"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Namiesto prázdnych sľubov sľubov - činy v prospech ľudí

Návrh na novelizáciu Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a novelizáciu vyhlášky č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovuje spôsob merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody

Spoločenstvo vlastníkov bytov Námestie sv. Egídia 102
Námestie sv. Egídia 102/10, 058 01 Poprad

Vážený pán
Predseda vlády SR
Ing. Peter Pellegrini

KANCELÁRIA PREDSEDU VLÁDY
Nám. slobody 1,
81370 Bratislava

 

                                                                                     Poprad 25. 09.2018

Vec:  Návrh na  novelizáciu   Zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a novelizáciu vyhlášky č. 397/2003  Z.z., ktorou sa ustanovuje   spôsob  merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody

Vážený pán Predseda vlády Slovenskej republiky,
vo verejnom záujme  občanov Slovenskej republiky, ako aj  na základe rozhodnutia  spoločenstva  vlastníkov bytového domu  v Poprade,  Vám predkladáme návrh na  novelizáciu  Zákona č. 442/2002 Z. z.  o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach   a  novelizáciu  vyhlášky    č. 397/2003  Z. z. , ktorou sa ustanovuje   spôsob  merania a fakturácie tzv. zrážkovej vody

V roku 2002 bol pravicovou vládou Mikuláša Dzurindu prijatý  zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.  Tento zákon bol prijatý na základe lobbingu a objednávky vodárenských spoločností, medzi ktorými bola aj nadnárodná spoločnosť Veolia – Voda Slovenská republika s.r.o., ktorá v rozpore s článkom 4. Ústavy Slovenskej republiky vstúpila ako akcionár do vodárenských spoločností v najchudobnejšom Prešovskom a Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Na 30 rokov tak získala  distribúciu vodu a s tým súvisiaci zisk a monopolné postavenie.  Tento zákon je zjavne  v neprospech občanov Slovenskej republiky, pretože preniesol všetky náklady za značnú časť vodovodných potrubí  a vodomerných šácht, v ktorých sú umiestnené fakturačné vodomery na plecia občanov. Tí musia takto znášať aj náklady za všetky  havárie  a úniky vody na týchto potrubiach v časti vodovodného potrubia od fakturačného vodomeru až po nehnuteľnosť, ktorá je  často vzdialená niekoľko desiatok metrov od fakturačného vodomeru, čo je pre nich neraz finančne likvidačné.  Je preto spravodlivé a potrebné voči občanom a vo verejnom záujme, aby bola  kontrola únikov  a meranie spotreby SV  zabezpečené rovnako ako je to v prípade elektrickej alebo plynovej prípojky  osadením vodomeru priamo v  nehnuteľnosti spotrebiteľa.

I.


Jedine vládnou novelou zákona č. 442/2002 Z. z. je možné zabrániť celoplošnému a kolektívnemu finančnému poškodzovaniu občanov a ich znevýhodňovaniu, vodárenskými spoločnosťami, ktoré za súčasnej legislatívy nemajú záujem a motiváciu, zabezpečiť monitorovanie únikov  vody a korektné meranie spotreby vody v bytových a rodinných domoch. Každá strata na vodovodnom potrubí v časti od fakturačného vodomeru k nehnuteľnosti, ktorú musia zaplatiť občania, je totiž ziskom pre vodárenské spoločnosti a pokiaľ nebudú mať vodárenské spoločnosti zo zákona povinnosť zabezpečiť monitorovanie únikov strát a objektívne meranie spotreby vody  vodomerom osadeným v objekte spotrebiteľa,   súčasná nežiaduca situácia sa nezmení.

Ako potvrdzuje článok s názvom „KONTROLOVAŤ DODÁVATEĽOV SA OPLATÍ! Ako prichádzame o peniaze za dodávku teplej a studenej vody“,  publikovaný na webovej stránke http://necenzurovane.net/naj/poprad/pp25.html  aj s fotografiami,  havarijne stavy  sú  často odstraňované s niekoľkodňovým oneskorením, čím dochádza k ďalším škodám zanedbaním zodpovednosti zo strany vodárenskej spoločnosti. Príčinou je údajné zrušenie pohotovosti a znižovanie  stavu počtu zamestnancov kvôli  znižovaniu  prevádzkových nákladov po  vstupe zahraničného akcionára v roku 2006.
Paradoxne   v čase digitalizácie a SMART riešení vodárenské spoločnosti odpisujú stav vodomerov manuálne, v niektorých prípadoch palicou s pripevneným zrkadlom strčeným do vodomernej šachty, pričom v súčasnosti sú cenovo dostupné tzv. inteligentné vodomery s rádiovým modulom s odpisom na diaľku, bez nutnosti vstupu do nehnuteľnosti. Vodomerné šachty sú často zaplavené vodou a ich existencia je v čase inteligentných vodomerov, ktoré zaznamenajú každý neoprávnený zásah, či už otočenie alebo prikladanie magnetov, sporná.

O inštaláciu týchto vodomerov a monitorovanie strát v dôsledku únikov vody   však vodárenské spoločnosti nemajú záujem, pretože by to  v konečnom dôsledku pre nich znamenalo zníženie zisku z dôvodu reálnej  fakturácie  spotreby vody.

Ako potvrdzujeme v prílohe č. 3 viacerými sťažnosťami občanov, ktoré končia často súdnymi spormi, novelizáciou zákona je možné predísť pomerne častým súdnym sporom, pretože podľa zákona č. 442/2002 Z. z.  musí byť vodomerná šachta, v ktorej je umiestnený fakturačný vodomer osadená max. 10 m od hlavného rozvodu max. 1m za hranicou súkromného pozemku, čo nie je možné v mnohých prípadoch dodržať.  Vodomerné šachty, ktoré boli zriadené pred rokom 2002, prešli často sporným spôsobom do vlastníctva  vlastníkov nehnuteľností, pričom sa v rozpore so zákonom č. 442/2002 Z.z  nachádzajú  na verejných pozemkoch miest a obcí, na ktorých je verejná komunikácia. Vlastníctvo vodomernej šachty sa často upravovalo  dodatkami  k zmluvám o prevode vlastníctva bytov po niekoľkých rokoch po zákonnej lehote, čím sa  pôvodní vlastníci vodomernej šachty - mestá a obce jej prevodom na vlastníkov bytov zbavovali  zodpovednosti. Preto je  vlastníctvo  vodomernej šachty často sporné a musí ho určiť súd.

II.

Novelizáciou zákona by sa rovnako predišlo súdnym sporom, o ktorých by musel rozhodovať  Ústavný súd Slovenskej republiky,  tak ako v susednej  Českej republike, kde boli vydané  rozhodnutia  Ústavným súdom Českej republiky a Najvyšším súdom Českej republiky, ktoré potvrdili protiústavnosť skrytej privatizácie vody, ktorá je strategickou surovinou a jej cena sa neustále zvyšuje. Pre porovnanie, cena distribúcie 1 m3 vody  v Prešovskom samosprávnom kraji bola v roku 2002 - 0,63 eur, pričom do roka 2017 vzrástla už na 2,61 eur.

V prílohe č. 1  predkladáme   údaje o vyhodnotení strát studenej vody v dvoch bytových domoch v Poprade, ktoré sú v tisícoch eur, čo dokazuje rozsah neoprávneného zisku a bezdôvodného obohacovania sa vodárenských spoločností. 
Taktiež v prílohe č. 2 pripájame  predžalobnú výzvu odoslanú spoločnosti PVPS, a.s. Poprad, na ktorú táto spoločnosť neodpovedala v 30 dňovej lehote, čo len potvrdzuje, že táto spoločnosť zneužíva svoje monopolné postavenie a požiadavky ľudí na zabezpečenie  monitorovania únikov a korektného  merania spotreby vody ignoruje.

III.


Rovnako ako vodárenské spoločnosti  zneužívajú zákon č. 442/2002 Z. z., ktorý jednostranne ukladá povinnosti len odberateľom, k zvyšovaniu zisku a bezdôvodnému obohacovaniu slúži aj vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 397/2003 Z. z., prijatá taktiež pravicovou vládou Mikuláša Dzurindu.

