časť jeho majetku, tak jeho syn je špeciálnym prokurátorom v Pezinku. Je už dostatočne známe, ako títo špeciálni zakrývači, pijavice prisaté na štátnom rozpočte, vytvorené pravicovo-fašistickou koalíciou nie preto, aby dokazovali, že zákon platí pre každého rovnako, ale aby špeciálne kryli ekonomické zločiny a zločiny proti ľudskosti zo strany gaunerov z vysokej politiky a mafie na vrchole pyramídy. Dnes uverejňujem trestné oznámenie na špeciálneho zakrývača Šántu, ktoré Mikuláš Vareha podal na Generálnu prokuratúru SR, ktorý ako poskok v službách mafie zo štátnych orgánov a konkurznej mafie Zoroslava Kollára, ako tzv. špeciálny prokurátor vypracoval žalobu na Mikuláša Varehu.  

Vladimír Pavlík


Generálna prokuratúra SR
            Štúrova 2
812 85 Bratislava

 

 

Oznamovateľ – poškodený: Mikuláš Vareha, nar. 24.05.1962,
trvale  bytom Tokajská125/41  Malá Tŕňa,                                     
t.č. ÚVTOS Dubnica nad Váhom

                  

                                     Trestné oznámenie na podozrivého  JUDr. Jána Šántu

Prílohy : - list zo dňa 08.01.2012
    - odpoveď zo dňa 23.12.2011
              - list zo dňa 03.08.2013 s podacím lístkom
- uznesenie vyšetrovateľa PZ, ČVS : PPZ – 169/NKA-FP-VY-2012
             - zápisnica o vrátení veci, ČVS : PPZ – 169/NKA-FP-VY-2012

I.

V rámci trestného konania vedeného vyšetrovateľom Odboru boja proti korupcii Východ, Úradu boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru pre zločin neodvedenia dane a poistného podľa § 277 ods. l, ods. 4 Trestného zákona, bola na základe príkazov vyšetrovateľa pod číslami PPZ-BPK-KE-V-107/2011, PPZ-BPK-KE-V-105/2011, PPZ-BPK-KE-V-106/2011, PPZ-BPK-KE-V-108/2011 vykonaná prehliadka iných priestorov a pozemkov v dňoch 1.3.2011 a 2.3.2011 v spoločnostiach, ktorých som bol v čase vykonávania prehliadok konateľom. Dňa 1.3.2011 bola na základe sudcu Špecializovaného trestného sudu v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica pod číslom BB-ŠTS-V-182-1/11-Ntt-152 vykonaná domová prehliadka u mojej družky Daniely Bodnárovej, nar. 22.9.1970, F. Rákocziho 456/47, Borša.

V rámci prehliadok som ja ako aj Daniela Bodnárová orgánom činným v trestnom konaní dobrovoľne vydali účtovné doklady ako aj ďalšie listiny a veci tak ako je to uvedené v zápisniciach o vydaní veci, týkajúce sa tak mojich spoločností, ako aj mňa ako živnostníka Mikuláš Vareha VENIKOM. V dňoch 22.10.2010, 4.3.2011 a 9.3.2011 boli dobrovoľne vydané Daňovým úradom Trebišov a Kráľovský Chlmec účtovné doklady  a ďalšie listiny, tak ako je to uvedené v zápisniciach o vydaní veci, týkajúce sa tak mojich spoločností, ako aj mňa ako živnostníka Mikuláš Vareha VENIKOM. Taktiež boli odňaté resp. zaistené ďalšie veci, najmä listiny, ktoré ani neboli v zápisniciach uvedené.
Uvedené úkony vykonali príslušníci Úradu boja proti korupcii, Odbor boja proti korupcii Východ, pod ČVS : PPZ-152/BPK-V-2010.

Dôkaz : - spismi Úradu boja proti korupcii, Odbor boja proti korupcii Východ,
               ČVS : PPZ-152/BPK-V-2010, v súčasnosti Národná kriminálna agentúra,
Národná jednotka finančnej polície, expozitúra Východ,
ČVS : PPZ- 169/NKA-FP-VY-2012

Podľa ust. § 93 ods. 1 Trestného poriadku, zápisnica o úkonoch podľa § 89 až 92 musí obsahovať aj dostatočne presný opis vydanej veci, odňatej veci, prevzatej veci alebo počítačových údajov, ktorý umožní určiť ich totožnosť.

Ako vyplýva zo zápisníc o odňatí veci resp. vydaní veci, orgány činné v trestnom konaní vykonávajúce úkony vydania resp. odňatia  vecí konali v rozpore s ustanovením § 93 ods. 1 Tr. por.  V rozpore s uvedeným ustanovením nie je opísaná každá zaistená vec (listina, pečiatka a pod.) tak aby ju bolo možné jednoznačne identifikovať a nebolo ju možné zameniť s inou vecou. Nie je preto možné zo zápisníc zistiť, čo bolo orgánmi činnými v trestnom konaní odňaté.

Za všetky len ako príklad uvediem napr. zápisnicu z prehliadky zo dňa 01.03.2011 vykonanej na základe príkazov vyšetrovateľa pod číslomPPZ-BPK-KE-V-106/2011, kde pod číslom 53 je uvedené, že boli vydané resp. odňaté rôzne písomné doklady – dodacie listy 2007, 2008, 2009, CMR, výdajky alebo pod číslom 70 rôzne písomné doklady – príjmové pokladničné doklady, zmluvy, faktúry atď. skriňa č. 2 neuvádza sa však konkrétne číslo faktúry, suma a pod. ani len počet faktúr. Nie je preto možné zistiť, čo bolo orgánmi činnými v trestnom konaní odňaté.

Dôkaz : - spismi Úradu boja proti korupcii, Odbor boja proti korupcii Východ,
               ČVS : PPZ-152/BPK-V-2010, v súčasnosti Národná kriminálna agentúra, 
               Národná jednotka finančnej polície, expozitúra Východ,
              ČVS : PPZ- 169/NKA-FP-VY-2012, zväzok č. 3 a 4.1

         Je povinnosťou orgánov činných v trestnom konaní a ich štandardnou praxou, že sa v zápisnici musí opísať každá jedna listina tak, aby bolo možné každú jednu identifikovať. V niektorých častiach zápisníc takto aj postupovali.

Z vyššie uvedeného je zrejmé, že príslušníci a vyšetrovatelia PZ vykonávali pri prehliadkach svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.

         Podľa ustanovenia § 326 Tr. poriadku, dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.

Rovnako prokurátor, ktorý vykonával vo veci dozor vykonával svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu.

         Podľa ustanovenia § 326 Tr. zákona, verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

       Na základe vyššie uvedeného existuje podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu podľa ust. § 326 a nasl. Tr. zákona – zneužívania právomoci verejného činiteľa.

II.

Ešte pred začatím trestného konania a súbežne s trestným konaním prebiehalo daňové konanie v spoločnostiach, subjektoch ktorých účtovné doklady boli orgánmi činnými v trestnom konaní zaistené. Prebiehali daňové kontroly, miestne zisťovania atď.
V týchto konaniach bolo potrebné predkladať listinné dôkazy v podobe faktúr, dodacích listov, zmlúv a pod. a to vrátane tých, ktoré boli orgánmi činnými v trestnom konaní zaistené.

           V priebehu trestného konania došlo k zmene v osobe konateľa spoločností, ktorých účtovné doklady boli zaistené a namiesto mňa sa konateľkou stala Daniela Bodnárová.

O vrátenie odňatých vecí v priebehu konania niekoľkokrát nová konateľka spoločností Daniela Bodnárová, nar. 22.9.1970, F. Rákocziho 456/47, Borša žiadala, orgány činné v trestnom konaní, kde zároveň upozorňovala, že ich nevie predložiť k vykonávaným daňovým kontrolám. O vrátenie žiadala listom v decembri 2011. Vyšetrovateľ PZ jej listom zo dňa 23.12.2011 odpovedal, neuvádza však, že listiny nemožno vrátiť. Daniela Bodnárová opätovne listom zo dňa 08.01.2012 žiadala v reakcii na tento list o vrátenie dokladov. Dňa 03.08.2013 opätovne žiadala prostredníctvom dozorujúceho prokurátora JUDr. Jána Šántu o vrátenie zaistených dokladov.

Dôkaz : - list zo dňa 08.01.2012
          - odpoveď zo dňa 23.12.2011
            - list zo dňa 03.08.2013 s podacím lístkom

          V prípravnom konaní vyhotovili orgány činné v trestnom konaní fotokópie zaistených listín a od tohto momentu už neboli na ďalšie konanie potrebné, a ich prepadnutie alebo zhabanie neprichádzalo do úvahy. Vo vyšetrovacom ako aj súdnom spise sú ich kópie.

Podľa ust. § 97 ods. 1 Trestného poriadku ak vec, ak vec, ktorá bola podľa        § 89 vydaná, podľa § 91 odňatá alebo podľa § 92 prevzatá, na ďalšie konanie nie je potrebná a ak neprichádza do úvahy jej prepadnutie alebo zhabanie, vec sa vráti tomu, kto ju vydal, komu bola odňatá alebo u koho bola zaistená podľa osobitného zákona.

Napriek tomu, že veci už neboli pre trestné  konanie potrebné, nevydali orgány činné v trestnom konaní zámerne listiny spoločnostiam, s cieľom, aby ich spoločnosti nevedeli predložiť v daňovom konaní a bola im dorubená daň. Vo väčšine išlo o opakované daňové kontroly. Prvotné daňové kontroly dopadli pre spoločnosti pozitívne. Pre zaistenie dokladov však nebolo možné ich pri opakovanej kontrole predložiť daňovým orgánom. Následne im bola daň pre nepredloženie listín, neunesenie dôkazného bremena vyrubená podľa pomôcok a kontroly dopadli negatívne, vydaním dodatočného platobného výmeru.
Ako príklad uvádzam dodatočné platobné výmery, ktoré sa nachádzajú vo zväzkoch 10.4 a 10.5 vyšetrovacieho spisu, konkrétne napr. dodatočný platobný výmer Daňového úradu Trebišov číslo 740/230/25943/11/Bér zo dňa 23.08.2011(čl. 420 zväzku č. 10.4 vyšetrovacieho spisu), kde na strane 4 je konštatované, že daňový subjekt nepredložil požadované doklady. Rovnaké dodatočné platobné výmery spolu s protokolmi o daňovej kontrole nasledujú za týmto výmerom.

