"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka
Google Translator

Podľa slovníka je mafia tajné záujmové združenie používajúce nelegálne (zločinné) metódy, ktoré sa usiluje o ovládanie  teritória  v ktorom  sa snaží nahrádzať štát.
ZÁSADNÝ ROZDIEL MEDZI KLASICKY DEFINOVANOU MAFIOU AKÁ PÔSOBÍ VO SVETE JE V TOM, ŽE  SLOVENSKÁ PONOVEMBROVÁ MAFIA A ORGANIZOVANÝ ZLOČIN PRERÁSTOL DO ŠTRUKTÚR ŠTÁTNEJ SPRÁVY A ŠTÁTNY KORUPČNÝ SYSTÉM VYTVORIL ZO SLOVENSKEJ REPUBLIKY  ŠTÁT OVLÁDANÝ ÚZKOU  SKUPINOU OLIGARCHOV.  TÁTO MAFIA DOSIAHLA ÚROVEŇ, KTORÁ JEJ UMOŽŇUJE OVLÁDAŤ NIELEN  URČITÉ TERITÓRIUM, ALE PROSTREDNÍCTVOM SPRIAZNENÝCH POLITIKOV UŽ AJ CELÝ ŠTÁT, VRÁTANE SIS A MÉDIÍ  A DOKONCA SA PODIEĽAŤ NA TVORBE A SCHVAĽOVANÍ ZÁKONOV, KTORÉ UMOŽŇUJÚ LEGALIZÁCIU ZLOČINNÝCH METÓD A ZARUČUJÚ BEZTRESTNOSŤ. 

Ďalšie zločiny proti ľudskosti cez dôchodky......

ČLÁNOK 2. KONVENCIE O GENOCÍDE PRIJATEJ DŇA 9 DECEMBER 1948, “GENERAL ASSEMBLY RESOLUTION 260”,
definuje genocídu ako :
Bod – C. úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných podmienok, ktoré privodia jej fyzické zničenie v celku alebo čiastočne; https://en.wikipedia.org/wiki/Genocide_Convention
Je nepopierateľné a viac než zrejme, že od roku 1989 Slovenský Národ bol uvedený do takých životných podmienok, v ktorých došlo k naplneniu skutkovej podstaty genocídy podľa čl. 2 písmena C. Konvencie o genocíde!

TRESTNÝ ZÁKON
Druhá  časť
Osobitná časť

PRVÁ HLAVA 
TRESTNÉ ČINY PROTI MIERU A ĽUDSKOSTI

§ 418
Genocídium

(1) Kto v úmysle úplne, alebo čiastočne zničiť niektorú národnú...... skupinu
a)  spôsobí príslušníkovi takej skupiny ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b)  vykoná opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,
d)  uvedie príslušníkov takej skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť ich úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
potrestá sa odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov.
(3) Výnimočným trestom sa páchateľ potrestá ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí smrť viacerých osôb.

  Ďalšie zločiny proti ľudskosti cez dôchodky......

Či sa to komu ľúbi alebo nie, Slovenská republika patrí k tomu najsmradľavejšiemu, najzločineckejšiemu a najzbabelejšiemu odpadu v rámci Európskej únie. Mám dosť dôvodov na konštatovanie, že jedno percento tohto národa, ktoré sa podľa výsledkov volieb mení na vládnucu koalíciu či opozíciu, v ekonomických zločinoch, ale hlavne v zločinoch proti ľudskosti, páchanými na vlastnom národe, nemá konkurenciu v celej Európskej únii. Taktiež nemá konkurenciu ani v zbabelosti, nečinnému sa prizeraniu na zločiny proti ľudskosti, kde možno zaradiť cca 80 % dospelej slovenskej populácie, pričom tých ostatných 20 % mysliacich, rozhľadených, so snahou sa občiansky angažovať, sú prakticky v úlohe štatistov. Paradoxne ale, mnohí z tejto 80 %-nej populácie svoju zbabelosť, nevedomosť, jednostrannosť nahrádzajú tým, že sa samopasujú za najslovenskejších Slovákov a najnárodnejších národniarov, vynikajú silnými slovami, samozrejme, s tým jediným správnym názorom, teda, ich názorom či len tou jedinou, ich skutočnou pravdou.

Z čoho vlastne vyplýva nielen tá zbabelosť, poníženosť a sluhovstvo tohto národa, nečinné prizeranie sa, ako to jedno percento na ich spolublížnych, teda, spoluobčanoch, sa páchajú tie najodpornejšie zločiny proti ľudskosti, teda, Slováci na Slovákoch? Poďme do nedávnej histórie, do obdobia, kedy veľkú časť Európy ovládal nemecký nacizmus. Bol to práve tento systém, ktorý umožnil, aby na Slovensku vznikli organizované zločinecké skupiny masových vrahov z POHG, ktorí v mene Boha, národa a kresťanstva dokázali ranou do tyla vraždiť nevinné ženy, mužov, ba čo patrí ešte k zvrhlejšiemu, aj deti, vrátane nemluvniat – a tieto nevinné obete ešte spaľovať vo vápenkách.

S hrôzou sledujem, ako gény týchto masových vrahov z vojnového obdobia, majúcich široké zastúpenie v génoch veľkého množstva dnešnej ponovembrovej dospelej populácie, vrátane politikov, si rozumejú ako jedna zločinecká rodina pri mlčaní o týchto zločinov proti ľudskosti páchanými Slovákmi na Slovákoch. Veď si len zoberme takých kotlebovcov, dankovcov, matovičovcov, sulíkovcov, bugárovcov, od Borisa Kollára, ficovcov, hlinovcov, nezaradených, z SHO, Matice slovenskej....., ako si tu spoločne rozumejú. Ba dokonca, v mlčaní a tolerovaní o týchto zločinoch, ako si tu s kotlebovcami rozumejú aj protifašistickí bojovníci, ako aj tí, najspravodlivejší zo všetkých spravodlivých, najprenasledovanejší zo všetkých prenasledovaných, slovenskí Židia, zhlukujúci sa v Židovskej náboženskej obci.    

Ale poďme k ďalším zločinom proti ľudskosti, ktoré sa tu realizujú cez dôchodkový systém na bezbranných dôchodcoch. Je dostatočne preukázané, koľko sa každoročne z dôchodkového systému rozkradne, no zločinci z najvyšších politických a ekonomických stupňov pyramídy nielenže o tom poctivo mlčia, ale dokonca nás strašia o tom, že pokiaľ tie dôchodkové reformy budú málo účinné, tak následky budú niesť generácie po nás. Ani pol slova o tom, ako chýbajú tie rozkradnuté miliardy práve tým poberateľom dôchodkov, ako aj budúcim poberateľom, ktorí celý život poctivo pracovali, poctivo platili dane, nekradli, netunelovali, tak prečo práve oni majú byť tými postihnutými? Postihnutými za ekonomické zločiny vyvrheľov, odľudov a netvorov, ktorí riadili a riadia tento štát, ktorí doháňali a doháňajú nevinných ľudí k predčasnému ukončeniu života?

          Pokiaľ sa hovorí, že je nutné zvyšovať vek odchodu do dôchodku, odraziac sa od slovenskej reality, koľko ľudí si nájde primerané zamestnanie vo veku od 55 do 65 rokov? Pokiaľ aj nenájdu primerané zamestnanie, môže osoba v tomto veku po fyzickej stránke vykonávať manuálnu robotu, ktorú robia fyzicky silní ľudia vo veku od 30 do 40 rokov? No poďme ďalej. Človek v tomto veku je napríklad platcom nájmu, plynu, elektriny, vody, musí sa stravovať, obliekať...., lenže je dlhodobo nezamestnaný. A po niekoľkých mesiacoch nasleduje prechod na sociálne dávky. Lenže čo pokryje táto sociálna dávka dotyčnému dôchodcovi? Z čoho zaplatí ten zvyšok? Čo potom bude nasledovať? Odpojenie od plynu, vody, elektriny – s konečným vyhnaním na ulicu a zaradenie do kategórie bezdomovcov? A potom, ako ďalej? Čakanie na pomalú smrť, alebo sa to vyrieši sociálnou samovraždou? Veď špinavým hajzľom, ktorí toto všetko nielen zavinili, ale aj zbohatli na tom, u tých netreba hľadať ani ľudskosť ani súcit. TO ČO SA NEPODARILO NEMECKÉMU NACIZMU, TO ÚSPEŠNE DOKONČIEVAJÚ PONOVEMBROVÉ KREATÚRY S ICH GÉNMI NÁRODNOSTI SLOVENSKEJ.

Vladimír Pavlík

 
   PRINT RSS

Hlavná stránka