Tá ustanovuje podrobnosti o meraní a fakturácii vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie  "zrážkovej vody". Spôsob  výpočtu množstva zrážkovej vody je zjavne v neprospech spotrebiteľa a zakazuje  občanom vlastné objektívnejšie meranie množstva odpadových vôd. Ustanovenie  § 6 vyhlášky je sporné, keď sa v nej uvádza, že  ak nie je množstvo zrážkových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie merané, vychádza sa zo zrážkových úhrnov poskytnutých právnickou osobou zabezpečujúcou hydrologickú a metrologickú službu, teda Slovenským hydrometeorologickým  ústavom.  Meranie množstva odpadových vôd vlastným meradlom  vyhláška povoľuje len výrobným podnikom, cez určené meradlo.

Ako potvrdzujeme v prílohe č. 5,  reklamáciou fakturácie zrážkovej vody správcu bytových domov v Levoči, vodárenská spoločnosť neprimerane a neoprávnene nakumulovala zisk každoročne sa zvyšujúcim množstvom fakturovanej zrážkovej vody, pričom  relevantné údaje o úhrne zrážok  potvrdzovali opak, teda že z roka na rok je suchšie. Metodika merania podľa plochy strechy a úhrnu zrážok za priemery za predošlé roky je zjavne chybná a v neprospech odberateľov.

Odpoveď vodárenskej spoločnosti, ako potvrdzujeme  v  prílohe č. 6, ktorou táto odmietla reklamáciu a nepripustila  vlastné meranie zrážkovej vodu na náklady spotrebiteľa, jednoznačne dokazuje zneužívanie legislatívy  zo strany vodárenskej spoločnosti a jej dominantného postavenia, zjavne v rozpore s právami na ochranu spotrebiteľa. 

Ako potvrdzujeme návrhom na vydanie platobného rozkazu v prílohe č. 7, na  77 eur  podaného v rozpore s tým, že reklamácia nebola vybavená v 30 dňovej lehote,  vodárenské spoločnosti si bezohľadne a neprimerane tvrdo vynucujú platby za nekorektne meranú a fakturovanú zrážkovú vodu aj od občanov bývajúcich v rodinných domoch.  V tomto konkrétnom prípade si dokonca  na vymáhanie sumy 2 eur za upomienku  objednali súkromnú spoločnosť. Máme za to, že z pozície svojej nadvlády neakceptujú oprávnené spotrebiteľské podnety, sťažnosti a reklamácie. V nich spotrebitelia poukazujú na to, že zrážkovú vodu neodvádzajú do kanalizácie ale využívajú túto vodu na polievanie záhrady.  Týmto postupom  vodárenské spoločnosti bránia občanom, aby sa správali ekologicky a v súlade s európskymi trendmi využívali  efektívne zrážkovú vodu, čo je obzvlášť aktuálne v čase globálneho otepľovania a narastajúceho problému s nedostatkom vody.  

Na základe uvedených dôvodov je preto vo verejnom záujme   občanov Slovenskej republiky, aby sa zmenou legislatívy zabránilo  ďalšiemu poškodzovaniu občanov a ich perzekúcie zo strany vodárenských  spoločností vymáhaním neoprávnených a sporných platieb súdmi.

(O podporu nášho návrhu sme požiadali aj Združenie na ochranu práv spotrebiteľov  OMBUDSPOST so sídlom v Poprade a správcu SVB z Levoče, ktorí sa k tomuto návrhu pripájajú).

Veríme, že sa ako predseda vlády  za stranu Smer – SD, podaním návrhu vládneho zákona zasadíte o nápravu chýb predošlej pravicovej vlády, ktorá bezohľadne poškodila občanov Slovenskej republiky prijatím zákona č. 422/2002 Z.z. a vyhlášky č. 397/2003 Z. z. v spojení s ďalšou legislatívou.

Vopred ďakujeme.

za SVB Námestie sv. Egídia 102         za združenie na ochranu práv
František Bednár                                  spotrebiteľov OMBUDSPOT
predseda                                             Mgr. Helena Mezenská - štatutár


Prílohy:

                                                 
Na vedomie:
Ministri vlády SR,
NR SR,
URSO,
Európsky parlament -Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa,

Európske spotrebiteľské centrum v SR,

TASR, SITA  

Návrh na novelizáciu   zákona
Odpoveď Kancelárie predsedu vlády SR

   PRINT RSS

Hlavná stránka