"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

VÝZVA POPRADSKÉMU PRIMÁTOROVI ŠVAGERKOVI A POSLANCOVI MsZ ARNE KROTÁKOVI

       
            Vážení páni, primátor mesta Poprad Ing. Jozef Švagerko a poslanec mestského zastupiteľstva Arne Kroták, po publikovaní informácií poskytnutých občanmi Popradu, ktorým nie je ľahostajné ako sa plnia vaše volebné sľuby z roku 2014, na internetovej stránke http://necenzurovane.net/naj/odmeny.html  4. mája uverejnil denník Plus 1 deň  článok s názvom Škandál! Hokejovej legende predalo mesto byt za pár tisíc eur!
A denník Nový čas článok Hokejový reprezentant a popradský poslanec: Byt pod Tatrami získal za supercenu 8 500 €!

            Ak tvrdíte, že všetko bolo v súlade so zákonom, vedzte, že klamete nielen voličov, ktorí vám vo o voľbách v roku 2014 dali hlas, ale hlavne takmer 600 žiadateľov  alebo rodín, ktoré čakajú na pridelenie sociálneho bytu.

            V mene všetkých oklamaných  občanov Popradu  vás preto vyzývam, aby ste vysvetlili  občanom ako je možné,

  1. že poslanec mestského zastupiteľstva,  odkúpil sociálny byt za smiešnu cenu bez znaleckého posudku?
  2. Ako je možné, že mesto Poprad  umožnilo  a kryje porušenie podmienok zmluvy o pridelení tohto bytu, keďže z úradných záznamov je zistiteľné,  že v roku 2012 Arne Kroták spolu s manželkou získal do vlastníctva rodinný dom vo Svite, čo potvrdzuje list  vlastníctva č. 2350, a túto zmenu neoznámil príslušnému odboru mesta Poprad, ktorý má povinnosť preverovať či sa nezmenili sociálne pomery užívateľa sociálneho bytu,
  3. Ako je možné, že poslanec MsZ tento byt preukázateľne neužíval ale užívala ho tretia strana –jeho svokra Eva Podolská, v rozpore s článkom č. 5, bodom č. 7 zmluvy o nájme bytu z 22. 5. 2006, ktorú mi mesto sprístupnilo, podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám? Podľa tejto zmluvy nájomca nie je oprávnený uskutočniť akúkoľvek dispozíciu s bytom (výmena bytu, prenechanie časti bytu, podnájom bytu, prijatie ďalšich osôb do bytu a pod.) bez predchádzajúceho súhlasu prenajímateľa.
  4. Ako je možné, že  poslanec Arne Kroták sociálny byt  po nadobudnutí vlastníctva v roku 2016 previedol na svoju svokru?
  5. Ako je možné, že v zmluve o prevode vlastníctva podpísanej primátorom, nie je uvedený titul užívania sociálneho bytu, vrátane č. zmluvy, jej dátumu ako aj článku zmluvy podľa ktorého je možné byt po uplynutí stanovej lehoty užívania odkúpiť do osobného vlastníctva?
  6. Ako je možné, že  Arne Ktorák v roku 2014 kandidoval na poslanca  MsZ v Poprade, pričom už minimálne dva roky býval  v rodinnom dome vo Svite?   

   Vyzývam preto primátora, aby podnikol právne kroky k zrušeniu právneho úkonu,  prevodu vlastníctva k bytu, ktorý bol urobený v rozpore so zákonom, jednak z dôvodu porušenia zmluvy o nájme sociálneho bytu, uvedením do omylu  zatajením dôležitých skutočností o sociálnych pomeroch užívateľa a v konečnom  dôsledku v rozpore s dobrými mravmi. Takýto právny úkon je preto neplatný!

  Vyzývam poslanca MsZ pána Arne Krotáka, aby vysvetlil voličom, prečo si úradne nenahlásil trvalý pobyt vo Svite na Adresa, Štúrova 277/ 82 Svit, kde v skutočnosti býval, ale účelovo uviedol ako miesto bydliska adresu bytu na ul. L. Svobodu 3782/61 v Poprade, kde v tom čase nebýval, pretože tam bývala jeho svokra, ktorá je dnes vlastníčkou tohto bytu ako potvrdzuje LV č. 3735. Zároveň ho vyzývam, aby sa vzdal mandátu poslanca MsZ Poprad!

            Pokiaľ na túto výzvu nedostanem odpoveď do 15 dní, obrátim sa s podnetom ne preskúmanie zákonnosti  prevodu sociálneho bytu a zákonnosti mandátu poslanca MsZ na prokuratúru.

