"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vymožiteľnosť práva na Slovensku – 4. časť

             Dňa 8.2.2013 sa konala 1.schôdza veriteľov v Bratislave, ktorej som sa zúčastnil. Správca okrem iných poprel v plnej výške pohľadávky týchto veriteľov:
Adamko Ján, prihlásené pohľadávky  922 790,93 €
Ferenc Karol prihlásené pohľadávky 1 619 692,15 €
Fiala Viktor prihlásené pohľadávky 809 412,61 €
Šábik Jaroslav prihlásené pohľadávky 869 680,65 €

Čiastočne poprel pohľadávky týchto veriteľov:
Vaško Bartolomej
Vašková-Gajdošová Jana

Nasledovalo hlasovanie za nominantov do veriteľského výboru. Nakoľko veritelia Vaško Bartolomej a Vašková-Gajdošová Jana majú na základe výšky svojich pohľadávok väčšinu hlasov, získali členstvo vo veriteľskom výbore. Tretím členom veriteľského výboru sa stal SVD Group s pohľadávkou vo výške 3 249,44 €. Pri hlasovaní neboli zvolení do veriteľského výboru títo veritelia v tomto poradí: Daňový úrad SR, Sociálna poisťovňa SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Schnellecke Transport Slovakia s.r.o., Spálenský s.r.o., ESA Logistika s.r.o., hoci boli nominovaní v ďalšom poradí po veriteľoch Vaško a Vašková, pretože veritelia Vaško Bartolomej a Vašková-Gajdošová Jana hlasovali proti nim. Ja som sa nemohol zúčastniť hlasovania, pretože správca moju pohľadávku poprel v plnej výške, nakoľko dlžník predtým 24.2.2012 v zastúpení JUDr. Jany Uhrinovej podal mimoriadne dovolanie na Generálnu prokuratúru a vec nebola doriešená. Ja som podal v zastúpení JUDr. Prachařovej 22.2.2013 žalobný návrh o určenie pravosti pohľadávky na Okresný súd Bratislava I.  

          9.3.2013 som podal na Okresnú prokuratúru v Trenčíne Trestné oznámenie, v ktorom som uviedol zistené skutočnosti. Vec bola postúpená Okresnému riaditeľstvu Policajného zboru v Trenčíne a následne Okresnému riaditeľstvu PZ v Bratislave I. Vec bola prešetrená a dňa 1.7.2013 som obdržal Uznesenie, v ktorom mjr. PhDr. Juraj Bago konštatuje, že nie je dôvod na začatie trestného stíhania voči AB Restructuring. Citujem: „Ani skutočnosť, že niektoré z postupníckych spoločností boli neskôr vymazané z obchodného registra alebo že na zmluvách o postúpení záväzkov neboli overené podpisy notárom, resp. k ich overeniu došlo až neskôr, nenapĺňa s poukazom na horeuvedené znaky skutkovej podstaty trestného činu marenia konkurzného alebo vyrovnávacieho konania v zmysle §242 Trestného zákona, najmä ak zo samotného oznámenia a jeho následného doplnenia ani nevyplýva, že by došlo k nesplneniu takej povinnosti uloženej Zákonom č. 7/2005 o konkurze a reštruktualizácii, ktorá by mohla podstatne sťažiť alebo znemožniť priebeh reštruktualizačného konania.“
Neviem, aké následné doplnenie mal mjr. Bago na mysli, keďže ja som nebol políciou predvolaný a vypočutý.

 Pozrime sa trochu bližšie na niektorých „veriteľov“

          Viktor Fiala figuruje ako spoločník alebo konateľ od r. 1993 v dvadsiatich firmách a napríklad v spoločnosti Look 4, s.r.o., ktorá mala trvanie 5 rokov, bol na konci existencie firmy, ktorá bola vymazaná ex offo 5.4.2007, konateľom aj Mgr. Vladimír Strýček, Rumančeková 856/8, Bratislava 821 01 (v období od 19.12.2006 do 04.04.2007).
(Poznámka: – pozrite Svedectvo bývalej mafiánovej svokry, kde nájdete toto meno viac krát spomenuté v súvislosti s konkurznou mafiou.
Pozrite tiež diskusia TV Markiza -Pochybný konkurz -Mgr.Strýček ako hyena tejto doby)


Bartolomej Vaško je od roku 1995 spoločníkom alebo konateľom v deviatich firmách a spoločnosť Fergas, s.r.o. mala trvanie 21 mesiacov, aby 4.12.2009 za asistencie Mgr. Vladimíra Strýčka zanikla v dôsledku zlúčenia s firmou LuxSana international s. r. o. v Pezinku.

