"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

ZA KOHO KOPE POPRADSKÝ PRIMÁTOR JOZEF ŠVAGERKO?

Výzva poslancom Mestského zastupiteľstva v Poprade pred  zasadaním 22. 6. 2017!

Vážené poslankyne a poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade, určite ste sa oboznámili s materiálom  na rokovanie 3. plánovaného zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, 22. 6. 2017 a Správou o výsledkoch kontrol predložených hlavnou kontrolórkou mesta Poprad, bod programu MsZ č.13.02.
Mesto Poprad, mestský úrad – Komplexná kontrola zákazky „Rekonštrukcia sociálneho
zázemia vo vestibule mestského úradu pri zasadačkách“

Z doterajších skúseností a zistených poznatkov možno s určitosťou očakávať, že sa primátor Ing. Jozef Švagerko bude opäť vyhýbať vyvodeniu politickej zodpovednosti voči sebe a konkrétnym osobám, čo deklaroval pre médiá, a namiesto toho sa nájde obetný baránok, podobne ako v prípade s mramorovou dlažbou a celá kauza bude bagatelizovaná.

Vyzývam Vás preto, aby ste sa nenechali ovplyvňovať primátorom Ing. Jozefom Švagerkom a 1. viceprimátorom Mgr. Igorom Wzošom a v zmysle sľubu, ktorý ste dali Vašim voličom, konali podľa svojho  vedomia a svedomia v prospech občanov Popradu.
O pozadí tejto predraženej zákazky som  verejnosť informoval na webovej stránke
http://necenzurovane.net/naj/naj10.html 
Občania Popradu majú právo na pravdivé informácie  o tom, ako sa nakladá s verejnými financiami mesta, ktoré tvoria aj ich dane a poplatky, preto by malo byť Vašou povinnosťou trvať na tom, aby primátor vysvetlil prečo sa nestotožnil s návrhom hlavnej kontrolórky mesta citujem:

Na základe uvedeného hlavná kontrolórka navrhla dňa 10. 03. 2017 primátorovi mesta, aby bol znalcom v oblasti odhad hodnoty nehnuteľnosti so špecializáciou na odhad hodnoty stavebných prác spracovaný posudok, a tak bolo možné vyhodnotiť celkovú hodnotu zrealizovanej zákazky a vyčísliť prípadné ďalšie škody, ktoré mestu realizáciou diela vznikli. Primátor mesta sa s uvedeným návrhom nestotožnil.
Zároveň Vás vyzývam, aby ste trvali na tom, aby primátor prijal politickú zodpovednosť za nečinnosť, ktorej dôsledkom  je pokračujúce zvyšovanie zadlženosti  mestských spoločností, ako potvrdzuje   Záverečný účet mesta Poprad za rok 2016.( str. 26)
Údaje uvedené v záverečnom účte sú hodnoty vlastného kapitálu. Kladiem si otázku ako môže človek s ekonomickým vzdelaním nechápať základné súvislosti, ktoré by mal ovládať aj ekonomický diletant, teda zrátať si položky príjem a výdaj! V prípade, že sú záporné, musí konateľ spoločnosti dať návrh buď na konkurz alebo reštrukturalizáciu. Inak koná protizákonne.

                                                                                   František Bednár - občan Popradu

Prílohy:

  1. Správa o výsledkoch kontrol
  2. Záverečný účet za rok 2016
  3. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2016

Na vedomie: Média a internet


Oznámenie!

Vážené vedenie mesta Poprad a poslanci Mestského zastupiteľstva v Poprade.  Nakoľko hlavná kontrolórka mesta na môj podnet zo dňa 6. 2. 2017, rovnako ako aj na podnet o prešetrenie postupu konateľa PES, s.r.o. zo dňa 8. 1. 2017 náležite nereagovala a nekonala,  dňa 20. 2. 2017 som podal podnet na prešetrenie Generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky.


Dovoľujem si Vás upozorniť, že ak na zasadaní MsZ dňa 23.2. 2017 schválite zámenu pozemkov s doplatkom pre spoločnosť Danmir s.r.o., stávate sa spolupáchateľmi  špekulantov s pozemkami a  poškodení majetku mesta a tým aj občanov Popradu o sumu bezmála 200 000 eur.

Bližšie informácie na webovej stránke: http://necenzurovane.net/naj/naj10.html

                                                                       František Bednár – Popradčan

https://slobodnyvysielac.sk/relacie/bez-cenzury/?v=13dd621f2711František Bednár, nám. Sv. Egídia 102/14, 058 01 Poprad

Mesto Poprad,
Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
058 42 Poprad

Hlavný kontrolór
Ing. Kozlerová Zita

zita.kozlerova@msupoprad.sk
podatelna@msupoprad.sk

Podnet pre  podozrenie z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Podozrenie z manipulácie verejného obstarávania.  
Podozrenie z predražovania stavebných prác.
Podozrenie z manipulovania výberových konaní.
Podozrenie z neoprávnene vyplatených odmien  viceprimátorom mesta Poprad.

Tento príspevok je okrem uverejnenia na internete súčasne aj podnetom pre hlavnú kontrolórku mesta a mal by byť aj  podkladom pre jej následný postup v zmysle zákona, teda postúpenie prokuratúre. Na môj predošlý podnet vo veci prešetrenia  postupu konateľa Popradskej energetickej spoločnosti s.r.o., Ing. Pavla Kubička zo dňa 8. 1. 2017, ktorý bol  hlavnej kontrolórke doručený elektronickou poštou, som nedostal k dnešnému dňu  potvrdenie príjmu.  V prípade, že  opäť nedostanem potvrdenie o doručení podnetu a nebudem informovaný o spôsobe jeho prešetrenia, pripravím ako občan Popradu podanie Generálnemu prokurátorovi SR, s návrhom, aby bola vec postúpená Úradu špeciálnej prokuratúry, kvôli zabezpečeniu  nezasahovania do nezávislosti prokuratúry, nakoľko z doterajších skúseností  a dodnes neobjasnenému prípadu samovraždy prokuratúra Okresnej prokuratúry Poprad JUDr. Miroslava Juhasa, neexistuje záruka zákonného postupu zo strany Okresnej prokuratúry v Poprade.
 V prípade  postúpenie veci Úradom špeciálnej prokuratúry  príslušným orgánom činným v trestnom konaní, som ochotný vypovedať a uviesť skutočnosti, ktoré by z hľadiska vyšetrovania nebolo vhodné zverejňovať a ktoré môžem poskytnúť len vyšetrovateľoviZ tohto dôvodu ich v tomto podnete neuvádzam.
Poznámka:
Z dôvodu rozsiahlosti a umiestneniu   viacerých príloh, ktoré sú súčasťou podnetu, ako aj z dôvodu prehľadnosti,    uvádzam adresu internetovej stránky kde sú tieto prílohy uložené: http://necenzurovane.net/naj/naj10.html

PODOZRENIE Z TRESTNÉHO ČINU PORUŠOVANIA POVINNOSTI PRI SPRÁVE CUDZIEHO MAJETKU.

