"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

ČO JE DOVOLENÉ POSLANCOVI MsZ ARNE KROTÁKOVI NIE JE DOVOLENÉ PANI MILOTE STANKOVEJ!

Alebo ako mesto Poprad ignoruje  rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva, nález Ústavného súdu SR a žiadosť Verejnej ochrankyne práv.

Parafrázované príslovie, „čo je dovolené cisárovi nie je dovolené somárovi“  je v tomto prípade obzvlášť aktuálne.

Na jednej strane, popradský primátor Jozef Švagerko, farizejsky sa skrývajúci  za masku kresťana, odpredá za smiešnu cenu sociálny byt svojmu poslancovi a hokejistovi Arne Krotákovi, ktorý od roku 2012 vlastní rodinný dom vo Svite. Pritom drzo kandidoval v roku 2014 v Poprade na základe účelovo nahláseného trvalého pobytu v byte na ul. L. Svobodu v Poprade, v ktorom ani nebýval porušujúc flagrantne zmluvu o nájme, pričom  okrem nezákonností jeho mandátu a samotného prevodu vlastníctva je otázne kde a  koľko osôb z jeho štvorčlennej rodiny platí za komunálny odpad, pretože mesto Svit odmieta sprístupniť túto informáciu lebo je to vraj v prípade pána poslanca Krotáka daňové tajomstvo a  mesto Poprad ju od 4. 6. 2017 ešte   neposkytlo.
 
Na strane druhej  strane ten istý primátor   vo svojej odpovedi  na list pani  Miloty Stankovej, ktorú mesto Poprad pripravilo o byt, túto arogantne zastrašuje vymáhaním poplatkov za komunálny odpad od roku 2003, pričom táto v uvedenom  byte už od  roku 1991 preukázateľne  nebývala.

Ak si dnes pozriete  5. bod volebného programu primátora Švagerka z roku 2014, v ktorom sľuboval zriadenie mestského podniku na výstavbu bytov prístupných občanom zo sociálne slabších príjmových skupín a porovnáte ho s  tým ako sa správa dnes, zistíte, že primátor  oklamal svojich voličov a  dozrel čas, aby odstúpil z funkcie,  okrem iného aj pre dôvodné podozrenia z korupčného správania a prijímania darov sponzorov, k čomu ho vyzvem na jeseň tohto roku.Ako primátor nesie zodpovednosť za to, že mesto Poprad dlhodobo nerešpektuje rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva a porušenie článku 8, Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, v tomto prípade neprimeraný zásah do práva žiadateľky pani Miloty Stankovej  na rešpektovanie jej domova, po jej vysťahovaní, bez ponúknutia náhradného ubytovania, za čo ju dnes s jeho súhlasom mesto Poprad nezákonne zastrašuje exekučným vymáhaním poplatkov za komunálny odpad.  

Skôr než prejdem k objasneniu kauzy pani Stankovej, ktorej mesto Poprad od roku 1996 porušuje jej základné ľudské práva, čo skonštatoval okrem Ústavného súdu SR aj Európsky súd pre ľudské práva a bývalá ombudsmanka Dubovcová, dovolím si poukázať na článok z Podtatranských novín, ktoré sa po nástupe s primátorom spriazneného  Rastislava Ovšonku do funkcie redaktora stali ďalšou hlasnou trúbou mesta s názvom „Čo ste doteraz o Arne Krotákovi nevedeli“.
http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/06/co-ste-doteraz-o-arne-krotakovi-nevedeli/ 
Čo sa teda od  redaktora  pána Ovšonku o popradskej hokejovej legende nedozvieme?

  1. Ako sa dá byť  prihlásený k trvalému pobytu v popradskom sociálnom jednoizbovom byte, kandidovať do mestského zastupiteľstva v Poprade a pritom bývať  aj s rodinou v rodinnom dome vo Svite?
  2. Ako sa dajú porušovať podmienky nájomnej zmluvy z roku 2006 užívaním sociálneho bytu inými osobami minimálne od roku 2012 a nenahlásením vlastníctva nadobudnutia rodinného domu vo Svite sociálnemu odboru mesta Poprad?
  3. Ako treba hlasovať, aby sa dal odkúpiť sociálny byt za zostatkovú cenu cca 8 500 eur   a následne ho previesť na svoju svokru a pritom byť v tomto byte naďalej prihlásený k trvalému pobytu?
  4. No a ako je to vlastne s platením za odvoz komunálneho odpadu v prípade rodiny pána Krotáka, ak pochybnosti vyvoláva postup mesta Svit, ktoré z dôvodu údajného daňového tajomstva, odmietlo sprístupniť informáciu koľko osôb je evidovaných pre vyrubenie  poplatku za odvoz komunálneho odpadu v rodinnom dome vo Svite a mesto Poprad ju k dnešnému dňu aj po doplnení na základe výzvy  zatiaľ nesprístupnilo?
Potvrdenie o pobyte Arne Krotáka MV SR-SVS, odbor registrov
Odvolanie a odmietnutie sprístupnenia informácie mestom Svit
Žiadosť o sprístupnenie informácie a výzva Mesta Poprad

Keby sa nesprával redaktor Podtatranských  novín ako servilný poskok primátora a tieto noviny  boli aj skutočne nezávislé, možno by sa ich čitatelia dozvedeli aj  o 21 ročnom spore pani Miloty Stankovej s mestom Poprad. Keďže tomu ale tak nie je, som nútený vo verejnom záujme a krivde ku ktorej došlo ešte v čase kedy bol primátorom dnes už nebohý Ing. Štefan Kubík, podobne ako súčasný primátor hlásiaci sa ku kresťanstvu, informovať ja, pretože som presvedčený, že ak sa máme tváriť ako kresťania, skutočnými kresťanmi sme do tej miery do akej dokážeme vzdorovať zlu a vysloviť pravdu keď ostatní mlčia.  A práve svedectvo  pravdy, za čo bol Kristus ukrižovaný, je podstatou pravého kresťanstva.

Čo znamená žiť s pocitom krivdy pochopí len ten, kto to sám prežil.  Pani Milota Stanková mala smolu v živote v tom, že  hoci nechcela v živote nič iné len žiť pokojne a mať vlastnú strechu nad hlavou, osud jej to nedoprial pretože nepatrila k tým, ktorí mali tie správne konexie na správnych miestach, v tomto prípade k tým, ktorí sa po veľkom prevracaní kabátov v novembri  1989 dostali v Poprade na radnicu a k možnostiam o akých sa ich predchodcom z čias reálneho socializmu ani nesnívalo.

    Pani  Stanková pracovala v popradskej Nemocnice s poliklinikou a do roku 1991 bývala s manželom a dvoma deťmi v byte na Tolstého ulici na sídlisku Juh v Poprade. V tom čase sa kvôli nezhodám s manželom spolu deťmi  odsťahovala zo spoločného bytu na Tolstého ulici  do dvojizbového mestského bytu na Murgašovej ulici v centre mesta v ktorom býval je  ťažko chorý otec o ktorého sa starala. 

Keď však neskôr otec pani  Stankovej zomrel, mesto ju vyzvalo, aby sa spolu s dvoma deťmi z bytu na Murgašovej ulici vysťahovala. Na jej žiadosť o odkúpenie bytu od mesta nedostala odpoveď a nebola akceptovaná ani jej žiadosť o pridelenie sociálneho bytu, ktorú má podanú dones. Reakciou mesta bolo však podanie žaloby o vypratanie bytu. Súdny spor prehrala na okresnom a aj krajskom súde. V roku 1999 ju spolu s deťmi za účasti polície z bytu vysťahovali. Našťastie sa mala kam podieť. Jej manžel medzičasom zomrel a jednoizbový byt v Kežmarku, za ktorý vymenil byt na Tolstého ulici v Poprade, pripadol jej synovi. Ten zobral sestru i matku k sebe.

Mesto zastupovala právnička M. Kubusová, ktorá účelovo uvádzala,  že v roku 1995 sa pani  Stanková vysporiadala so svojím manželom a dokonca ju obviňovala  zo špekulácie, pretože si podľa nej  nárokuje právo na otcov  byt, pričom má byť spoluužívateľom družstevného bytu na Tolstého ulici v Poprade, čo sa však nezakladalo na pravde, pretože v byte na Tolstého už od roku 1991 nebývala kvôli rodinným nezhodám s manželom, ktorý  tento byt neskôr vymenil. 

Pani Stanková je presvedčená, že  o byt ju pripravili na objednávku vtedajšieho primátora Kubíka, pretože  okamžite po jej deložovaní  bol byt mestom pridelený  pracovníčke MsÚ v Poprade Anne Slobodníkovej, ktorá podľa nej mala k primátorovi údajne viac ako „blízko“. Podľa mesta išlo o sociálny prípad. Slobodníková  v žiadosti o výmenu bytu, teda nie o pridelenie, uvádzala, že sa musí starať o chorého otca a v jednoizbovom byte, už skôr  prideleným mestom Poprad, ktorý predtým obývala, to nie je vzhľadom na stiesnený priestor možné. V skutočnosti  Anna Slobodníková nikdy byt z dôvodu starostlivosti o otca nepotrebovala. Ten mal totiž k dispozícii vlastné bývanie-rodinný dom.

Tvrdenia pani Stankovej  potvrdzuje aj to,  že tesne po nasťahovaní Anna Slobodníková, ako údajný sociálny prípad, v byte nechala vymeniť staré drevené okná za plastové za niekoľko desiatok tisíc korún. Vtedajší správca bytov na Murgašovej, bytový podnik dokonca ešte dva mesiace po vysťahovaní poslal pani Stankovej účet za stratené okenné kľučky, hoci pôvodné drevené okná boli už niekoľko mesiacov na smetisku.  Pochybné praktiky  a kšeftovanie s bytmi v čase primátorovania  Štefana Kubíka, potvrdzujú skutočnosti, že  zamestnankyňa MsÚ Poprad Anna Slobodníková nebola evidovaná v poradovníku o pridelenie bytu, kým pani Stanková bola v evidencii už tri roky.

Pani Stanková využila všetky zákonné prostriedky a po podaní podania dovolania na Najvyšší súd SR podala sťažnosť Ústavnému súdu Slovenskej republiky a následne   aj Európskemu súdu pre ľudské práva.
Ústavný súd SR vydal dňa 10. 7. 2001 nález č. k. 1 ÚS 13/00-85, ktorým konštatoval, že Krajský súd v Prešove rozsudkom zo dňa 29. 10. 1997, č. k. 1Co 131/97-49, ktorým potvrdil rozsudok Okresného súdu  Poprad zo dňa 31. 10. 1996 č. k. 11C 822/96-28, v časti týkajúcej sa povinnosti vypratať byt č. 4 nachádzajúci sa na Murgašovej ulici č. 86 v Poprade, základné práva zaručené v čl.19 ods. 2 a čl. 21 ods. 3 v spojení s čl. 41 ods. Ústavy Slovenskej republiky.    Podľa Ústavného súdu Slovenskej republiky nútené vypratanie bytu, ktorému ste bola podrobená spolu s vašou maloletou dcérou, bez zabezpečenia bytovej náhrady, v situácii keď Vás mesto Poprad zapísalo do zoznamu uchádzačov o nájom mestského bytu predstavuje zásah do Vašich práv na ochranu súkromného a rodinného života, ako aj obydlia.
Aj Európsky súd pre ľudské práva v rozhodnutí Stanková vs. Slovenská republika z 9. 10. 2007 konštatoval,  že Slovenská republika svojim postupom porušila základné právo podľa čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných  slobôd (právo na rešpektovanie  súkromného a rodinného života, obydlia a korešpondencie) a Slovenskej republike uložil povinnosť za konštatovanie porušenia základného práva zadosťučinenie. 

Po vydaní nálezu Ústavného súdu  mesto Poprad namiesto  toho, aby akceptovalo od roku 1996 podanú žiadosť o mestský byt pani Stankovej jej poslalo v roku 2003 žiadosť o zaradenie do súťaže o byt, v podstate klasickú  lotériu v ktorej podmienkach neuspela.  Istú snahu o riešenie kauzy prejavil po Kubíkovi nastupujúci nový primátor Anton Danko, ktorý túto kauzu na rozdiel od súčasného primátora v médiach aspoň spomenul.

Primátor Popradu: "Kauzu Stanková chceme riešiť"
https://spis.korzar.sme.sk/c/4617951/primator-popradu-kauzu-stankova-chceme-riesit.html#ixzz4kFCk6iYJ
https://spis.korzar.sme.sk/c/4617957/primator-popradu-kauzu-stankova-chceme-riesit.html#axzz4kFC2ykLy

Po rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva pani Stanková v roku 2008 podala žalobu proti mestu Poprad a žiadala, aby mesto Poprad konalo v súlade s nálezom Ústavného súdu a rozhodnutím Európskeho súdu pre ľudské práva.
Mesto opäť v roku 2009 reagovalo  ponukou lotérie, čo v prípade pani Stankovej vzhľadom na jej sociálnu situáciu a podmienku vyplatenie ročného nájomného nebolo splniteľné a navyše to pani Stanková považovala za výsmech zo strany mesta preto po skúsenosti so súťažou z roku 2003 účasť na tejto fraške odmietla.

