"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Za 80 rokov, keď už naše kosti začnú práchnivieť, pričom slovenský národ bude menšinou vo vlastnej krajine, nikto si nespomenie na vyvrheľov národnosti slovenskej, riadiacich tento štát, ktorí od roku 1990-2020 rozbehli to, čo sa za niekoľko storočí nepodarilo Tatárom, Turkom a Maďarom

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

Za 80 rokov, keď už naše kosti začnú práchnivieť, pričom slovenský národ bude menšinou vo vlastnej krajine, nikto si nespomenie na vyvrheľov národnosti slovenskej, riadiacich tento štát, ktorí od roku 1990-2020 rozbehli to, čo sa za niekoľko storočí nepodarilo Tatárom, Turkom a Maďarom

Niekedy v časoch najtvrdšej normalizácie si úzka skupina Politbyra ÚV KSČ nechala vypracovať elaborát, ktorý dokumentoval hodnoty či vlastnosti tohto národa, kde sa jednalo o akýsi genetický kód. Po vyše dvoch rokoch, keď dostali výsledky výskumu, ich zhrozenie bolo tak veľké, že sa rozhodli celý tento elaborát zničiť. Toto som sa dozvedel niekedy v roku 1987, keď som sa k tomu dostal ako strojovému prepisu s dodatkom, že aj toto bolo súčasťou dotyčného elaborátu, s vlastnosťami povahovo-charakterovej mentality tohto národa, čo vznikalo aj prenesením či dedením génov či časti génov z pokolenia na pokolenie. Ak mám byť úprimný, keďže som nevidel originál, nepovažoval som to za nejako moc hodnoverné. Pričom ale, nemohol som bagatelizovať či spochybňovať, z nedávnej histórie doložené dôkazy, ako napríklad vo vojnovom období, počas nemeckej okupácie, prispôsobenie sa drvivej väčšiny českého národa, ktorí svoju zbabelosť v tom období, si po oslobodení začali vybíjať na občanoch nemeckej národnosti, aj keď sa nedopustili žiadnych zločinov proti ľudskosti na českom národe. Samozrejme ale, že v tejto nemeckej komunite, žijúcej v tom období v Čechách, boli aj kolaboranti s nemeckým nacizmom, ako aj kolaboranti národnosti českej, ktorí sa buď podieľali na zločinoch proti ľudskosti, alebo ich aktívne samotní páchali.

Čo sa týkalo Slovenska, tu bolo spomínané hlavne obdobie Slovenského štátu, kde komandá masových vrahov z POHG národnosti slovenskej vraždili nevinných slovenských občanov, vrátane detí či nemluvniat, v mene Boha, národa, kresťanstva, ako aj to, že členovia POHG spoločne s nemeckými nacistami mimo iných zločinov proti ľudskosti vypaľovali aj ľudské obydlia, pričom viacerých obyvateľov pri týchto zverstvách zaživa upaľovali. V tom období by ma nikdy nenapadlo, že príde nejaký november 1989, že najsmradľavejší prednovembrový odpad slovenského národa správajúci sa do novembra 1989 ako zbabelé občianske nuly, ktorý sa zrazu samopasoval za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, pričom dovtedy sa žiadnych  protestov či odporu, aj keď formálneho, nezúčastňovali, schovaní ako vši pod chrastou len vyčkávali, aby nakoniec využili mentalitu slovenského národa, a okamžite ju aj zneužili.

Keď položili základ k rozkradnutiu, vylúpeniu a vytunelovaniu krajiny cez akési zvrchované Slovensko, tak začali hľadať vonkajších nepriateľov, že to oni všetko zavinili a že oni s tým nemajú nič spoločné, pričom práve oni, paradoxne, keď najskôr rozkradli a vytunelovali, musel to byť práve zahraničný kapitál, ktorý musel zachraňovať to, čo tu oni zanechali, samozrejme, aj za ceny veľkých ústupkov z našej strany, čo americký riťolez Dzurinda aj poslušne plnil. Lenže mečiarovsko-slotovská  zberba si to predstavovali asi tak, že zahraničný kapitál tu bude investovať so stratou, teda, že doplní to čo oni rozkradli, dá všetko do poriadku a zisky bude odovzdávať týmto protislovenským zberbám, doplnených o neoboľševickú zberbu zo SDĽ.   

          Pred novembrom 1989 ani nejaký ten rok po ňom, by ma nikdy nebolo napadlo, že zo slovenských politikov sa stanú najzvrhlejší zločinci, sadisti a psychopati, ktorí budú pokračovať v zločinoch proti ľudskosti na vlastnom národe, ale omnoho sofistikovanejšie, ako masoví vrahovia z POHG vo vojnovom období, že ich obetí bude niekoľkonásobne viac, pričom sa jedná o mierovú dobu. Ako aj to, že slovenský národ bude najzbabelejším a najsluhovskejším odpadom v rámci Európskej únie.    

Keď dnes Rada pre rozpočtovú zodpovednosť odhadla, že dôchodkový strop na úrovni 65 rokov by v budúcnosti VÝRAZNE ZVÝŠIL VEREJNÝ DLH SLOVENSKA, ako aj to, že práve predlžovanie veku odchodu do dôchodku by MALO PENZIJNÝ SYSTÉM ZACHRÁNIŤ, tak si treba povedať, že to je výsledok zločineckých politických vyvrheľov národnosti slovenskej, najskôr brániť slovenským ženám rodiť deti, cez nevyhovujúce ekonomické podmienky, keď rozkradli aj to, čo bolo určené pre rodinu a demografiu, keďže tie desiatky a desiatky miliárd veľmi chýbajú. Toho času sa z ich strany jedná o farizejský plač, že na dôchodkový systém bude stále robiť menej a menej pracujúcich, pričom nejako mlčia o tom, kde je skutočná príčina, ktorú tu oni samotní pripravili a nesú za toto všetko najväčšiu zodpovednosť.

Vladimír Pavlík.

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka