"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vymožiteľnosť práva na Slovensku – 5. časť

          Medzi iným, keďže Ing. Závodský má vo zvyku ignorovať ako zamestnancov, tak aj štátne inštitúcie, ako je uvedené v predošlých častiach, musel som riešiť aj také maličkosti, ako zanedbanie povinnosti zo strany Rosničky Slovakia, čo sa týkalo prihlásenia zamestnanca (mňa) v Sociálnej poisťovni. Keďže pracovný pomer so mnou rozviazal dňa 10.12.2007 okamžitou výpoveďou, k tomu dátumu ma aj odhlásil ako poistenca zo Sociálnej poisťovne v Bratislave. Preto som 6.6.2011 podal na Inšpektorát práce v Bratislave podnet  k vyšetreniu uvedených skutočností a žiadosť o nápravu. Keďže odpoveď z IP  z 13.6.2011 bola v tom zmysle, že môj podnet bol zaradený do plánovaných výkonov inšpekcie práce, ale nakoľko nie sú ustanovené lehoty pre výkon inšpekcie práce a ukončenie výkonu inšpekcie práce a inšpektorát práce nepostupuje v zmysle zákona o sťažnostiach a podľa lehôt v nich uvedených, tak som podal žiadosť o registráciu priamo Sociálnej poisťovni v Bratislave; aby ma od 11.12.2007 na základe právoplatného rozsudku registrovali ako zamestnanca Rosničky Slovakia. Ani tam sa to však neobišlo bez komplikácií, pretože ako neskôr vysvitlo, kópia rozsudku, ktorý som im poslal, sa niekde stratila, takže som ho musel znova odoslať. Nakoniec ma Sociálna poisťovňa úspešne zaregistrovala.

          Dňa 6.9.2011, čiže presne tri mesiace od podania podnetu, som obdržal odpoveď z IP  Bratislava: Výkon inšpekcie nebol umožnený z dôvodov, že dňa 10.6.2011 sa na adrese sídla spoločnosti Súmračná 32/3262 (čo bola adresa podľa výpisu z Obchodného registra) nikto nenachádzal, ani štatutárny zástupca. Bodaj by sa nachádzal, keď táto nová adresa bola iba formálna, firma naďalej fungovala na starej adrese Kopčianska 89. Pokus o vykonanie inšpekcie bol zopakovaný dňa 13.6.2011 s rovnakým výsledkom. Opakované predvolania na výkon inšpekcie práce, zaslané na adresu zamestnávateľa, na deň 6.7.2011 a 25.8.2011 síce zamestnávateľ prevzal v odbernej lehote, ale na výkon inšpekcie práce sa neodstavil. IP teda skonštatoval, že zamestnávateľ si nesplnil povinnosť poskytnúť všetky vyžiadané podklady, čím porušil príslušný zákona a bude mu udelená sankcia a nariadené odstránenie uvedeného nedostatku. Bolo mi v odpovedi ešte doporučené, aby som sa obrátil na políciu alebo príslušný súd, ktorý je kompetentný rozhodovať v sporoch o nároky podľa Zákonníka práce.
Samozrejme, Ing. Závodský ma v Sociálnej poisťovni v Bratislave znova neprihlásil, ale ako som napísal vyššie, vyriešil som to priamo cez Sociálnu poisťovňu.

          Lenže toto nie je koniec anabázy so zanedbávaním povinností zo strany zamestnávateľa.      
Krátko po právoplatnosti rozsudku Okresného súdu, som 27.1.2011 písomne vyzval vedenie spoločnosti Rosnička Slovakia, aby mi oznámili, kedy môžem nastúpiť znova do práce v Trenčíne, a v prípade, že nie je v tej dobe v uvedenom stredisku voľné pracovné miesto, končím pracovný pomer výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou ku dňu 31.3.2011.
Ing. Závodský, ako inak, podľa osvedčenej a úspešnej taktiky nereagoval. Ale ako som neskôr zistil na pobočke Sociálnej poisťovne v Dubnici nad Váhom, Ing. Závodský sa spamätal až niekoľko mesiacov po ukončení pracovného pomeru z mojej strany, keď ma v júli 2011 zas zo Sociálnej poisťovne v Bratislave odhlásil, a to ku dňu 31.3.2011. Z firmy mi však neposlali Potvrdenie o zamestnaní (zápočtový list) a Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby za obdobie 2008,2009,2010 a 2011, na čo som e-mailom 11.3.2013 upozornil znova Inšpektorát práce v Bratislave.

          Dňa 12.4.2013 prišlo oznámenie z IP, že zamestnávateľ sa v určený deň 26.3.2013 nedostavil na predvolanie a tak isto na predvolanie 10.4.2013, nakoľko sa údajne nachádzal v zahraničí. Keďže nebolo možné prešetriť uvedené skutočnosti v zákonom danej lehote, IP začal nový výkon inšpekcie práce z podnetu orgánu dozoru.
Dňa 13.5.2013 som e-mailom dostal oznámenie, v ktorom zamestnávateľ vo svojom vyjadrení k prešetrovanej veci uviedol: „...potvrdzujem, že náš bývalý zamestnanec Ing. Pavol Škara je v súčasnosti riešený podaním dovolania na Generálnej prokuratúre SR. Tým pádom všetky súdne aj mimosúdne veci podliehajú tomuto budúcemu rozhodnutiu vo veci samej.“
IP zhodnotil môj podnet ako opodstatnený a zamestnávateľovi bolo nariadené odstránenie nedostatkov v stanovenej lehote. Zamestnávateľ dostal možnosť v určenej lehote podať námietky ku skutočnostiam zisteným inšpekciou práce.

          Nakoľko sa dlhší čas nič nedialo, dňa 28.6.2013 som e-mailom urgoval vyjadrenie IP. Dňa 18.7.2013 som dostal odpoveď, že zamestnávateľ nepreukázal podanie mimoriadneho dovolania na Generálnu prokuratúru, takže IP vychádzal z právoplatného rozsudku a výkon inšpekcie je ukončený. Keďže v zmysle zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce nemôže inšpektorát práce priamo nariadiť zamestnávateľovi, aby zápočtový list vystavil a zaslal, bolo mi odporučené uplatniť si nároky súdnou cestou.

Ing. Pavol Škara

Prílohy:

Inšpekcia práce 1
Inšpekcia práce 2
Inšpekcia práce 3
Inšpekcia práce 4
Odpoveď z Generálnej prokuratúry.

    Facebook


Hlavná stránka