 

Dôkaz : - spismi Úradu boja proti korupcii, Odbor boja proti korupcii Východ,
               ČVS : PPZ-152/BPK-V-2010, v súčasnosti Národná kriminálna agentúra, 
               Národná jednotka finančnej polície, expozitúra Východ,
              ČVS : PPZ- 169/NKA-FP-VY-2012 najmä zväzok č. 10.4 a 10.5

          Orgány činné v trestnom konaní zastúpené vyšetrovateľom PZ Mgr. Róbertom Hrušovským a dozorujúcim prokurátorom JUDr. Jánom Šántom nevydaním listín, ktoré už neboli pre trestné konanie potrebné  vytvorili situáciu, keď spoločnosti ako daňové subjekty nemohli predložiť v daňovom konaní listiny nevyhnutné k tomu, aby uniesli dôkazné bremeno, ktoré nesú, pretože tie boli zaistené. Následne im bola daň pre nepredloženie listín vyrubená podľa pomôcok.

Orgány činné v trestnom konaní si tak protiprávne zabezpečili vydanie platobných výmerov, ktoré by nikdy neboli vydané ak by boli zaistené veci vrátené a tieto platobné výmery boli následne použité v trestnom konaní proti mojej osobe ako dôkaz trestnej činnosti a napokon o mojej vine.

Na základe platobných výmerov, ktorých vydanie navodili a spôsobili orgány činné v trestnom konaní vznikla spoločnostiam škoda vo výške niekoľko sto miliónov eur.

Podľa ustanovenia § 344Tr. zákona, kto v konaní pred súdom alebo v trestnom konaní
a) predloží dôkaz, o ktorom vie, že je sfalšovaný alebo pozmenený, na účel použiť ho ako pravý,
 b) falšuje, pozmení alebo marí dôkaz, alebo bráni v získaní dôkazu,
 c) marí alebo bráni prítomnosti alebo výpovedi strany trestného konania, účastníka súdneho konania, alebo ich zástupcov v konaní, svedka, znalca, tlmočníka alebo prekladateľa, alebo
 d) použije násilie, hrozbu násilia alebo hrozbu inej ťažkej ujmy, aby pôsobil na sudcu, stranu trestného konania, účastníka súdneho konania, svedka, znalca, tlmočníka, prekladateľa alebo na orgán činný v trestnom konaní,            potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
 (2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha
a) v úmysle sebe alebo inému zadovážiť značný prospech alebo spôsobiť značnú škodu alebo iný obzvlášť závažný následok,
 b) v úmysle zmariť alebo sťažiť inému uplatnenie jeho základných práv a slobôd,
 c) z osobitného motívu,
 d) ako verejný činiteľ alebo iná osoba v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo
e) ako osoba vykonávajúca právomoc orgánu riadenia a správy súdov.

            Podľa ustanovenia § 326 Tr. zákona, verejný činiteľ, ktorý v úmysle spôsobiť inému škodu alebo zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech,
a) vykonáva svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu,
b) prekročí svoju právomoc, alebo
c) nesplní povinnosť vyplývajúcu z jeho právomoci alebo z rozhodnutia súdu,
potrestá sa odňatím slobody na dva roky až päť rokov.

          Vyšetrovateľ PZ až uznesením ČVS : PPZ – 169/NKA-FP-VY-2012 zo dňa 27.06.2014 rozhodol o vrátení zaistených vecí. Veci boli vrátené Daniele Bodnárovej dňa 28.07.2014, vzhľadom na už uvedený spôsob opisu vecí, však nie je možné zistiť či sú to tie isté veci, listiny, resp. všetky listiny, ktoré boli zaistené.

Dôkaz : - uznesenie vyšetrovateľa PZ, ČVS : PPZ – 169/NKA-FP-VY-2012
             - zápisnica o vrátení veci, ČVS : PPZ – 169/NKA-FP-VY-2012

III.

Na základe vyššie uvedeného existuje podozrenie, že došlo k spáchaniu trestného činu podľa ust. § 326 a nasl. Tr. zákona – zneužívania právomoci verejného činiteľa a trestného činu podľa ust. § 344 a nasl. Tr. zákona – marenia spravodlivosti, prípadne iného trestného činu.

Žiadam, aby som bol o výsledku preverenia spáchania trestných činov informovaný.
V tejto veci ma bude zastupovať JUDr. Ľuboš Petrovský, advokát, Štúrova 20, Košice.

V Dubnici nad Váhom dňa 28.01.2015

 

                        Sir Mikuláš Vareha


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka