Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii. Národ a každý jednotlivec, ktorý sa zmieri s tým, že bol okradnutý je nielen zbabelý ale najmä neskutočne hlúpy a zaslúži si otroctvo!
Hlavná stránka

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024  

Celé programové vyhlásenie


 Nezabudnite na toto programové vyhlásenie vlády a porovnajte si ho v čase kedy sa bude robiť vláde odpočet.  Obzvlášť je potrebné sledovať  ako to dopadne s proklamovanou zmenou zákona o preukazovaní pôvodu majetku, pretože s programového vyhlásenia nie je zrejme aké časové obdobie má byť posudzované. S určitosťou možno očakávať, že zákon nebude retroaktívny pretože finančná oligarchia si rybník sama sebe nevypustí a   zmena zákona  bude len ďalším podvodom na občanoch a kozmetickou úpravou v duchu - od dátumu nadobudnutia zákona už budeme  dobrí,  kým si nenájdeme nové metódy ako kradnúť opäť v súlade so zákonom. Rovnako sa dá očakávať, že sa  urobí hrubá čiara ako je to zaužívané od prevratu v novembri 1989 a zákon bude selektívne zameraný  len na  politikov  Smeru-SD a jeho prisluhovačov, ktorí  roky parazitovali na systéme, ktorý si vytvorili k svojmu obrazu.Vláda Slovenskej republiky týmto podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky predkladá svoj program a predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky a občanov Slovenskej republiky so žiadosťou o vyslovenie dôvery.

Vo voľbách konaných dňa 29. februára 2020 občania Slovenskej republiky vyjadrili výraznú túžbu po zmene. Masívne odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslanie spravovať vecí verejné na osobné obohacovanie a zneužívali orgány činné v trestnom konaní na prenasledovanie nepohodlných ľudí. To viedlo až k strate viery občanov v kľúčové inštitúcie štátu. Strany a hnutia tvoriace vládnu koalíciu získali dôveru na základe prísľubu zmeniť Slovensko na skutočne právny štát, kde si budeme všetci pred zákonom rovní a schopní pomáhať tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Na taký štát, kde budeme radi pracovať, podnikať a žiť.

Predkladáme svoj program v mimoriadne zložitej dobe pre Slovensko. Pandémia Covid-19 doslova paralyzovala svet, Európu, ako aj našu krajinu. Vláda preto od prvého dňa sústreďuje mimoriadne úsilie na minimalizáciu zdravotných rizík a ochranu života ľudí. Zároveň prijíma opatrenia na ochranu pracovných miest, pomoc živnostníkom a postihnutým zamestnávateľom.

Napriek ťaživej situácii si uvedomujeme, že očista Slovenska a sľúbené zmeny pred voľbami nemôžu čakať do konca súčasnej krízy. Predkladáme preto toto programové vyhlásenie, ktoré je najambicióznejším plánom na zmenu fungovania Slovenska k lepšiemu v jeho histórii.

Počas nášho vládnutia sa zaväzujeme vždy hovoriť pravdu a čestne konať. K verejným financiám a štátnemu majetku budeme pristupovať ako dobrí hospodári a nebudeme tolerovať žiadnu korupciu. Zabezpečíme dôslednú rovnosť pred zákonom a budeme konať tak, aby sme výrazne zvýšili dôveru ľudí v štát a ľudí, ktorí ho reprezentujú. Včasná a kvalitná zdravotná starostlivosť bude základ a výborné vzdelanie cieľ. Vytvoríme atraktívne podnikateľské prostredie s cieľom, aby zamestnanci mali dobrú prácu za férovú mzdu. Chceme Slovensko vnútorne súdržné, silné a sociálne spravodlivé. Osobitnú pozornosť budeme venovať chudobným, chorým a slabším. Výrazne zvýšime potravinovú sebestačnosť Slovenska a nastavíme spravodlivý systém podpory poľnohospodárov. Rovnosť príležitostí bude základným kritériom akejkoľvek súťaže či výberového konania. Zmysluplnou informatizáciou premeníme Slovensko na inteligentnú, inovatívnu a transparentnú krajinu. Efektívnym využívaním fondov EÚ znížime regionálne rozdiely a zvýšime ochranu životného prostredia. Budeme pôsobiť ako spoľahlivý a zodpovedný partner v európskych a medzinárodných vzťahoch.

Držme si všetci palce.