I.

            Vo výzve primátorovi Popradu, na ktorú neodpovedal, som ho vyzval, aby podnikol nevyhnutné  právne kroky na zrušenie nezákonného a špekulatívneho konania spoločnosti Danmir, s.r.o., ktoré je zjavne v rozpore s dobrými mravmi a finančne poškodzuje mesto Poprad a jeho občanov. Existuje dôvodné podozrenie, že primátor a ľudia s ním spojení sú buďto vydieraní zo strany špekulantov s pozemkami alebo prepojení so spoločnosťou Danmir a môže ísť aj o vopred pripravenú dohodu.

  Na základe  postupu primátora  Ing. Jozefa Švagerka (koalícia KDH, SDKÚ, SAS), existuje dôvodné podozrenie, že  v tomto prípade ako aj ďalších, došlo k spáchaniu trestného činu keďže osoba, ktorá má povinnosť opatrovať alebo spravovať cudzí majetok je povinná jednak spravovať záležitosti týkajúce sa majetku, starať sa oň a tiež s ním nakladať v zmysle ustanovených povinností. V prípade ak svoju povinnosť páchateľ poruší, nastane konanie v rozpore s platným právom, t.j. § 237 TZ. Ak svojím konaním páchateľ zapríčiní buď zmenšenie majetku, alebo nedosiahnutie zisku ktorý, ak by páchateľ plnil svoje povinnosti dosiahnutý bol, vznikne škodlivý následok, čiže škoda na majetku. Dôležité pri tomto trestnom čine je, že sa nehľadí na to či sa páchateľ obohatil alebo nie. Navyše mohol svoju povinnosť porušiť nielen aktívnym konaním ale aj nekonaním (opomenutím), ale musí ísť o úmyselné konanie alebo opomenutie. Pre naplnenie objektívnej stránky je potrebné preukázať kauzálny nexus, čiže už vyššie spomenutú súvislosť, dokázať že práve tým, že páchateľ porušil svoju povinnosť a konal protiprávne vznikla škoda na cudzom majetku.V uvedenom prípade je  spôsobená výška spôsobenej finančnej straty  cca 200 000 eur.

Dňa 23. 2. 2017 má Mestské zastupiteľstvo v Poprade prejednávať zámenu pozemkov s doplatkom 61 600 eur, ktoré má spoločnosť Danmir dostať za to, že sa 31. 3. 2016 na základe kúpnej zmluvy stala vlastníkom pozemkov s prístupovou cestou.  Vedenie mesta nepodniklo žiadne právne kroky na zrušenie tohto špekulatívneho právneho úkonu v rozpore s dobrými mravmi a verejným záujmom a namiesto toho prijalo podmienky spoločnosti Danmir, ktoré chce za zámenu lukratívny pozemok v hodnote 132 400 eur v Mlynčekoch s doplatkom.

Viaceré indície, dostupné na internete naznačujú, že medzi konateľom spoločnosti Danmir a súčasným vedením mesta je možné prepojenie. Osoby, ktoré stoja v pozadí spoločnosti Danmir sa totiž neúspešne pokúšali získať rekreačný areál v Mlynčekoch už v roku 2012! Sídlo konateľa Danmiru Daniela Vujčíka je totožné s adresou Silvie Vujčíkovej, ktorá ako jediná podala ponuku vo verejnej súťaži na odpredaj rekreačného zariadenia v Mlynčekoch. Komisia ponuku pre neprimerane nízku cenu neprijala.

Konateľ Danmír : asi syn Daniel Vujčík : Kamenná baňa 1858/48 Kežmarok
asi otec: Peter Vujčík, že vraj asi aj obchodník s pozemkami
(vyhrážny list - v prílohe 08-020 zámena nehnuteľnosti)
-  že vraj asi aj kamarát bývalého riaditeľa Pozemkového úradu I.T.
https://www.finstat.sk/spolocnici-konatelia?query=Peter%20Vuj%C4%8Dik%20%40Ke%C5%BEmarok
Živn.register :  Kamenná baňa 1858/48, Kežmarok
asi mama : Silvia Vujčíková
Živn.register : Kamenná baňa 1858/48, Kežmarok
Bod.programu : Materiál na rokovanie 2. zasadnutia - Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
dňa: 18. 04. 2012 - bod programu MsZ č.: 9.06.
Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad schválilo uznesením č. 31/2012 zo dňa 15. 02. 2012 podmienky verejnej obchodnej súťaže na predaj nehnuteľností vo vlastníctve mesta Poprad, a to rekreačného zariadenia v katastrálnom území Mlynčeky, obec Mlynčeky, okres Kežmarok, po jednotlivých častiach. 
Súťaž bola vyhlásená 15. 02. 2012 s lehotou na doručenie ponúk do 09. marca 2012. V stanovenom termíne bola doručená jedna ponuka, ktorú podala Silvia Vujčiková, Kamenná Baňa 48, 060 01 Kežmarok. Komisia, vymenovaná primátorom mesta, skontrolovala obsah doručeného návrhu a skonštatovala, že doručený návrh splnil všetky podmienky súťaže, ale vzhľadom k tomu, že ponúknutá kúpna cena bola neprimerane nízka, komisia odporučila odmietnuť predložený návrh a ukončiť súťaž ako neúspešnú bez výberu návrhu, a to v zmysle práv vyhradených vyhlasovateľom súťaže. 
Súťaž -Rekreačný areál Mlynčeky
Na predaj rekreačného areálu Mlynčeky , ktorého hodnota bola podľa znaleckého posudku zo dňa 12. 11. 2009 stanovená vo výške 196 000,-- €, v bode programu 8.17
Materiál na rokovanie 5. zasadnutia - Mestského zastupiteľstva mesta Poprad
dňa: 21. 10. 2016 - bod programu MsZ č.: 8.07.( v prílohe zámena nehnuteľnosti)
Všeobecná hodnota rekreačného areálu v katastrálnom území Mlynčeky bola stanovená znaleckými posudkami č. 066/2015 a č. 120/2015, vypracovanými znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Brunom Borošom, Drevárska 453/1, 058 01 Poprad vo výške 132 400,-- €. 
Ing.Ivan Tudaj - bývalý konateľ a spoločník AIRPARK s.r.o. , bytom Liptovská 3579/49,Poprad - Veľká
(LV - Tudaj) - Výkonny výbor Seniorpark n.o.Kvetnica
Ing.Ondrej Hyben - bývalý konateľ a spoločník AIRPARK s.r.o., bytom Stavbarská 3159/54, Poprad - Veľká