Paradoxne  napriek nálezu Ústavného súdu a rozhodnutiu Európskeho súdu pre ľudské práva na Okresnom a Krajskom súde neuspela a vo veci za asistencie  centra právnej pomoc je podané dovolanie na Najvyšší súd SR o ktorom sa ešte nerozhodlo.
Už táto skutočnosť potvrdzuje ako  Slovenská republika pristupuje k rozhodnutiam inštitúcii EÚ.  Slovensko, ktorého  vláda sa hlási v sociálnej demokracii a ktoré zaujíma hlavne čerpanie európskych peňazí, už ale odmieta prijatie Európskej sociálnej charty, ktorej súčasťou je aj právo na bývanie. To je aj jednou z príčin vyše 3 milióna  exekúcii a vyrábania bezdomovcov.

Výsmechom  je vyjadrenie  mesta Poprad k stanovisku Ministerstva spravodlivosti vo veci výkonu rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, v ktorom právnička mesta zavádza, tvrdením, že pani Stanková odmietla pridelenie mestského bytu. Pričom  sa jednalo o súťaž a nie je pravdou, že jej mal byť pridelený mestský byt. Verejná súťaž ešte neznamená pridelenie bytu, navyše pani Stanková si nemohla dovoliť zaplatiť ročné nájomné, čo bolo podmienkou súťaže.

Mesto Poprad ignoruje aj žiadosť Verejnej ochrankyne práv z 9. 6. 2016 a absolútnym cynizmom  je odpoveď primátora Švagerka na jej list  z 21. 7. 2016, v ktorom reaguje na bezprecedentný postup mesta Poprad, ktoré ju neoprávnene vedie na zozname dlžníkov a chce výzvou na zaplatene daňového nedoplatku, odoslanou na adresu jej syna, vymáhať pod hrozbou exekúcie poplatok za komunálny odpad od roku 2003 v byte na Tolstého ulici v Poprade, v ktorom s deťmi nebývala od roku 1992.

Primátor Švagerko zámerne ignoruje závery nálezu Ústavného súdu SR a rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva a argumentuje len poplatkami za komunálny odpad, čo možno označiť len za pomstu zo strany mesta za to, že sa pani Stanková domáhala svojich práv na Ústavnom súde a Štrasburgu. Primátor sa evidentne snaží zakryť prešľapy bývalého nebohého primátora Štefana Kubíka s ktorým ho spája členstvo v KDH, ktorý dokázal chladnokrvne a bezohľadne vyhodiť na ulicu matku s dvoma deťmi. Na pochybné praktiky a kšefty tohto pseudokresťana som upozorňoval v príspevku ZASTAVIŤ VYDIERANIE POZEMKOVOU MAFIOU A ŠPEKULANTMI MÔŽE LEN ZMENA LEGISLATÍVY. Išlo o prípad, kedy mesto v roku 1998 predávalo byty na Štefánikovej ulici v Poprade, vrátane strechy, pričom vtedajší primátor Kubík uzatvoril ešte pred predajom zmluvu o výstavbe podkrovných bytov s popradským podnikateľom Slavomírom Habiňákom a vlastníci o tom pri kúpe neboli informovaní. Prípad s výstavbou podkrovných bytov sa roky ťahal po súdoch. Po nariadení rekonštrukcie spisu a opätovnej žiadosti stavebníkov o pokračovanie v stavebnom konaní 10. 1. 2017 vydal Stavebný úrad v Poprade Oznámenie o začatí spojeného územného konania a upustenie od ústneho konania. Stavebníci pritom nevlastnia v tomto bytovom dome žiadny byt ani nebytový priestor a stavebné povolenie im bolo vydané ešte v roku 2006 len na základe pochybnej zmluvy o výstavbe podkrovných bytov. Keďže vlastníci bytov s výstavbou podkrovných bytov v zrekonštruovanom bytovom dome s novou strechou nesúhlasia, prípad bude mať právnu dohru.
Primátor Švagerko rád moralizuje ak ide o konanie iných, pričom  si nevie alebo skôr nechce  pozametať pred vlastným prahom, a zdá sa, že už stratil zmysel pre realitu a schopnosť rozoznávať čo je a čo nie je v súlade s morálkou.  Ako sa vraví, povedz mi akých máš priateľov a ja ti poviem kto si.   V jeho prípade skôr platí, povedz mi akých máš sponzorov a ja ti poviem kto si.

      Prípad pani Miloty Stankovej je žiaľ smutnou ukážkou  praktík mesta Poprad  pri riešení bytovej otázky, pri ktorých  sa namiesto morálky, slušnosti a etiky, či už kresťanskej alebo tej obyčajnej ľudskej, uprednostňujú  žiaľ len osobné záujmy, protekcionizmus a v prípade predaja mestského bytu poslancovi MsZ Krotákovi aj možná forma" kupovania" poslancov.

  František Bednár


   PRINT RSS

Hlavná stránka