V Poprade dňa 4. 5. 2017                          

František Bednár


http://necenzurovane.net/naj/odmeny.html 
 Odmeny pre podporovateľov vo voľbách, rodinných príslušníkov a kamarátov

Ďalší prípad klientelizmu a evidentne aj možného podozrenia zo zneužívania právomoci verejného činiteľa  je v prípade poslanca Arného KROTÁKA, ktorý zato, že hlasuje na mestských zastupiteľstvách vždy počas dvoch rokov (ako mu nadiktujú)  v prospech primátora Švagerka a Wzoša dostal a získal (odkúpil) v máji 2016 od mesta sociálny byt, ktorý roky údajne ako sociálny prípad užíval,  v hodnote: 8 508,34 eur, kde trhová cena bytu v tejto lokalite predstavuje sumu minimálne cca- 45 000 až 50 000 eur!  Ako potvrdzuje list vlastníctva č. 3735 tento byt už 23. 11. 2016 zmenil majiteľa, ktorým je osoba, ktorá má ako bydlisko uvedenú adresu rodinného domu poslanca Arne Krotáka a priezvisko ako jeho manželka za slobodna!  Podľa susedov, ktorí žijú v bytoch okolo, inkriminovaný sociálny nájomný byt mesta Poprad namiesto manželov Krotákovcov roky obývala a obýva hokejistova svokra - matka jeho súčasnej manželky. Takže zároveň ide o prenajímanie prenajatého bytu tretím osobám, čo je v rozpore so zákonom a dobrými mravmi.
Jeho poslanecký mandát spochybňuje skutočnosť, že poslanec, ktorý kandidoval v Poprade, býval vo Svite.

Kde ostalo kresťanské svedomie pána primátora, keď podpísal zmluvu o prevode vlastníctva sociálneho bytu  žiadateľovi, ktorý má rodinný dom vo Svite, ako dokazuje list vlastníctva č. 2350 a čo si o tom má myslieť 566 žiadateľov, ktorí márne čakajú na vlastné bývanie?
 Je na zamyslenie, ako sa známy hokejista s nadštandardným platom roky hral na sociálny prípad a akú úlohu vlastne má sociálny odbor mesta Poprad keď o bytoch už vopred rozhoduje primátor a nedošlo  v tomto prípade k podvodu?

Ak sú osoby uvedené na LV č. 3735 v príbuzenskom pomere  s poslancom MsZ v Poprade, kto z mesta mal  vôbec niekedy záujem preverovať či  žiadateľ o odkúpenie sociálneho bytu spĺňa príslušné podmienky a aké sú pomery jeho a  jeho rodinných príslušníkov?!
http://www.byty.sk/poprad/1-izbove-byty/predaj
http://www.byty.sk/poprad/predaj?p%5Bpage%5D=8
http://www.gohome.sk/byty+POPRAD/
http://www.nehnutelnosti.sk/poprad/1-izbove-byty/predaj
https://www.poprad.sk/zmluvy.phtml?id_menu=51600&module_action__214577__id_z=114951#m_214577
Zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o zriadení predkupného práva č. 16-01-5631-3782/012 zo dňa 10. 5. 2016 podpísaná primátorom Ing. Jozefom Švagerkom.
LV č. 2350
LV č. 3735

 A PRITOM MESTO POPRAD NEMÁ ŽIADNE  BYTY PRE ZAČÍNAJÚCE MLADÉ RODINY A SOCIÁLNE PRÍPADY!
 Zoznam voľných bytov k 31.12.2016  :  Ani jeden voľný byt v Poprade!
 https://www.poprad.sk/zoznam-volnych-najomnych-bytov.phtml?id3=112132
Miestny zoznam žiadateľov o pridelenie bytu: 566 žiadateľov o pridelenie bytu v Poprade!
https://www.poprad.sk/zoznam-ziadatelov-o-pridelenie-bytu.phtml?id3=112129


https://www.cas.sk/clanok/543349/hokejovy-reprezentant-a-popradsky-poslanec-byt-pod-tatrami-ziskal-za-supercenu-8-500/

Hokejový reprezentant a popradský poslanec: Byt pod Tatrami získal za supercenu 8 500 €!

http://www.pluska.sk/regiony/skandal-hokejovej-legende-dalo-mesto-byt-za-par-tisic.html

Škandál! Hokejovej legende predalo mesto byt za pár tisíc eur!

https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=124818

Stanovisko mesta Poprad k medializovaným informáciám o odpredaji bytu A.Krotákovi

https://spis.korzar.sme.sk/c/20527638/mesto-poprad-tvrdi-ze-predaj-bytu-krotakovi-bol-v-sulade-so-zakonom.html#ixzz4gUxIfHuQ

Mesto Poprad tvrdí, že predaj bytu Krotákovi bol v súlade so zákonom

   PRINT RSS

Hlavná stránka