Rozsudok „veriacej“ sudkyne, ktorá poprela vlastný rozsudok

Situácia dospela až do takej absurdity, že sa z Alberta Diabelka stala obeť právneho nihilizmu slovenskej banánovej justície. Na ukážku čo všetko je možné v tzv. právnom štáte o ktorom pochybuje aj samotný premiér uvádzam:

O Návrhu Alberta Diabelka podanom v roku 1990 tá istá sudkyňa Okresného súdu v Poprade JUDr. Mária Pajerchinová, ktorá v roku 1993 rozhodla v jeho prospech, nakoniec v roku 2000 rozhodnutím sp. Zn. 11C 1237/90 podivuhodne rozhodla v jeho neprospech a zrušila jeho dedičský spoluvlastnícky podiel, ako potvrdzuje LV 2039 KÚ Poprad a podľa tohto rozhodnutia boli jeho brat a sestra povinní vyplatiť mu do 30 dní obaja zjavne podhodnotenú sumu vo výške 325 547 Sk a k tomu 75 halierov. Viac ako výstižne túto justičnú piruetu dokresľuje výrok vtedajšieho Diabelkovho právneho zástupcu JUDr. Petra Ďuriša, ktorý mu a jeho manželke po roku pri náhodnom stretnutí povedal, „...preto ste prehrali, lebo ste nemali peniaze na podplatenie súdu v Košiciach“!

Porušenia práva  na spravodlivé súdne konanie  a zjavné zasahovanie do nezávislosti súdu potvrdzuje skutočnosť, že súd rozhodol v jeho neprítomnosti  ako účastníka konania, pričom mu súd určil za opatrovníka jeho vlastného syna. K tomuto pochybnému postupu je potrebné uviesť, že rozsudok súdu bol zjavne porušený, pretože jeho súrodenci mu ani k dnešnému dňu nevyplatili súdom určený  smiešny podiel, ktorý bol nižší než ten, ktorý im on navrhoval v roku 1990.  V tomto prípade sa dokonca jedná o marenie úradného rozhodnutia a spornosť takéhoto rozsudku. Aj z tohto dôvodu dome ostal naďalej bývať spolu so svojou rodinou. Pri náhodnom stretnutí jeho manželky s dotyčnou sudkyňou na schodišti Okresného súdu v Poprade, na otázku kto bol vlastne sudcom, či ona alebo Mária Bališová  a prečo súd určil za opatrovníka jeho syna a súd nečakal na zlepšenie jeho zdravotného  stavu ako určil lekár, sudkyňa Pajerchinová odpovedala, že za čo ju majú, veď ona je hlboko veriaca.

List vlastníctva č. 2039

Týmto postupom súd zapríčinil nezákonné zrušenie dedičských práv  Alberta Diabelka a právne zmätočný stav, ktorý dodnes pretrváva a následne spôsobil protiprávne zrušenie jeho trvalého bydliska   a celej jeho rodiny vo vlastnom dome Mestom Poprad na žiadosť Márie Bališovej, čím sa  stali na papieri bezdomovcami s uvedením bydliska- Mesto Poprad. Je zarážajúce, že sa tak postupovalo napriek tomu, že v tom čase Okresný súd v Poprade zamietol návrh sp- zn - 7C 8/01 súrodencov pána Diabelka o vypratanie domu. Odvolanie proti tomuto rozsudku bolo zamietnué Krajským súdom v Prešove 12.12.2006.

Rozsudok Okresného súdu v Poprade 7C 8/01

Uznesenie Krajského súdu v Prešove 7C 8/01 2Co 176/06


  • 2. časť
  • 3. časť
  • 4. časť
  • 5. časť