"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Vymožiteľnosť práva na Slovensku – 3. časť

                 V októbri 2012 požiadal dlžník o reštruktualizáciu spoločnosti Okresný súd I. v Bratislave, pretože mu pre narastajúce dlhy hrozí ekonomický úpadok a konkurz. Sudkyňa Mgr. Angela Balázsová mu reštruktualizáciu 3.12.2012 povolila, čo bolo zverejnené 7.12.2012 v Obchodnom vestníku OV 237/2012 pod spisovou značkou 6R/7/2012. Odborný posudok mu vykonala a následne správcom reštreuktualizácie sa stala AB restructuring k.s., Správcovská komanditná spoločnosť so sídlom kancelárie Dostojevského rad 19, 811 09 Bratislava (značka správcu S 1611).

          A tu začínajú zaujímavé skutočnosti. Za povšimnutie stojí, že Správcovská spoločnosť vznikla 21.9.2012, teda približne dva mesiace pred povolením reštruktualizácie, hoci Mgr. Martin Berec je spoločníkom Law Consulting & Marketing s.r.o. a bol už správcom konkurznej podstaty vo firmách BIZNIS PARTNERS, DATOM, FITOP, KARAVELA, SALAMANDER SLOVAKIA, SAMAR, STROJTECH – značka správcu S1265 so sídlom Jilemnického 2, Trenčín. Prečo bolo potrebné zakladať pre spoločnosť Rosnička Slovakia a.s. novú správcovskú spoločnosť?

          Dlžník mal v čase prihlasovania pohľadávok 47 veriteľov, medzi nimi napríklad Daňový úrad SR s pohľadávkou 192 813 €, Sociálna poisťovňa Bratislava - 168 938 €, Všeobecná zdravotná poisťovňa – 42 780 €, Poisťovňa Dôvera – 24 881 €, Hlavné mesto SR Bratislava – 61 226 €, firma Schenker 81 825 € atď.

          Keď sa mi dostal do rúk zoznam veriteľov spoločnosti Rosnička, všimol som si, že medzi veriteľmi je šesť pohľadávok s veľmi vysokou sumou:
Adamko Ján, prihlásené pohľadávky  922 790,93 €
Ferenc Karol, prihlásené pohľadávky 1 619 692,15 €
Fiala Viktor,  prihlásené pohľadávky 809 412,61 €
Šábik Jaroslav, prihlásené pohľadávky 869 680,65 €
Vaško Bartolomej, prihlásené pohľadávky 1 616 221,93 €
Vašková-Gajdošová Jana, prihlásené pohľadávky 2 587 269,90 €

          Spolu  je to 8 425 068,17 €, všetko pohľadávky fyzických osôb. Ostatných 41 veriteľov malo pohľadávky v sume 1 081 115,52 €. Zdalo sa mi to podozrivé, a preto som správcu Mgr. Bereca požiadal o možnosť nahliadnutia do správcovského spisu v mieste sídla Správcovskej spoločnosti v Bratislave. Termín sme dohodli na 5.2.2013 o 13:00.

          Keď som prišiel do kancelárie, správca tam nebol, ale jeho asistent mi povedal, že onedlho príde. Vysvetlil som asistentovi, že som prišiel z Dubnice kvôli tomu, aby som videl titul podozrivých pohľadávok a ich dokladovanie. Dokumenty ale v kancelárii nemali, tak mi asistent aspoň umožnil v počítači vidieť podrobnejší zoznam veriteľov, z ktorého vyplývalo, že uvedené pohľadávky sú buď pôžičky alebo postúpené pohľadávky z iných firiem.

          Trval som ale na predložení príslušných dokumentov. Keď prišiel správca, pýtal sa ma, prečo mi natoľko záleží na tom, aby som tieto listiny videl. Že sa nestáva často, aby toto veritelia požadovali. Na moju otázku, či sa mu nezdá podozrivé, že fyzické osoby požičali Rosničke peniaze vo výške takmer 8,5 milióna € a doteraz sa nedomáhali splatenia dlhu súdnou cestou, odpovedal, že pôžičky boli poskytnuté v období ešte pred krízou, kedy ľudia mali dosť peňazí. Vysvitlo ale, že listiny v kancelárii nemajú, pretože teraz na nich pracujú ekonomickí odborníci, a ak ich chcem vidieť, že ich donesie. Dohodli sme si stretnutie znova v kancelárii o 14:30.