Korupcia ničí spoločnosť, znižuje sebadôveru národa a potláča talent a kreativitu jednotlivcov. Korupcia kradne peniaze tam, kde sú najpotrebnejšie – rodinám, dôchodcom, čestným podnikateľom. Korupcia predražuje verejné služby, znásobuje cenu stavby diaľnic, lekárskych prístrojov či informačných systémov. Korupcia nás núti vynakladať čoraz viac peňazí na kontrolné systémy, aby sme vedeli odhaliť podvodníkov. Pre korupciu rastie byrokracia, ktorá komplikuje život bežným ľuďom aj podnikateľom. Korupcia je u nás podľa Svetového ekonomického fóra bezkonkurenčne najväčšou prekážkou podnikania. Menej korupcie znamená aj štíhlejší štát bez zbytočnej byrokracie, zjednodušenie podnikania, lepšiu prácu úradov a fungujúce služby. Základným predpokladom fungujúceho štátu je, aby zákon a spravodlivosť platili pre každého rovnako. Odstránenie klientelizmu a rodinkárstva posilní dôveru ľudí, že rozhoduje ich talent a poctivá práca. Profesionálne, včasné a fungujúce služby štátu, či už v zdravotníctve alebo na úradoch, musí občan dostať preto, lebo má na ne nárok, nie preto, lebo má známosti a peniaze. Základným predpokladom fungujúcej demokratickej krajiny je nulová tolerancia ku korupčnému správaniu.

Merateľným výsledkom deklarovaných protikorupčných opatrení je dosiahnuť v rebríčku vnímania korupcie Transparency International zlepšenie o 20 miest oproti aktuálnemu umiestneniu.

NOVÁ KONCEPCIA PREUKAZOVANIA PÔVODU MAJETKU

Posledné roky vnímame na Slovensku obrovskú nespravodlivosť, keď si štát nevie efektívne poradiť s ľuďmi, ktorí sa obohacujú na štáte a nadobudli rozsiahly majetok nelegálnym spôsobom. Počet odsúdených ľudí na základe súčasného platného zákona o preukazovaní pôvodu majetku je nula. Vláda SR prijme novú koncepciu zákona o preukazovaní pôvodu majetku, ktorá odstráni ústavné rozpory súčasného nefunkčného zákona a zavedie efektívny nástroj na postihovanie nelegálnych príjmov.


MAJETOK POLITIKOV POD DOHĽADOM ĽUDÍ

Kľúčovým opatrením v boji proti korupcii je osobitný dôraz na etiku verejných funkcionárov a vrcholových nevolených administrátorov zastávajúcich politické posty.

Vláda SR príjme hĺbkové a systémové zlepšenia pravidiel, ako aj odpolitizovanie procesu kontroly majetku verejných funkcionárov.

Vláda SR navrhne komplexnú zmenu zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Vláda SR zavedie povinnosť deklarovať zmeny v majetku a uvedenie prírastku majetku verejného funkcionára v porovnaní s predchádzajúcim rokom.

Vláda SR zavedie štátny register verejných funkcionárov a ich majetkových priznaní, aby verejnosť mala možnosť kontroly majetkových prírastkov verejných funkcionárov. Register bude prepojený s inými štátnymi registrami s cieľom porovnania deklarovaných a skutočných údajov.

Podľa odporúčania medzinárodných inštitúcií a skúseností z iných krajín vláda SR zriadi nezávislú inštitúciu, ktorá bude mať na starosti etiku verejných funkcionárov, konflikt záujmov a kontrolu majetkových priznaní. Táto inštitúcia bude pôsobiť ako kontrolný, analytický a metodický útvar, bude poskytovať záväzné metodické usmernia, analýzy, organizovať vzdelávanie o etike verejných funkcionárov, prezentovať príklady dobrej praxe a predkladať výročnú správu o stave etiky verejných funkcionárov, ktorá bude povinne prerokovaná v NR SR s prípadnými odporúčaniami.

HMOTNÁ ZODPOVEDNOSŤ

Vláda SR zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

KONTROLA LOBISTOV

Slovensko je zároveň – napriek vysokej miere korupcie a nedôvery verejnosti v štát a jeho inštitúcie – jednou z mála krajín EÚ, ktorá nemá legislatívu vyvažujúcu legitímne záujmy rôznych skupín a verejný záujem. Vláda SR prijme funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. Vláda SR takisto zavedie osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a odmene za činnosť lobistu. Vláda SR prijme opatrenia na riešenie konfliktu záujmov a tzv. revolving door praktík, ktoré predstavujú riziko pre spravodlivosť a nestrannosť pri rozhodovaní.

NEZÁVISLÉ A SILNÉ KONTROLNÉ INŠT ITÚCIE

Jedným zo základných predpokladov v boji proti korupcii sú silné, odborne pripravené a nezávislé kontrolné inštitúcie, ktoré dokážu odhaliť podvody a systémové chyby.

Vláda SR posilní výkonnostné kontroly NKÚ zamerané na efektivitu opatrení, ktoré slúžia na posúdenie účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti vynaložených verejných prostriedkov.

Vláda SR zvýši transparentnosť a kvalifikačné a osobnostné predpoklady na obsadenie vedúcich postov na NKÚ. Vláda SR posilní kompetencie NKÚ a zváži možnosť ukladania sankcií v prípade, že kontrolný subjekt neodstráni nedostatky zistené kontrolou.

PROFESIONÁLNA A TRANSPARENTNÁ ŠTÁTNA SPRÁVA

Slovensko urgentne potrebuje posilniť schopnosti štátnej služby a sústrediť sa na budovanie profesionálnej, vzdelanej a stabilnej pracovnej sily prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na pravidlách založených postupoch riadenia. Zásadným prvkom profesionálnej a nezávislej štátnej správy je transparentnosť a etika.

Vláda SR zvýši transparentnosť výberových konaní a zavedie jednotný výberový proces.

Vláda SR zavedie jasné pravidlá týkajúce sa integrity a etiky a funkčný mechanizmus na kontrolu a riadenie konfliktu záujmov.

Vláda SR prijme nastavenie dlhodobého strategického plánu ľudských zdrojov v štátnej službe. Zavedie dlhodobé plánovanie výberových konaní a uverejňovanie plánu výberových konaní s niekoľkomesačným predstihom. Na riadenie personálnych procesov by sa mal zriadiť centrálny orgán ľudských zdrojov, ktorý by mal prehľad o štruktúre zamestnancov, krátkodobých aj dlhodobých potrebách v štátnej správe.

Vláda SR zriadi na Úrade vlády SR štátnu personálnu agentúru za účelom stransparentnenia a profesionalizácie výberových konaní.

ODBORNÍCI NAMIESTO „NAŠICH ĽUDÍ“ DO ŠTÁTNYCH PODNIKOV


Súčasťou dobre spravovaného a transparentného štátu je riadenie štátnych podnikov a transparentný výber zástupcov štátu v nich. Nekvalifikované rozhodnutia niektorých zástupcov štátu v týchto spoločnostiach spôsobovali štátu vysoké finančné straty. Zároveň títo v minulosti poberali za výkon funkcie vysoké odmeny a pri odchode aj neprimerané odstupné.

Vláda SR zavedie transparentný výberový proces tak, aby boli do funkcií zástupcov štátu vyberaní ľudia napĺňajúci tie najlepšie odborné a osobnostné predpoklady.

Vláda SR zavedie do výberového procesu prvky verejnej kontroly – zverejnenie výzvy na prihlásenie sa do výberu, prihlášky a dokladov kandidáta, verejné vypočutie prihlásených kandidátov, zverejnenie konečného návrhu na voľbu.

Vláda SR obmedzí možnosť nároku na odstupné, predídeme tak tzv. zlatým padákom.

Vláda SR stanoví zákonný mechanizmus určenia odmien pre zástupcov štátu a upraví aj zodpovednosť týchto osôb pri výkone ich funkcie za škodu spôsobenú štátu pri nakladaní s majetkom spoločnosti s majetkovou účasťou štátu.

OBSTARÁVANIE – TRANSPARENTNE, JEDNODUCHO, BEZ KRADNUTIA


Verejné obstarávanie je symbolom netransparentnosti, korupcie a administratívnej náročnosti. Problémom je najmä slabá implementácia pravidiel a procesov aj vzdelávanie obstarávateľov.

Vláda SR pomôže regiónom, aby samostatne zvládli efektívne obstarávať s cieľom vytvoriť centrá zdieľaných podporných služieb pre obstarávanie v regiónoch.

Vláda SR prijme opatrenia na zlepšenie kontroly verejného obstarávania posilnením postavenia a nezávislosti Úradu pre verejné obstarávanie.

OTVORENÉ A TRANSPARE NTNÉ VLÁDNUTIE

Základným princípom otvoreného vládnutia je transparentnosť a prehľadnosť fungovania verejnej správy. Ciele pre otvorené vládnutie sú transparentná, fungujúca a otvorená verejná správa na všetkých úrovniach.

Jedným z kľúčových prvkov lepšej dostupnosti informácií a otvoreného vládnutia je funkčný a efektívny zákon o slobodnom prístupe k informáciám. Vláda SR v súlade s princípmi otvoreného vládnutia presadí novelu zákona o slobodnom prístupe k informáciám, ktorou rozšíri okruh povinne zverejňovaných informácií a zvýši vymožiteľnosť práva na informácie, pričom sa zaväzuje neznižovať existujúci štandard prístupu k informáciám a nezavádzať nové výnimky obmedzujúce prístup k informáciám. Z aplikačnej praxe vyplýva, že treba opraviť nedostatky súčasného zákona a zásadne rozšíriť povinnosti a prístup k informáciám vo viacerých oblastiach v zmysle zásady „všetko, čo nie je tajné, je verejné“.

Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie príloh a dodatkov k povinne zverejňovaným zmluvám.

Vláda SR zavedie zverejňovanie štúdií a analytických materiálov vyhotovených za verejné zdroje v maximálne možnej miere s prihliadnutím na oprávnené záujmy štátu a iných verejných subjektov.

Vláda SR vypustí výnimku zo zverejňovania zmlúv Národnou diaľničnou spoločnosťou (NDS). Praktické skúsenosti a pochybné obchody s pozemkami (napríklad pod bratislavským obchvatom) ukázali, že je verejným záujmom, aby NDS zverejňovala zmluvy týkajúce sa vysporiadania vlastníctva nehnuteľností.

Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie informácií o osobách, ktoré sa uchádzajú o verejnú funkciu, aj o úspešných kandidátoch na verejnú funkciu bezprostredne po ich nástupe do funkcie. Cieľom je včas odhaliť hroziaci konflikt záujmov alebo kompetenčnú nevhodnosť daného kandidáta.

Vláda SR navrhne rozšírenie povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj na štátne firmy a dcérske spoločnosti štátnych firiem v druhom a treťom rade, keďže na tieto právnické osoby sa infozákon nevzťahuje, hoci hospodária s verejnými zdrojmi.

Vláda SR sa hlási k dôslednému aplikovaniu princípov otvoreného vládnutia na všetkých úrovniach a vo všetkých orgánoch verejnej moci. Vláda SR zabezpečí pravidelné informovanie občanov SR prostredníctvom doručovania bezplatných informačných novín do domácností, ktoré budú obsahovať odpočet činnosti jednotlivých ministerstiev.

OTVORENÁ SAMOSPRÁVA S ÚČASŤOU ĽUDÍ


Súčasná miera otvorenosti samosprávy ako celku je nedostatočná. Nástrojom na zvýšenie verejnej kontroly a miery vedomostí o samospráve je zverejňovanie dát, najmä ekonomických a legislatívnych, s ktorými úrady pracujú.

Vláda SR zavedie povinné zverejňovanie podkladových materiálov na rozhodovanie samospráv. Vláda SR zavedie povinnosť zverejňovať majetkové priznania starostov a primátorov aj predsedov samosprávnych krajov.

Vláda SR zjednoduší pravidlá konania miestneho referenda a verejného zhromaždenia obyvateľov obce a uľahčí využitie petičného práva v samospráve.

Vláda SR zakotví právo účasti verejnosti na zasadnutí poradných orgánov samosprávy, ktoré sa podieľajú na legislatívnom procese (komisie, rady).

Vláda SR zavedie elektronickú úradnú tabuľu s archívom – je dôležité mať možnosť sledovať jednotlivé správne konania aj do minulosti.

OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE TOHO, ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO

Vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s cieľom očisty justície presadí ústavný zákon v oblasti justície, reformu súdnej mapy, efektívny zákon o zaisťovaní majetku a trestný čin prikrmovania. Ústavný zákon v oblasti justície bude zahŕňať:

? reformu zloženia Súdnej rady SR v podobe zavedenia regionálneho princípu pri voľbe jej členov sudcami tak, aby sa zvýšila jej reprezentatívnosť,

? v záujme vyváženosti zloženia Súdnej rady SR zavedenie pravidla, že zákonodarná a výkonná moc budú nominovať vždy len osoby, ktoré nie sú sudcami, a zákonodarná moc až po ich riadnom vypočutí v príslušnom výbore,

? vysporiadanie sa s rozhodnutiami Ústavného súdu SR vo veciach odvolávania členov Súdnej rady SR,

? zavedenie povinnosti pre Súdnu radu SR vykonať v novom zložení previerky majetkových pomerov všetkých sudcov, vrátane majetkových prírastkov ich rodinných príslušníkov a vrátane vykonania previerok všeobecnej spoľahlivosti u tých sudcov, ktorých majetkové preverenie zanechalo u členov súdnej rady dôvodné pochybnosti o legálnom nadobudnutí sledovaného majetku, Súdna rada musí dostať okrem nástrojov na preverenie majetku aj nástroje na preverenie spoľahlivosti, resp. na vyhodnotenie previerok spoľahlivosti, pričom budú využívané všetky dostupné informácie,

? reformu zloženia Ústavného súdu SR s brzdami proti pasivite parlamentu pri nezvolení kandidátov na ústavných sudcov, ako aj s brzdou proti koncentrácii moci v rukách jednej politickej reprezentácie, aby nebola väčšina ústavných sudcov volená jednou politickou garnitúrou, pričom reforma bude zahŕňať verejnú voľbu ústavných sudcov a požiadavku na ich vysoký morálny a odborný kredit,

? zrušenie súhlasu Ústavného súdu ako podmienky na vzatie sudcu a generálneho prokurátora do väzby, zruší sa rozhodovacia imunita sudcov,

? prirodzenú obmenu sudcov zavedením vekového cenzu pre sudcov všeobecných súdov (65 rokov) a Ústavného súdu (70 rokov),

? zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, ktorý bude plniť aj funkciu disciplinárneho súdu pre sudcov, prokurátorov, exekútorov, notárov, správcov, prípadne aj pre iné právnické profesie, a v súvislosti s jeho zriadením možné odbremenenie Ústavného súdu SR.
Reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie korupčných väzieb v justícii, ako aj na špecializáciu sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj krajských súdov, na vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom znížení počtu súdov, s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové súdne obvody.
Zákonom o zaisťovaní majetku v súlade s medzinárodnými štandardmi vyplývajúcimi zo záväzkov Slovenskej republiky v tejto oblasti, vláda SR zabezpečí efektívne vyhľadávanie, zaisťovanie a odnímanie výnosov z trestnej činnosti a zavedenie jasných a účelných pravidiel pre správu zaisteného majetku a nakladanie s ním. Osobitný dôraz sa venuje zamedzeniu účelových prevodov nelegálne získaného majetku vykonávaných s cieľom mariť výkon majetkových trestov uložených v trestnom konaní.

Trestný čin prikrmovania podľa vzoru rakúskej úpravy postihne také korupčné správanie, pri ktorom nie je zrejmá a preukázateľná súvislosť medzi prijatím (poskytnutím) úplatku a konaním v rozpore s povinnosťami, ktoré však môže byť motivované konať v rozpore s povinnosťami. Vláda v tejto súvislosti zváži aj zavedenie trestného činu ohýbania práva podľa vzoru nemeckej úpravy.

SÚDNICTVO

Vláda SR zavedie adekvátne platové ohodnotenie zamestnancov súdov a vytvorí im možnosti kariérneho rastu. Vláda SR vyrieši odmeňovanie členov Súdnej rady SR, ktorí nie sú sudcami. Vláda ďalej zavedie nástroje na podporu uchádzačov o funkciu sudcu z mimojustičného prostredia cez osobitný inštitút prípravy, ktorý bude otvorený všetkým záujemcom a podmienený nielen odborným, ale aj psychologickým posúdením záujemcu, ktoré musí mať vyššiu váhu ako doteraz. Vláda posilní transparentnosť a verejnú kontrolu výberu uchádzačov o právnické povolanie (prokurátori, exekútori, notári, správcovia) podľa vzoru výberu sudcov a prehodnotí úpravu pravidiel kariérneho postupu sudcov.

Vláda SR vytvorí možnosti na účasť verejnosti vo výberových komisiách. Vláda ďalej zváži zavedenie adresnej úpravy výhrad Ústavnoprávneho výboru Národnej rady SR v prípade uchádzačov o funkciu predsedu súdu podľa vzoru existujúcej úpravy výhrad verejnosti.