https://www.google.sk/tudaj_ivan
https://www.google.sk/search?q=tudaj%20ivan&rct=j
https://www.google.sk/search?q=tudaj(LV - Hyben) - Výkonny výbor Seniorpark n.o. Kvetnica
PhDr.Adela Dovalovská - konateľka AIRPARK , riaditeľka Seniorpark n.o. Kvetnica , bytom Záhradnická 204 Veľký Slavkov (LV - Dovalovská)
primátor Ing.Jozef Švagerko(KDH) , bytom Zempplinská 4484/5 Poprad -Veľká (LV - Švagerko)
viceprimátor Mgr.Igor Wzoš(SDKÚ -DS) , bytom u priateľky Ing.Silvia Lonská Scherfelova 4879/85, Poprad-Veľká(LV -Lonská)
primátorsky ples v Tatrách primátor s manželkou,viceprimátor s priateľkou a konateľ TV Poprad s priateľkou.....(v prílohe TV Poprad Merva)
že vraj sú asi všetci kamaráti a sa navzájom poznajú s primátorom J.Š.(KDH) a viceprimátorom I.W. (SDKÚ-DS)
obch.register :
Kupna zmluva  Slov.pozemkový fond :
Výročná správa Seniorpark : A.Dovalovská asi (Smer-SD), I.Tudaj asi (SDKÚ-DS),O.Hyben asi (SDKÚ-DS)
Bývalý riaditeľ Pozemkového fondu v Poprade I.T. (v prílohe 3 zmluvy- 011...,034...,007....., )
Listy vlastníctva: AIRPARK a SENIORPARK

Reportáž o tomto bezprecedentnom prípade, kedy sa rukojemníkmi vydierania špekulantov s pozemkami stali obyvatelia Kvetnice, aj na podnet listu pani  Bc. Bibiany Fazuriovvej, ktorého obsah bol známy aj poslancom MsZ,  priniesla TA 3 14. 12. 2016 v príspevku s názvom  „Pozemky Popradu skončili v rukách súkromníka, mesto vraj vydierali“.
http://www.ta3.com/clanok/1096149/pozemky-popradu-skoncili-v-rukach-sukromnika-mesto-vraj-vydierali.html

Pýtam sa prečo primátor nepodal žalobu o  zrušenie špekulatívneho právneho úkonu v rozpore s dobrými mravmi a návrh na vydanie neodkladného opatrenia, ktorým by súd do 7 dní rozhodol o zákaze brániť obyvateľom Kvetnice k prístupu k ich domom?
A tiež sa pýtam, kto je zodpovedný za to, že vecné bremeno k pozemkom dokonca aj na prístupovú cestu k lesom mesta, nebolo roky zavkladované na Katastri?  Vytvoril sa  nebezpečný precedens, ktorý sa môže opäť opakovať a ide preto o  vec hodnú osobitného zreteľa! Namiesto toho bolo trestuhodne prijaté zlé rozhodnutie, ktoré je podľa primátora lepšie ako žiadne, a zámenou pozemkov s doplatkom 61 000 eur boli poškodení daňoví poplatníci - občania Popradu.  Pýtam sa, na čo sú potom mestu jeho právnici  a prečo si mesto neobjednalo právne služby na riešenie  situácie v Kvetnici, keď si ich objednáva v iných prípadoch, kde to nebolo vôbec potrebné, ako v prípade bývalých zamestnancov Veolie, pripravených o odstupné?

https://www.youtube.com/watch?v=2hFQS3W2bWM

Aj právny diletant vie,  že mesto malo dať zapísať najprv vecné bremeno na kataster spolu s predbežným opatrením na súd. Tam nebolo čo riešiť.

Uverejňujem uznesenie Okresného súdu v Poprade z 10. 1. 2017, ktoré je ukážkou  ako malo mesto postupovať, keby sa  popradská radnica nezosypala pred vydieraním, resp. nedohodila kšeft špekulantom, ktorí sa skrývajú za kežmarskou spoločnosťou  Danmir.
Pre neznalého veci by sa mohlo zdať, že rozhodnutie súdu sa týka veci, ktorá nesúvisí s pozemkami ku ktorým sa dostala Danmir. Tá ich však získala   od spoločnosti Air Park, ktorej konateľkou a majiteľkou je Adéla Dovalovská. http://foaf.sk/ludia/262735
Tá istá osoba na Kvetnici vlastní aj domov dôchodcov Seniorpark s priľahlým parkom a ďalšími rozsiahlymi pozemkami,  vrátane prístupovej cesty k domovu dôchodcov, na ktorej leží aj bytovka "Stará obytná" a jej obyvatelia, ktorých vydiera a hrozí im rampou. Okrem toho im znepríjemňuje život sypaním piesku a tehál pod okná bytovky. Rovnako Seniorpark znepríjemňuje a šikanuje návštevníkov a obyvateľov Kvetnice tým, že na chodníky dáva rôzne zátarasy a prekážky, čím znemožňuje prechodu peších. Ttúto situáciu už riešila na mieste privolaná polícia, ktorá dokumentovala skutkový stav na sťažnosť.

Dôkaz: príloha č. 1. uznesenie OS Poprad sp. zn. 20C/223/2016 zo dňa 10. 1. 2017

Takto to vyzeralo pred bytovkou Stará obytná od decembra 2016.Poškodení obyvatelia domu „Stará obytná“  sa na rozdiel od primátora Švagerka a jeho súkmeňovcov obrátili na súd.  Zároveň si na katastri dali zapísať k pozemku, na ktorom leží prístupová cesta i vecné bremeno. To sa totiž pri prevode parcely zo skrachovanej nemocnice na Kvetnici na firmu pani Dovalovskej akosi záhadne pred rokmi vytratilo.

            Takto malo postupovať aj mesto Poprad voči hrozbám zo strany spoločnosti Danmir a nie jej zameniť rekreačný areál pod Tatrami v Mlynčekoch a doplatiť z mestskej kasy viac ako 60-tisíc eur! Veď mesto má na Kvetnici chatu, ku ktorej by sa cez pozemky Danmiru nedostalo po ceste, tak malo konať všetkými dostupnými právnymi prostriedkami! A nie platiť a nechať sa vydierať, resp. dohadzovať kšefty špekulantom a  robiť tak z ľudí na Kvetnici rukojemníkov. V regionálnej tlači sa však o pozadí týchto kšeftov nič nedozviete, ako potvrdzuje článok  Problémy na Kvetnici pretrvávajú.
http://www.podtatranske-noviny.sk/2017/02/problemy-na-kvetnici-trvaju/

 Pochybnosti vyvoláva ako MsZ  dvakrát schválilo výmenu pozemkov s Danmirom. Najprv bez doplatku, potom s doplatkom vo výške 61 600 eur. Vtip je v tom, že k prvej schválenej zámene MsZ v Poprade Danmir doložila znalecký posudok. (Danmir ich získala od spoločnosti Air Park http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=98888&SID=8&P=0 , kde je konateľka a majiteľka Adela Dovalovská - tá vlastní aj ďalšie kvetnické parcely a domov dôchodcov Seniorpark) Znalec nacenil pôvodne pozemky na 194 000 eur. Danmir výmenu pozemkov bez doplatku vtedy odmietla a začala sa vyhrážať rampou, ktorú umiestni na cestu.
V novembri sa na MsZ dostala táto zámena opäť, už s doplatkom a tak aj bola schválená. Zaujímavé je to, že Danmir doložila nový znalecký posudok svojich pozemkov na Kvetnici a čuduj sa svete, suma už bola 250 000 eur! (znalec sa volá Igor Leskovský, viac v tomto dokumente z MsZ: https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=776700 - v tomto materiály sa spomína aj list od Danmiru, v ktorom sa vyhráža) Takže oni sa vlastne vzdajú sumy 50 000 eur v prospech občanov mesta Poprad. Keďže pozemky v Mlynčekoch si mesto nacenilo na cca 138 000 eur a doplatok bol 61 600 eur!  K osobe nového znalca Igora Leskovského je zaujímavé, že ide o zamestnanca Popradskej energetickej spoločnosti  PES., s.r.o., ktorý bol do 31. 12. 2016 zamestnancom spoločnosti Veolia Energia Poprad a.s., a znalecké posudky teda robí popri zamestnaní na živnosť.

Na októbrovom MsZ bol materiál, kde si Danmir nacenila znalcom (Ján Trebuňa, Hanušovce) svoje kvetnické parcely na 194 000 eur - viď https://www.poprad.sk/download_file_f.php?id=759478

Otázka znie, ktorý zo znalcov príde o pečiatku, keďže rozdiel v cene dvoch posudkov je 56 000 eur, čo je zhruba pätinový rozdiel v cenách resp. rozdiel vo výške takmer 30 %. Všeobecne je  známe, že znalci majú mäkko v nohaviciach z toho, aby rozdiely medzi ich odhadmi v prípade jednej nehnuteľnosti neboli veľké, max 5 - 7 %. Inak im hrozí správne konanie a strata pečiatky znalca!

Nech mi primátor vysvetlí prečo sa mesto ani nepokúšalo osloviť iného znalca, ktorý by možno tiež nadhodnotil pozemky v Mlynčekoch.
Na MsZ pritom nezaznela podstatná a dôležitá informácia, že po spornej ceste chodí k svojmu majetku aj Mestský úrad Poprad. Má tam totiž chatu s priľahlým pozemkom. Navyše na cestu Danmiru sa v dvoch miestach napája mestská cesta, ktorú budovala 100 % mestská eseročka Mestské lesy! Tá tiež spornú cestu využíva svojimi mechanizmami na ťažbu dreva a teda vlastné podnikanie. Zámerne zamlčali tieto informácie a namiesto toho sa oháňali verejným záujmom v prospech obyvateľov Kvetnice.

Pritom stačilo na katastri podať žiadosť o zavkladovanie vecného bremena a ísť s Danmirom na súd!

Uverejňujem aj email pani   Bc. Bibiany Fazuriovej, ktorá pred zastupiteľstvom  ešte v minulom roku poukazovala na nešťastnú zámenu pozemkov v Kvetnici.  V prvom prípade bola odhlasovaná len zámena bez doplatku a v druhom prípade už aj s doplatkom 61 600 eur
 Príloha č. 2 listy pani Bc. Bibiana Fazuriová odoslané vedeniu mesta a poslancom MsZ.
Príloha č. 3 návrhy na zámenu nehnuteľností

Zdá sa, že táto fraška bude mať pokračovanie, keďže sa chystá ďalšie hlasovanie na zastupiteľstve dňa 23.2.2017

           Je smutné, že primátor, ktorý  sa  často skrýva za veriacich a je predsedom KDH, ktoré proklamuje kresťanské hodnoty sa pri výkone svojej funkcie, v ktorej je už tretí rok, dostal na úroveň, ktorá nemá s kresťanstvom a morálkou nič spoločné.
Je zarážajúce ako sa v tomto štáte poskytovateľ služieb rýchleho občerstvenia,  v spojení s predajom na priamu konzumáciu, ako uvádza v predmete činnosti Obchodný register SR http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=244725&SID=8&P=1 môže dostať k špekulatívnemu skupovaniu pozemkov s prístupovými komunikáciami a je vo verejnom záujme preveriť ako sa dostala táto schránková firma k pozemkom uvedeným na liste vlastníctva  č. 6567 na základe kúpnej zmluvy z 31. 3. 2016 .

  Z adresy spoločnosti, ktorú v Poprad nikto nepozná je vidieť, že môže ísť  o klasickú schránkovú firmu s jediným konateľom a  http://foaf.sk/search?searchString=Danmir .

 

Foto kde údajne sídli Danmir s.r.o.

(Názov spoločnosti sa na budove ani schránke nenachádza).

Zrejme by bolo pre prokuratúru zaujímavé preveriť kam až siaha prepojenie spoločnosti Danmir a do akej miery, je opodstatnená odpoveď pani Ing. Dany Bobekovej, ktorá sa dlhodobo zaoberá reťazením firiem na Slovensku a uvádza: „Od Danmir cez toho Mareka sú to zložité karusely, kde sa nabaľujú biele kone. Schránky na Seichely, a iné. Ale preukázať, že je tam aj j finančná skupina J and T je od Belissima s.r.o Poprad do Tatranských lanových dráh, Rattaj, Korbačka a  spol. To je ale prepájačka zložitá.
Podľa https://www.finstat.sk/46505610 Spoločnosť DANMIR s.r.o. sa v roku 2015 dostala do zisku a tržby jej narástli o   103 % na 84 175 €.

DANMIR s.r.o.
adresa: Námestie sv. Egídia 26/61 Poprad
subjekty: Daniel Vujčík

 

DANMIR PLUS s.r.o.
adresa: Tatranské námestie 3 Poprad
subjekty: Daniel Vujčík, Zuzana Rennerová, Ing. Marek Černák, ERES BUSINESS Corp

 

Z prepojení osôb a  firiem vidieť, že sa tam nachádzajú spoločnosti v likvidácii.

PREPOJENIA OSÔB

Ing. Marek Černák
Námestie Majstra Pavla 39/39 Levoča
Eseročka s. r. o. v likvidácii, KVADRUP s.r.o., Eseročka Consulting s. r. o. v likvidácii, GALEXIM s.r.o., BUSINESS ERES CORP s.r.o., HANDLING ERES s. r. o., FINANCIAL ERES s.r.o., PRODUCTION ERES s. r. o., ZAPPING ERES s.r.o., BUILDING ERES s. r. o., 163 ďalších

II.

 Ďalšie straty pre mesto Poprad  resp. pre jeho spoločnosť Popradskú energetickú spoločnosť  so 100 % účasťou mesta PES, predstavuje   nekompetentný postup  konateľa tejto spoločnosti, ktorý odmietol zamestnať odborníkov, bývalých zamestnancov spoločnosti Veolia Energia Poprad. a.s., vrátane špičkového elektrotechnika na riadiace systémy,  čo v konečnom dôsledku znamená zvýšené náklady  tejto spoločnosti, ktorá prevzala od 1. 1. 2017 centrálne zdroje tepla po 20 rokoch pôsobenia  zahraničnej spoločnosti  Veolia,  vrátene ďalších nákladov plynúcich zo súdneho sporu s troma bývalými zamestnancami  Veolie Energie Poprad a.s. Existuje aj dôvodné podozrenie, že ukončením zmluvy medzi mestom a spoločnosťou Veolia Energia Poprad a.s.  o prenájme Centrálnych zdrojov tepla a distribúcie tepla a TÚV sa začal proces skrytej privatizácie vopred určenými a vedením mesta vybranými osobami, čomu nasvedčuje zloženie Dozornej rady Popradskej energetickej spoločnosti a výber konateľa PES. Do vedúcej funkcie sa bez výberového konania dostal aj príbuzný primátora. Mesto nevydalo žiadne vyhlásenie, že táto spoločnosť nebude v budúcnosti privatizovaná a samotný primátor v rozhovore pre Hlavné správy túto možnosť nevylúčil a povedal, len, že pokiaľ bude vo funkcii on,  PES privatizovaná nebude. Podrobnosti sú uvedené na internetovej stránke http://www.hlavnespravy.sk/primator-popradu-svagerko-ku-kritike-bednara-spolocnost-bola-zalozena-za-ucelom-ochranit-miestne-zdroje-v-prospech-obyvatelov-mesta/894815 a v príspevku  Kto ovláda Popradskú energetickú spoločnosť a popradského primátora?
http://necenzurovane.net/naj/naj8.html

Mám za to, že o porušovanie povinnosti pri správe cudzieho majektu zo strany primátora ide aj v prípade žaloby pracovného sporu proti mestu Poprad resp. jeho spoločnosti PES, ktorou je žaloba  podaná 2. 1. 2017 tromi zamestnancami spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s., ktorí napriek verejnému prísľubu primátora a 1. viceprimátora, hoci podpísali pracovné zmluvy s mestskou spoločnosťou PES, s.r.o., neboli zamestnaní a to len preto, lebo konateľ tejto spoločnosti a primátor považujú za „problém s morálkou“ skutočnosť, že títo traja zamestnanci prijali od spoločnosti Veolia Energia Poprad, a.s.  odstupné, ktoré im patrilo podľa kolektívnej zmluvy.  Na druhej strane nepovažujú  za problém s dobrými mravmi, že za peniaze mesta zaplatili právne služby súkromnému právnikovi, hoci mesto ma svojich právnikov, ktorý dostal odmenu za to , že pripravil  39 výpovedí pre bývalých zamestnancov Veolie Energie Poprad. a.s., ktorých týmto pripravil o odstupné.  

            Primátor týmto vedome a úmyselne  nekonal, aby zabránil  súdnemu sporu o určenie platnosti pracovnej zmluvy a náhradu mzdu, pričom mu je známe, že mesto v minulosti prehralo viacero pracovných súdnych sporov. Napríklad v prípade prepusteného veliteľa Okrsku Mestskej polície Miroslava Franického muselo vyplatiť  náhradu  mzdy 50 000 eur.
https://spis.korzar.sme.sk/c/7463306/prepusteny-popradsky-mestsky-policajt-roky-bojuje-o-svoju-pracu.html Prepustená mestská policajtka Katarína Svobodová dokonca uspela so žalobou a náhradou mzdy dva krát.   Na súde so žalobou uspela aj riaditeľka ZŠ v Matejovciach, ktorá 3,5 roka pracovala ako učiteľka s nižším platom.   Okresný súd v Poprade v súčasnosti prejednáva aj zrušený rozsudok vo veci prepustenej mestskej policajtky Jany Oprondekovej.

            V zmysle infozákona som preto podal žiadosť o sprístupnenie informácie o počte pracovných sporov, ktoré sa viedli alebo vedú proti mestu Poprad a výške vyplatenej náhrady mzdy. Zároveň som požiadal  o informáciu  z akej rozpočtovej kapitoly mesta sú vyplácané prehraté súdne spory?

 Prokuratúra by mala podrobne analyzovať  rozpor medzi tým, čo povedal bývalým zamestnancom Veolie Energie primátor  na stretnutí  13. 6. 2016, kedy tvrdil, že sa im Veolia vyhráža, že nebudú mať s kým robiť a hrozí spor kvôli rozdeleniu zisku z minulých rokov.  Zvukový záznam aj s podrobným komentárom je uverejnený na internetovej stránke  http://necenzurovane.net/naj/naj7.html   v príspevku s názvom
VÁŽENÍ PÁNI, PRIMÁTOR, 1. VICEPRIMÁTOR A KONATEĽ PES, S.R.O., DOKEDY BUDETE ZAVÁDZAŤ A KLAMAŤ OBČANOV POPRADU?  O pozadí ľudí stojacími za PES, s.r.o. a dozornej rady informujem na stránke http://necenzurovane.net/naj/naj8.html v pokračovaní s názvom  KTO OVLÁDA POPRADSKÚ ENERGETICKÚ SPOLOČNOSŤ A POPRADSKÉHO PRIMÁTORA?
Začiatkom  februára 2017 však už primátor pre Spišský Korzár   uviedol niečo úplne iné, citujem: „Prezieravo sme to začali riešiť pred dvoma rokmi. Vedeli sme, že zmluva s nadnárodnou spoločnosťou sa končí, korektne sme tak ukončili zmluvný vzťah. Dohodli sme sa na rozdelení zisku z roku 2015, tiež o prijateľnej cene za zásoby a sme dohodnutí, že ideme riešiť aj nerozdelený zisk z minulých rokov,“ povedal primátor Jozef Švagerko.   https://spis.korzar.sme.sk/c/20450415/za-teplo-v-januari-zaplatia-popradcania menej.html#ixzz4Xkbp1IeN

Na základe uvedeného je dôvodné podozrenie, že došlo k dohode medzi mestom a spoločnosťou Veolia, ktorej súčasťou bol aj spôsob podania 39 výpovedí tak, aby zamestnancom  nebolo vyplatené odstupné podľa kolektívnej zmluvy.  Z tohto dôvodu spoločnosť neakceptovala pracovné zmluvy trom zamestnancom, ktorý na túto špinavá hru nepristúpili.

            Na výzvu, aby odvolal konateľa PES Ing. Pavla Kubíčka pre jeho nekompetentnosť s ekonomickými dopadmi na ceny tepla do ktorej  sa budú musieť zarátať  aj všetky náklady, ktoré spôsobí svojim diletantstvom, primátor nereagoval.  Jedinou reakciou bola účelová propaganda o znížení ceny tepla, ako sa uvádza na stránke  mesta https://www.poprad.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=115622  v príspevku, Teplo dodávané mestskou firmou je lacnejšie, v ktorom sa neuvádza, kedy PES podá ÚRSO návrh na zníženie ceny tepla, ktorý túto cenu musí najprv schváliť.  Reálne vyúčtovanie cien tepla dostanú odberatelia až v roku 2018, pretože v roku 2017 im príde vyúčtovanie ešte od Veolie a v roku 2018 už odberatelia zabudnú na to, čo sľuboval primátor a 1. viceprimátor začiatkom roku 2017.

PES po mesiaci činnosti logicky ešte nemôže vedieť čo všetko bude musieť do ceny tepla zarátať a pri súčasnom správaní konateľa, kedy míňa peniaze na webovú stránku a  nie je schopná nájsť náhradu za programátora a technika riadiacich systémov, (nebol zamestnaný pretože prijal odstupné), čo predstavuje ďalšie náklady, takže je vysoko pravdepodobné, že to môže dopadnúť ako s avizovaným „znížením cien  elektriny a plynu“, ktoré  skončilo odstúpením šéfa ÚRSO.

Odpoveďou prečo primátor kryje nekompetentnosť konateľa PES je  prepojenie mesta  s Ing. Kubíčkom ešte v čase kedy nebol konateľom a mesto mu dohodilo lukratívnu zákazku na sumu 4960 eur, ako potvrdzuje  objednávka na „Analýzu energeticko - finančného potenciálu odberných miest v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad za rok 2015“.

PODOZRENIE Z MANIPULÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA  PRI KTOROM STAVEBNÉ PRÁCE ROBÍ STÁLE TÁ ISTÁ SPOLOČNOSŤ A PODOZRENIE Z PREDRAŽOVANIA STAVEBNÝCH PRÁC.

Finančné straty  predstavuje aj  zdokumentovaný a medializovaný prípad neprimerane predraženej rekonštrukcie sociálnych zariadení ma mestskom úrade v Poprade.

  Na základe viacerých skutočností na ktoré ma upozornili občania Popradu existuje dôvodné podozrenie z manipulácie verejných súťažiach  a uprednostňovaní vopred určenej  spoločnosti, ktorá dostáva od mesta zákazky. Jedná sa o spoločnosť Exclusive Design s.r.o. http://foaf.sk/search?searchString=Exclusive%20Design, ktorá začala pre mesto robiť  podľa názoru odborníkov z oboru  stavebníctva zjavne predražené stavebné zákazky.

Z webovej stránky mesta je zistiteľné, že prvá zmluva je z augusta 2016 a odvtedy sa so zákazkami pre firmu Exclusive Design s.r.o. roztrhlo vrece. Uvedená firma  začala robiť zákazky pre mesto Poprad až za vlády Švagerka a Wzoša od augusta 2016.

Jednou z prvých zákaziek bola „Zmluva o dielo č. 9/OIR/2016 zo 4.8.2016 na „rekonštrukciu sociálneho zázemia vo vestibule MsÚ pri zasadačkách“ za značne vysokú sumu  71 981,90 eur ku ktorej  primátor  ešte  11.11.2016 podpísal „Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 9/OIR/2016 zo dňa 04.08.2016“, ktorým zvýšili cenu tejto rekonštrukcie až na 82 584,21 eur, teda na sumu za ktorú by sa dal postaviť  rodinný dom.TV Markiza POPRAD: DO TÝCHTO TOALIET MESTO INVESTOVALO 88-TISÍC EUR

http://www.topky.sk/cl/10/1609471/Poprad-celi-skandalu--VIDEO-pohlad-do-najintimnejsich-utrob-mesta--Kralovske-WC-za-obrovsku-sumu-

Samotní zamestnanci MsÚ, ktorí mohli sledovať túto rekonštrukciu, hovorili, že na stavbe sa často krát pohybovali maximálne dvaja robotníci, a pri rekonštrukcii sa používal lacný materiál a zariadenia z Poľska a Číny.

Pochybnosti vzbudzuje a malo by sa preto preveriť, akým spôsobom sa firma
Exclusive Design s.r.o. dostala k tejto zákazke (v kuloároch sa hovorí, že bolo zmanipulované verejné obstarávanie tak, aby táto firma vyhrala obstarávanie). Ako sú finančne nacenené jednotlivé položky vo výkaze výmer tejto rekonštrukcie, kde by sa mohlo odhaliť, že jednotlivé položky sú značne  predražené. Akým spôsobom a prečo vlastne došlo k podpísaniu toho dodatku. Bolo to zadané tejto firme priamym zadaním, alebo na tieto práce a materiál naviac prebehla nejaká verejná súťaž?

Odpoveď PR mesta je plná protirečení o výške uvádzaných nákladov rekonštrukcie z čoho jasne vyplýva, že vedenie mesta zavádza a zamotáva sa do svojich vlastných klamstiev.

https://www.facebook.com/poprad.eu/posts/1391953047515503

Ako to bolo s rekonštrukciou sociálneho zázemia pri zasadacích sálach MsÚ?

Rekonštrukcia sociálneho zázemia určeného pre verejnosť na MsÚ v Poprade sa v posledných hodinách ocitla v centre záujmu diskutujúcich na sociálnych sieťach i médií. Keďže informácie, ktoré sú sprostredkúvané, nie sú vždy úplné, prinášame fakty týkajúce sa uvedenej rekonštrukcie. Všetky ostatné dokumenty(zmluva, dodatok, faktúra) sú uverejnené v zmysle zákona v sekcii Zverejňovanie informácií na webovej stránke www.poprad.sk.

Predpokladaná hodnota zákazky „Rekonštrukcia sociálneho zázemia vo vestibule MsÚ pri zasadačkách“ bola 60 238,96 EUR bez DPH.

Pochybnosti vyvoláva koľko peňazí si vyúčtoval v rozpočte  projektant a ako je potom možné, že tak draho zaplatený projektant zabudol zaradiť do projektu jednoduchej rekonštrukcie záchodov také položky, že ich museli doplniť dodatkom, ktorý navýšil cenu diela? V tom dodatku sa ako argument uvádza, že „z dôvodu potreby dodania materiálu a uskutočnenia prác navyše, ktoré vypracovaný projekt stavby z mája 2016 neriešil a ktoré vznikli počas realizácie diela“.


Napriek týmto pochybeniam začala firma Exclusive Design s.r.o. dostávať viacero ďalších zákaziek a uzatvorila viacero zmlúv, ktoré podpísal primátor Ing. Jozef Švagerko.

26.9.2016 - oprava vonkajšieho schodiska objektu Stráže za 8 510,34 EUR

22.10.2016 – oprava rampy v Dome kultúry za 18 638,32 EUR

18.11.2016 - oprava svetlíkov a oprava vonkajšej steny budovy MsU Poprad za 4 695,85 EUR

Okrem toho vystavilo mesto Poprad firme Exclusive Design s.r.o. aj 3 objednávky – 7.11.2016, 9.11.2016, 9.12.2016.  Za povšimnutie stojí hlavne objednávka na 4 ks turbo sušičov rúk za  neprimerane vysokú cenu  5 760 EUR!
Podozrivé sušiče bez označenia výrobcu.


V prílohe uvádzam  informácie, na ktoré som bol upozornený občanmi, vrátane pochybnej renovácie  mramorových podláh za 6417,60 eur, ktorú hlavná kontrolórka vyhodnotila ako neoprávnenú fakturáciu a výdavok mesta vo výške  6417,60 eur.
  Príloha č. 4. e-mail VYMYSLENÁ RENOVÁCIA MRAMOROVÝCH PODLÁH ZA 6417,60 EUR

Podozrenie z predražovania a porušovania pri správe cudzieho majetku  vyvoláva aj spravovanie Pohrebno-cintorínskych služieb. s.r.o., ktoré napriek dotáciám mesta sú neustále  v strate, čo dokazuje návrh nového cenníka, ktorý sa mal schvaľovať MsZ 8. 12. 2016 s niekoľkonásobné zvýšením poplatkov, ktorý bol pre negatívne ohlasy a neprítomnosť koaličného poslanca, ktorého v tom čase vyšetrovala polícia,  stiahnutý. Podrobnosti o tomto cenníku som uviedol vo výzve primátorovi.

PODOZRENIE Z MANIPULOVANIA VÝBEROVÝCH KONANÍ.

            Viaceré skutočnosti potvrdzujúce dôvodné pochybnosti o zmanipulovaných výberových konaniach som podrobne uviedol na stránke http://necenzurovane.net/naj/naj8.html v príspevku  s názvom  KTO OVLÁDA POPRADSKÚ ENERGETICKÚ SPOLOČNOSŤ A POPRADSKÉHO PRIMÁTORA?  Išlo o pochybnosti vyvolávajúce výberové konanie na konateľa TV Poprad bývalého hovorcu ministra hospodárstva  z čias tzv. pravicovej vlády Ivety Radičovej  Mgr. Róberta Mervu.

            Nakoľko rovnaké zinscenované výberové konanie prebehlo aj v prípade konateľa na miesto konateľa Pohrebno-cintorínskych služieb, s. r. o. Poprad, ktorým sa stal  primátorov rodinný príslušník a spolupracovník z daňového úradu  František Švirloch, viaceré indície nasvedčujú tomu, že rovnako to bolo aj v prípade „výberu“ konateľa PES, s.r.o. Ing. Pavla Kubíčka.

  Ako potvrdzujem v prílohe, viacerí občania ma upozornili na to, že kauza obsadenia miesta konateľa PCS Poprad  nesie všetky známky zmanipulovaného výberového konania, ktoré dostal Bc. František Švirloch, ktorý je rodinne, politicky a bol v minulosti aj pracovne  prepojený s primátorom Švagerkom.
Príloha č. 5. KONATEĽOM PCS POPRAD ŠVIRLOCH PREPOJENÝ SO ŠVAGERKOM

Priebeh  a vopred nastavené podmienky výberového konania a zloženie výberovej komisie vyvolávajú  pochybnosti. Vo výberovej komisii,  ktorú sotva možno považovať ako nestrannú,  bol primátor Ing. Jozef Švagerko a jeho ľudia: viceprimátor Mgr. Igor Wzoš, prednosta mestského úradu Ing. Robert Bujalka (nastúpil do funkcie po voľbách 2014), vedúca právneho oddelenia mestského úradu JUDr. Mária Dideková (nastúpila do funkcie po voľbách 2014) a  zamestnankyňa administratívy mestského úradu Anna Švagerková. 

            Podozrenia že výber bude nastavený pre vopred vybraného uchádzača hrozili aj z požiadaviek vo vyhlásenom výberovom konaní, keď na obsadenie funkcie konateľa PCS stačilo prekvapivo len vysokoškolské vzdelanie 1.stupňa. Pritom v tom istom čase boli mestom vyhlásené aj výberové konania na vedúceho odboru výstavby, kde bolo nutné vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa a výberové konanie na vedúceho odboru urbanizmu a priestorového plánovania, kde bolo nutné tiež vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa.
Dôkaz: príloha č. 6.  (strana 8 z novín Poprad z 7.10.2015)

Pri takto zloženej komisii bolo už vopred známe, že  jediný uchádzač s VŠ vzdelaním 1. stupňa (Švirloch) porazil všetkých ostatných 6 uchádzačov s VŠ vzdelaním 2. stupňa.  Podľa správy hlavnej kontrolórky istý čas novozvolený konateľ zrejme nespĺňal predpoklady odbornosti. Správa o výsledkoch kontrol hlavnej kontrolórky mesta. Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o., Poprad – kontrola splnenia prijatých opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou v roku 2015 za rok 2014.

Oprávnené pochybnosti  o výberových konaniach vyvolávajú aj ďalšie skutočnosti, ktoré ako ma informovali potvrdzujú, že primátor zamestnáva svojich rodinných príslušníkov. Konateľom Pohrebno-cintorínskych služieb, s.r.o.  je jeho bratranec, Jeho brat Ján Švirloch sa bez výberového konania stal vedúcim dispečingu Popradskej energetickej spoločnosti a ako potvrdzuje  e-mail, ktorý som dostal, prednostom mestského úradu je zať krstného otca primátora Ing. Róbert Bujalka.
 Dôkaz: príloha č. 7. e-mail: Prednosta mestského úradu v Poprade je zať krstného otca Švagerka.

Primátor Švagerko v rozhovore pre tlač uviedol, že Róberta Bujalku oslovil ako osvedčeného manažéra a odborníka na riadenie so zodpovedajúcimi skúsenosťami“. Účelovo však zatajil, že Róberta Bujalku oslovil ako zaťa jeho  krstného otca, teda  člena rodiny a navyše kolegu z KDH Štefana Mikluša.Je z toho zjavné a nespochybniteľné, že toto vymenovanie na dôležitý post prednostu MSÚ nemá nič spoločné s objektívnym výberom a že ide o ďalší prípad rodinkárstva a zvýhodňovania rodinných a politických súkmeňovcov v konaní primátora Švagerka.

Podľa Štatútu mesta Poprad článok 19 bod 4 prednostu vymenúva a odvoláva primátor. Jeho vymenovanie nepodlieha schváleniu v mestskom zastupiteľstve, je priamo vymenovaný primátorom mesta.  Je teda nespochybniteľné, že primátor Švagerko má ako jediný priamu osobnú zodpovednosť na tom, že bol do funkcie vymenovaný zať jeho krstného otca s prepojením na politickú stranu, ktorej je primátor predsedom. .

            Aj na menej významné sa dostávajú  rodinní príslušníci primátora ako potvrdzuje  obsadenie miesta  Team leadra na úseku údržby MSÚ v Poprade, ktorým sa stal  primátorov švagor. Bc. Peter Korkoš, ktorý je  manželom Boženy Korkošovej rod. Šterbákovej, ktorá je sestrou Viery Švagerkovej rod. Šterbákovej, ktorá je manželkou primátora Ing. Jozefa Švagerka.Podozrenie z neoprávnene vyplatených odmien primátorovi a 1. viceprimátorovi

Ako posledný dôvod k prešetreniu uvádzam podozrenie z údajným v rozpore so zákonom vyplatením odmien obom viceprimátorom vo výške  2 600 eur, na čo som bol upozornený elektronickou poštou.  Údajne sa potvrdilo sa, že obaja viceprimátori získali odmeny neoprávnene a je zrejme, že ich  vrátili len preto, lebo táto informácia unikla z prostredia mestského úradu a dostali sa pod tlak verejnej mienky.

Uvedenú informáciu mala potvrdiť aj poslankyňa MsZ ako potvrdzuje stránka na sociálnej sieti

Príloha č. 8. Trestné oznámenie.

Vo veci nezákonného vyplatenia odmien malo byť podané trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR ako potvrdzujem v prílohe.  V tejto súvislosti žiadam o informáciu akým spôsobom bola vec  GP SR preverená.  

           

V Poprade dňa 6. 2. 2017                              František Bednár

Aktualizované 18.2.2017


   PRINT RSS

Hlavná stránka