"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

JE PAVOL KUBÍČKO KONATEĽOM ALEBO MAJITEĽOM POPRADSKEJ ENERGETICKEJ SPOLOČNOSTI?

Ak si pozorne pozriete videozáznam z 2. zasadania MsZ v Poprade z 13. apríla tohto roku, konkrétne  bod v ktorom sa mal schvaľovať návrh plánu investícii Popradskej energetickej spoločnosti, s.r.o. na rok 2017 vo výške 833 083 eur, určite vás okrem  výšky investície bez uvedenia spôsobu financovania prekvapí aj prístup konateľa, ktorý sa správa skôr ako majiteľ novozaloženej spoločnosti so 100%-nou  účasťou mesta a nie ako konateľ, ktorého zvolili poslanci mestského zastupiteľstva.

Celý záznam 2. zasadania MsZ z 13. 4. 2017
https://www.facebook.com/poprad24/videos/1594240093949868/

https://www.youtube.com/watch?v=qXkwZyW6EHw&feature=youtu.be


Konateľ Kubíčko si zjavne protirečí keď na jednej strane tvrdí, že kvôli nezvyšovaniu resp. udržaniu cien tepla  je nutné investovať do zriadenia ďalších odovzdávacích  staníc tepla (OST) a rekonštrukcií,  čím spochybňuje sľuby  o nezvyšovaní ceny tepla,  čo pri vzniku PES sľuboval primátor Švagerko a 1. viceprimátor Wzoš.

Pochybnosti vyvoláva  aj chválenie sa  úsporami  dosiahnutými  PES v prvom štvrťroku 2017, s pripomienkou primátora Švagerka o ušetrenom milióne na dodávke plynu  a 240 000 eur za január 2017, pričom  ale je nutné zabezpečiť financovanie investícii ďalším úverom pre PES, o čom však v návrhu nebolo ani slovo a poslanci sa to dozvedeli až po otázke hlavnej kontrolórky mesta  a interpeláciách poslancov Lajčáka, Brenišina a Barana. Bratie úveru na investície z dôvodu nezvyšovania cien tepla naznačuje, že hlavným cieľom je opäť dohadzovanie kšeftov spriazneným  firmám bez ohľadu na reálny výsledok investícií. Ako poznamenal poslanec MsZ takú veľkú investíciu si nedovolila v minulosti ani Dalkia. Sľubované úspory 15 % až 35% pri inštalácii OST  sú len predpokladané bez zohľadnenia nákladov na servis a údržbu.

(Pri zavádzaní tzv. „zelenej energie“ z vlastných skúseností viem, že za navrhovanú sumu by sa dali dobrými projektmi dosiahnuť úspory v rozpätí 50-65 %. PES však nemá v tomto smere žiadnu koncepciu, nehovoriac o možnostiach využitia finančnej podpory „zelenej energie“  EÚ,  a pokračuje len v tom čo začala pred rokmi ešte Dalkia, pričom  Holandsko chce do roku 2035 zakázať používanie plynu v domácnostiach na varenie a vykurovanie a nahradiť ho alternatívnymi zdrojmi energií).

Takže si zhrňme ako uvažuje ekonóm Švagerko a gubernátor PES, s.r.o.  Kubičko:

Ak by mala PES ušetrených len na výhodne uzatvorenej zmluve za dodávku plynu 1 milión eur ročne ako tvrdil primátor, hravo by zvládla investície aj z vlastných zdrojov a nebola by nútená brať úver a platiť banke úroky, pričom ešte PES nesplatila úver, ktorý zrejme bez súhlasu poslancov MsZ podpísal konateľ v decembri 2016 ČSOB a UNI Kredit.   Kde v skutočnosti  potom je sľubovaný benefit?  
http://poprad.energy/wp-content/uploads/2016/12/Zmluva-CSOB_PES_1364_dec2016.pdf
http://poprad.energy/wp-content/uploads/2016/12/Zmluva-CSOB_PES_1366_dec2016.pdf
http://poprad.energy/wp-content/uploads/2017/04/UniCredit-Bank_Zmluva-o-kontokorentnom-%C3%BAvere-%C4%8D.-001279CORP2016.pdf

Pritom konateľ Kubičko dostane do prenájmu mestský  majetok, technológiu, ľudí za 1 euro, zase klasicky bez súhlasu  MsZ, vedomosti uchmatol zadarmo kde sa dalo,  naberie si na tento majetok úvery  a na MsZ ešte povie, že MsZ nič do toho nie je na čo  PES míňa peniaze - veď keď bude prúser tak si to odnesie mesto Poprad. V 14 minúte a 14 sekunde videozáznamu konateľ  Kubičko uviedol: Tento návrh plánu je daný z našej strany na vedomie, pretože je to financované z prostriedkov Popradskej energetickej spoločnosti“. Čo si zrejme možno vysvetliť asi tak, že PES  má povinnosť len  informovať MsZ, z čoho je jasné prečo sa cíti ako majiteľ a nie konateľ a navyše má  kurz veštenia keď vie aký úspešný bude tento rok a ešte na začiatku roka minie to, čo sa podľa nepresných vešteckých predpovedí PES len "možno" podarí zarobiť za celý rok 2017 !
Vie konateľ PES vôbec čo hovorí ak tvrdí, že  to bude financované z prostriedkov Popradskej energetickej spoločnosti alebo považuje poslancov MsZ za nesvojprávnych hlupákov, ktorí schvália všetko čo im konateľ PES podsunie?

Aké  finančné prostriedky  vlastne PES vytvorila od 1. januára 2017, kedy prebrala od Veolie centrálne zdroje tepla a kde je ušetrený milión ako tvrdí primátor Švagerko?

Vysvetlím to po lopate tak, aby to pochopil aj laik.  Dalkia a neskôr Veolia Energia  fungovala na tejto schéme:

Finančné prostriedky za  prenájom centrálnych zdrojov tepla (CZT)  od mesta,  čo tvorilo ročne cca 300 000 eur,  používali na investičné akcie a rekonštrukcie, takže Veolia  si o túto sumu mohla znížiť vlastné náklady. Zisk mesta ako podielnika predstavoval ročne cca 125 000 eur.  Veolia sa teda správala kapitalisticky a trhovo, čo potvrdzuje cenový výmer URSO na roky 2015-2016 s koncovou jednozložkovou cenou tepla 93,119 eur/MWh s DPH. 
http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/3E4D77299E542555C1257DA1003D25D4/$FILE/0105_2015_T.pdf

Novovzniknutá PES,  znížila cenu tepla v časti variabilnej zložky v  ako potvrdzuje rozhodnutie URSO z 15. 11. 2016, čím sa koncová cena  zvýhodnila pre odberateľa o 18,5 %, teda na sumu 75,838 eur/MWh s DPH.  http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/0/96BF138DEE16975FC12580600069179F/$FILE/0073_2017_T.pdf
Toto zníženie samozrejme musí každý odberateľ privítať, nevyhnutným následkom  však je zníženie zisku PES o 18,5 % o ktorý sa týmto pripravila.

Takže z prepočtu, ktorý uvádzam podrobne v tabuľke, vyplýva, že :
- PES nebude mať zisk v rovnakej výške ako Veolia (zníženie ceny tepla o -18,5% u všetkých zákazníkov v roku 2017 + zníženie ceny tepla natrvalo o -15% až 35% na novovybudovaných 34 ks OST)
- PES nemá k dispozícii sumu cca 300 000 eur z prenájmu mestských kotolní ako platila Veolia mestu Poprad, preto túto sumu nemôžu použiť na investície. Týmto sa vlastne  PES ako 100% -ná mestská spoločnosť  dostala do vlastnej pasce. Prenájom mestu platiť nemusí ale zároveň chce, aby jej mesto túto sumu poskytlo na investície!
- Napriek tomu sa chce PES správať ako by mala zisk v rovnakej výške ako Veolia, čo však jednoducho nie je možné z jednoduchej rovnice:  každá zľava zníži zisk firmy PES, ktorá bude musieť splácať vysoké úvery bankám.

Z týchto dôvodov je navrhovaný plán investícii vo výške 833 000 eur nezodpovedným  megalomanstvom a hazardovaním s verejnými financiami mesta. Rozumným a logickým by bolo najprv vytvoriť reálny zisk , investície v čase rozbehu spoločnosti obmedziť a rozdeliť ich na viac etáp. Ako som už uvádzal v príspevku Kto ovláda Popradskú energetickú spoločnosť http://necenzurovane.net/naj/naj8.html  každoročné investície boli lukratívnym kšeftom a zdrojom provízii pri výbere realizátorov o čom by vedeli viac povedať predkladatelia návrhu plánu investícii Ing. Michal Závacký a Ing. Igor Leskovský

Na stránke URSO  http://www.urso.gov.sk/?q=content/rozhodnutia-tepeln%C3%A1-energetika
si môže každý nájsť cenové rozhodnutia ako  aj prepočet dvojzložkovej ceny na pre klienta zrozumiteľnejšiu jednozložkovú cenu. http://www.urso.gov.sk:8088/CISRES/Agenda.nsf/DvojzlozkovaCena

Bude zaujímavé túto cenu porovnať s cenou pre volebný rok 2018.  (Vyúčtovanie nákladov za teplo, ktoré odberatelia onedlho dostanú  do svojich rúk bude za rok 2016, kedy centrálne zdroje tepla spravovala Veolia Energia Poprad. a.s. Preto je potrebné rozlišovať medzi vyúčtovaním PES, ktoré dostanú odberatelia až v máji 2018).

Už teraz však správanie konateľa PES predznačuje, že po komunálnych voľbách to nebude mať mestská spoločnosť PES jednoduché a budúceho konateľa PES čakajú nepopulárne opatrenia po bačovaní konateľa Kubíčka, ktorý svojím konaním začal porušovať povinnosti pri správe cudzieho majetku a narušil pracovné vzťahy medzi dlhoročnými zamestnancami kádrovaním ako za socializmu čoho dôkazom je podané trestné oznámenie, ktoré v súčasnosti preveruje polícia. Ako potvrdzuje trestné oznámenie:

  • k zníženiu zisku PES došlo v dôsledku penále od SPP za prekročenie denných povolených maxím v extrémne chladnom januári 2017, s čím PES pri objednávaní množstiev zemného plynu nepočítala.
  • K ďalším zbytočným nákladom došlo v dôsledku toho, že  konateľ PES začal rozhodovať o tom, kto z pôvodných zamestnancov Veolie bude v PES pracovať a kto nie a rozhodol sa zamestnať len toho kto sa vzdal odstupného od Veolie.  Preto  nezamestnal špičkového elektrotechnika a programátora za ktorého PES nemala náhradu.  PES by mala dozornej rade  vyčísliť, koľko stálo nezamestnanie tohto pracovníka, keďže  práce, ktoré vykonával v rámci pracovnej zmluvy si musela PES objednávať externe a platiť za ne zvýšené náklady.
  •  Ďalším dôsledkom je žaloba proti PES o určenie platnosti pracovnej zmluvy a náhradu ušlej mzdy podaná troma zamestnancami Veolie, ktorým PES nedoručila pracovné zmluvy, hoci ich v dobrej viere podpísali. 
  • Konateľ Kubičko zatajuje pred poslancami MsZ a  verejnosťou koľko stál PES lízing automobilov s plnou výbavou, aké si nedovolila ani Veolia. Tá totiž  používala menej áut a výlučne len v základnej výbave.  Pritom Konateľ Kubičko flagrantne krytý primátorom obchádza povinné zverejňovanie. Na webovej stránke PES http://poprad.energy/o-nas/zverejnovanie/  k dátumu 28. 4. 2017, nikde nenájdete zmluvy o počte nových automobilov a cenách za ich užívanie.

  • Konateľ Kubíčko zjavne trpí paranojou a stihomamom a je doslova posadnutý prenasledovaním každého  kto dostal od Veolie odstupné. Dokonca si začal v rozpore so zákonníkom práce a bez právneho dôvodu vynucovať priznanie od každého zamestnanca, ktorý dostal od Veolie 13 plat, aby ich následne mohol finančne potrestať. Na druhej strane nevyžaduje priznanie vedľajších príjmov od svojich poskokov ako napríklad Ing. Leskovského- spoluautor návrhu plánu investícii, ktorý má príjmy ako znalec a robil znalecky posudok vo veci známej pozemkovej kauzy v Kvetnici. Paranoja konateľa PES  zašla až tak ďaleko, že za peniaze mestskej spoločnosti zavádza sledovanie zamestnancov kamerami na pracoviskách, vrátane inštalovania alarmov. Do zasahovania ochrany súkromia zamestnancov  si počas 20 ročného pôsobenia  Dalkia/Veolia nedovolila nikdy zájsť! Takže už máme za peniaze Popradčanov prvého autora Reality show- Veľkého brata,  alebo výstižnejšie skôr Veľkého  PSA, ktorý vás neustále sleduje a volá sa Pavol Kubíčko. Možno sa konečne splní aj sen 1. viceprimátora Wzoša o SMART City, teda meste v ktorom budeme sledovaní a pod kontrolou Veľkého brata ako za Orwela.

Zdá sa, že sa v Poprade zavádza nová prax, brania úverov bez súhlasu poslancov MsZ a hlavná kontrolórka by zrejme mala zvýšiť pozornosť. Vôbec by ma neprekvapilo keby si podobným spôsobom, ako to chce praktizovať konateľ Kubíčko, svojvoľne zobral úver aj konateľ Pohrebno-cintorínskych služieb mesta Poprad Švirloch. Rozhadzovanie peňazí konateľom PES sa čoraz viac začína podobať správaniu konateľa PCS Františka Švirlocha, ktorý si nedokázal zrátať čo si môže z rozpočtu dovoliť a skončilo to návrhom na zvyšovanie poplatkov.  http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp4.html

Takže vďaka poslancom MsZ Lajčáka, Brenišina, Barana, hlavnej kontrolórke a právničke mesta, prvý pokus konateľa PES Kubička nevyšiel a namiesto schválenia návrhu plánu investícii, ktoré navrhoval počas zastupiteľstva aj viceprimátor Wzoš, poslanci tento návrh vzali len na vedomie s tým, že spôsob zabezpečenia financovania sa bude riešiť samostatne.  Takže sa možno aj dozvieme ako všetky tieto investície skončia, alebo  sa zase zistí  (to zase skončí) ako v prípade úverov, že si ich  podpisoval sám konateľ - majiteľ PES Kubičko  v decembri 2016 bez súhlasu MsZ?

František Bednár

   PRINT RSS

Hlavná stránka