Prílohy:


Trestné oznámenie

Ing. Pavol Škara, Centrum I. 50/125-54, 018 41 Dubnica nad Váhom, tel. 0948 028881             

                                                                                              Okresná prokuratúra v Trenčíne
Bernolákova 2
912 50  Trenčín

V Dubnici nad Váhom,8.3.2013                    

                                               Trestné oznámenie


Som veriteľom dlžníka Rosnička Slovakia, a. s., Kopčianska 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 814 918. So spoločnosťou som viedol súdny spor o neplatné skončenie pracovného pomeru, v ktorom okresný súd v Bratislave vyniesol rozsudok (spisová značka 12C 8/2008-285) v môj prospech a uložil Rosničke povinnosť zaplatiť mi istinu v sume 15 887,66 € a právnej zástupkyni JUDr. Otílii Prachařovej trovy konania vo výške 5064,91 €. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 6.12.2011. Dlžník mi v stanovenej lehote troch dní od právoplatnosti rozsudku nevyplatil žiadnu náhradu, ani exekútor nevymohol doteraz od dlžníka peniaze. Dlžníkovi Okresný súd v Bratislave povolil reštruktualizáciu (spisová značka 6R/7/2012), ktorá bola zverejnená v obchodnom vestníku OV 237/2012 dňa 7.12.2012. Súd ustanovil do funkcie správcu AB restructuring k.s., Správcovská komanditná spoločnosť so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava (značka správcu S 1611).

   Zo zoznamu prihlásených veriteľov som zistil, že celková suma pohľadávok bola 9 506 183,37 €, z toho 8 425 068,17 € boli pohľadávky šiestich fyzických osôb:
Adamko Ján, prihlásené pohľadávky  922 790,93 €
Ferenc Karol prihlásené pohľadávky 1 619 692,15 €
Fiala Viktor prihlásené pohľadávky 809 412,61 €
Šábik Jaroslav prihlásené pohľadávky 869 680,65 €
Vaško Bartolomej prihlásené pohľadávky 1 616 221,93 €
Vašková-Gajdošová Jana prihlásené pohľadávky 2 587 269,90 €

   Dňa 5.2.2013 som bol nahliadnuť do správcovského spisu 6R/7/2012 S1611 u správcu reštrukturalizácie AB restructuring k.s. Boli mi poskytnuté k nahliadnutiu prihlášky spolu s prílohami týchto veriteľov.
Z prihlášok pohľadávok týchto veriteľov som zistil, že ich pohľadávky vznikli buď postúpením pohľadávok od firiem, ktorým dlžník neuhradil faktúry, alebo nevrátením peňažnej pôžičky:

   Veriteľ Adamko Ján prihlásil pohľadávky, ktoré mu postúpila firma HEKER spol. s r.o., Kopčianska cesta 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 821 92 na základe zmluvy o postúpení zo dňa 8.2.2007. Malo sa jednať o pôžičky z 5/2002 v sume 6 600 000,- SK, z 8/2002 v sume  8 200 000,- SK a z 11/2002 v sume 13 000 000,- SK. Na kópii zmluvy o postúpení  nie sú úradne overené podpisy. Postupca firma HEKER spol. s r.o. bola krátko po postúpení pohľadávok dňa 9. 8 2007 ex offo vymazaná z obchodného registra. Podpis postupníka je overený až dodatočne na osobitnej prílohe dňa 12.10.2012.
Veriteľ Šábik Jaroslav prihlásil pohľadávky, ktoré mu postúpila Firma HEKER spol. s r.o. zmluvou z 21.12.2006 vo výške 26 200 000,- SK. Táto firma bola z obchodného registra vymazaná, dodatočne osvedčený podpis postupníka je v ten istý deň ako u veriteľa Adamka, dňa 12. 10. 2012.
Veriteľ Karol Ferenc prihlásil pohľadávky, ktoré mu postúpila firma SAZA spol. s r.o., Kopčianska cesta 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 822 589 zmluvou z 5.3.2007 vo výške 48 794 846,- Sk. Postupca, firma SAZA bola  dobrovoľne vymazaná z obchodného registra 10.7.2007. Jej spoločníkom a konateľom bol Ing. Marek Závodský, ktorý je aj štatutárnym orgánom dlžníka. Overenie podpisu postupníka je dodatočné, zo dňa 12. 10. 2012, teda v rovnaký deň ako u vyššie uvedených veriteľov.
Považujem za potrebné zdôrazniť, že vo firmách HEKER a SAZA boli konateľmi a spoločníkmi  Ing. Marek Závodský a JUDr. Helena Sabová. Pritom Ing. Marek Závodský je v predstavenstve dlžníka a JUDr. Sabová je členom dozornej rady dlžníka.