          Prišiel som v dohodnutý čas, ale Mgr. Berec nebol prítomný. Asistent mu telefonoval, mal prísť o 15 minút, potom znova o ďalších 15 minút, potom že už je na ceste...Napísal som preto rukou Návrh na popretie týchto šiestich pohľadávok a o 15:45 odovzdal asistentovi, pričom mi potvrdil prevzatie. Vyčkal som ale pre istotu do záverečnej úradnej hodiny 16:00. O 15:55 prišiel Mgr. Berec a priniesol sľúbené listiny. Z nich som zistil nasledovné:

          Veriteľ Adamko Ján prihlásil pohľadávky, ktoré mu postúpila firma HEKER spol. s r.o., Kopčianska cesta 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 821 92 na základe zmluvy o postúpení zo dňa 8.2.2007. Malo sa jednať o pôžičky z 5/2002 v sume 6 600 000,- SK, z 8/2002 v sume  8 200 000,- SK a z 11/2002 v sume 13 000 000,- SK. Na kópii zmluvy o postúpení nie sú úradne overené podpisy. Postupca firma HEKER spol. s r.o. bola krátko po postúpení pohľadávok dňa 9. 8 2007 ex offo vymazaná z obchodného registra. Podpis postupníka je overený až dodatočne na osobitnej prílohe dňa 12.10.2012.

          Veriteľ Šábik Jaroslav prihlásil pohľadávky, ktoré mu postúpila Firma HEKER spol. s r.o. zmluvou z 21.12.2006 vo výške 26 200 000,- SK. Táto firma bola z obchodného registra vymazaná, dodatočne osvedčený podpis postupníka je v ten istý deň ako u veriteľa Adamka, dňa 12. 10. 2012.

          Veriteľ Karol Ferenc prihlásil pohľadávky, ktoré mu postúpila firma SAZA spol. s r.o., Kopčianska cesta 89, 851 01 Bratislava, IČO: 35 822 589 zmluvou z 5.3.2007 vo výške 48 794 846,- Sk. Postupca, firma SAZA bola dobrovoľne vymazaná z obchodného registra 10.7.2007. Jej spoločníkom a konateľom bol Ing. Marek Závodský, ktorý je aj štatutárnym orgánom dlžníka. Overenie podpisu postupníka je dodatočné, zo dňa 12. 10. 2012, teda v rovnaký deň ako u vyššie uvedených veriteľov.

          Za zmienku stojí, že vo firmách HEKER a SAZA boli konateľmi a spoločníkmi Ing. Marek Závodský a JUDr. Helena Sabová. Pritom Ing. Marek Závodský je v predstavenstve dlžníka a JUDr. Sabová je členom dozornej rady dlžníka.

          Podobne to bolo aj v prípade pohľadávok prihlásených veriteľmi Vaško Bartolomej, Vašková-Gajdošová Jana a Fiala Viktor. Aj títo veritelia prihlásili postúpené pohľadávky od iných firiem (záznamy som si bohužiaľ nevyhotovil). Aj tu bolo overenie podpisov vykonané dodatočne v septembri 2012.

          Keďže zo zmlúv o postúpení pohľadávok som zistil, že išlo o pohľadávky, ktoré boli splatné  v rokoch 2004 až 2007 a k prihláškam vyššie uvedení veritelia nepriložili ďalšie prílohy, napr. súdne rozhodnutia, mal som za to, že pohľadávky vyššie uvedených veriteľov sú premlčané a preto som v ten istý deň podal u správcu reštruktualizácie písomný podnet na popretie pohľadávok týchto šiestich veriteľov.

Prílohy:


Sumár veriteľov - RK Rosnička Slovakia
Podnet na popretie pohľadávok

Ing. Pavol Škara

    Facebook


Hlavná stránka