   Podobne je to aj v prípade pohľadávok prihlásených veriteľmi: Vaško Bartolomej, Vašková-Gajdošová Jana a Fiala Viktor. Aj títo veritelia prihlásili postúpené pohľadávky od iných  firiem (záznamy som si bohužiaľ nevyhotovil). Aj tu bolo overenie podpisov vykonané dodatočne v septembri 2012.
Keďže zo zmlúv o postúpení pohľadávok som zistil, že išlo o pohľadávky, ktoré boli splatné  v rokoch 2004 až 2007 a k prihláškam vyššie uvedení veritelia nepriložili ďalšie prílohy, napr. súdne rozhodnutia, mal som za to, že pohľadávky vyššie uvedených veriteľov sú premlčané a preto som v ten istý deň podal u správcu reštruktualizácie písomný podnet na popretie pohľadávok týchto šiestich veriteľov.

    Dňa 8.2.2013 som sa zúčastnil 1. schôdze veriteľov v Bratislave. Správca poprel v plnej výške pohľadávky týchto veriteľov:
Adamko Ján, prihlásené pohľadávky  922 790,93 €
Ferenc Karol prihlásené pohľadávky 1 619 692,15 €
Fiala Viktor prihlásené pohľadávky 809 412,61 €
Šábik Jaroslav prihlásené pohľadávky 869 680,65 €
Čiastočne poprel pohľadávky týchto veriteľov:
Vaško Bartolomej
Vašková-Gajdošová Jana
Nasledovalo hlasovanie za nominantov do veriteľského výboru. Nakoľko veritelia Vaško Bartolomej a Vašková-Gajdošová Jana majú na základe výšky svojich pohľadávok väčšinu hlasov, získali členstvo vo veriteľskom výbore. Tretím členom veriteľského výboru sa stal SVD Group s pohľadávkou vo výške 3 249,44 €. Pri hlasovaní neboli zvolení do veriteľského výboru títo veritelia v tomto poradí: Daňový úrad SR, Sociálna poisťovňa SR, Všeobecná zdravotná poisťovňa, Schnellecke Transport Slovakia s.r.o., Spálenský s.r.o., ESA Logistika s.r.o., hoci boli nominovaní v ďalšom poradí po veriteľoch Vaško a Vašková, pretože veritelia Vaško Bartolomej a Vašková-Gajdošová Jana hlasovali proti nim. Ja som sa nemohol zúčastniť hlasovania, pretože správca moju pohľadávku poprel v plnej výške.

   Hoci bližšie informácie o prihlásených pohľadávkach  veriteľov Vaško Bartolomej, Vašková-Gajdošová Jana nemám, som presvedčený, že ide o rovnaké prípady ako pri ďalších štyroch popretých veriteľov a že aj pohľadávky týchto veriteľov sú premlčané a mali byť správcom popreté v plnej výške.
Zo zistených skutočností vyplýva, že existuje prepojenie medzi dlžníkom Rosnička Slovakia, vyššie uvedenými veriteľmi a dnes už neexistujúcimi firmami, ktoré postupovali svoje pohľadávky a v ktorých figurovali Ing. Marek Závodský a JUDr. Helena Sabová. Pohľadávky vyššie uvedených veriteľov sú v súčasnosti aj premlčané a preto mali byť správcom popreté. V prípade, že by išlo o fingované pohľadávky, je evidentný zámer dlžníka neuspokojiť skutočných veriteľov, ale len fingovaných. Z týchto dôvodov podávam podnet na prešetrenie uvedených skutočností.

    Ing. Pavol Škara

Uznesenie Policajného zboru
Oznámenie-Uhrinová
Žaloba o určenie pravosti pohľadávky

    Facebook


Hlavná stránka