Vláda SR zavedie právo sudcu verejne odôvodniť svoje rozhodnutie, ktoré nie je právoplatné.

Vláda SR bude podporovať zavádzanie nástrojov na správne riešenie etických dilem v právnických profesiách, vrátane etických komisií.

Vláda SR presadí celoplošné zavedenie časových rámcov na rozhodovanie v jednotlivých veciach (dokedy má byť aká vec ukončená), priebežné sledovanie po súdoch, agendách, sudcoch, pričom tieto údaje budú zverejnené. Prioritne musia byť vybavované reštančné veci a veci, v ktorých sú prieťahy na okresných a krajských súdoch, pričom aj krajský súd musí zohľadniť, kedy vec prvýkrát prišla na okresný súd – nie, kedy prišla na jeho súd; tento aspekt je potrebné zohľadňovať v každej fáze konania.

Vláda SR podporuje dôsledné a férové vyvodzovanie subjektívnej zodpovednosti za prieťahy v konaní, podporuje nástroje na obmedzenie dôvodov na objektívne prieťahy v konaní.

Vláda SR podporuje zavedenie špecializácie sudcov na hlavné agendy, s čím súvisí efektívna reorganizácia súdnej mapy na úrovni okresných aj krajských súdov. Podobne, krajské súdy musia prejsť reorganizáciou, ktorej cieľom je špecializácia sudcov na hlavné agendy. Tomu sa prispôsobí aj organizácia špecializovaných senátov Najvyššieho súdu a zváži sa zavedenie pravidiel pre rotáciu členov senátov. Podporia sa inštitucionálne a procesné pravidlá pre zjednocovanie judikatúry Najvyšším súdom SR.

Vláda SR bude podporovať profesijné vzdelávanie sudcov a iných justičných zamestnancov prostredníctvom Justičnej akadémie Slovenskej republiky, s dôrazom na etické požiadavky výkonu funkcie sudcu a mäkké zručnosti pri využití interaktívnych foriem vzdelávania. Rovnako bude podporované priblíženie profesijných vzdelávacích a etických štandardov naprieč jednotlivými právnickými profesiami (sudcovia, prokurátori, notári, advokáti, správcovia): ako podklad pre rozhodovanie o ich disciplinárnej zodpovednosti, ale aj z dôvodu väčšej otvorenosti týchto právnických profesií.

Vláda SR v súčinnosti s parlamentom preskúma možnosť rozšírenia právomocí Ústavného súdu SR pri posudzovaní súladu zákonov s ústavou v súvislosti s konaním o ústavnej sťažnosti pre porušenie základných práv a slobôd (individuálna kontrola ústavnosti), možnosť zavedenia ex ante kontroly ústavnosti zákonov (t.j. ešte pred nadobudnutím ich platnosti), ako aj možnosť zrušenia rozhodovacej imunity sudcov.

Vláda SR vyhodnotí efektivitu novej právnej úpravy konania pred Ústavným súdom SR.

EFEKTÍVNA SPRÁVA SÚDOV

Vláda SR bude presadzovať zefektívnenie správy súdov založené na princípe „hodnota za peniaze“. Distribúcia ľudských a finančných zdrojov na súdy musí odzrkadľovať skutočné potreby súdov, ktoré sa musia zakladať na podrobných analytických vstupoch a dôslednom audite súčasného nevyhovujúceho stavu, berúc do úvahy odporúčania Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ).

Vláda SR sa zasadzuje za maximálne odbremenenie predsedov súdov od záťaže spojenej so správou súdov tak, aby sa plnohodnotne venovali riadeniu súdnictva, v rámci ktorého je dôležité uplatňovanie manažérskych prístupov. Na tento účel vláda bude centralizovať tie činnosti, ktoré je efektívnejšie vykonávať centralizovane.

MODERNIZÁCIA JUSTÍCIE

Vláda SR bude podporovať rozširovanie používania informačných technológií na súdoch stranami sporu, účastníkmi konania a ich právnymi zástupcami, najmä využívaním plnohodnotných elektronických interaktívnych formulárov a ich zdokonalením v oblasti návrhov účastníkov aj rozhodnutí súdov, využívaním online informácií o stave konania a o obsahu spisu, využívaním elektronického doručovania, ktoré sa bude týkať aj trestného konania, a využívaním mobilných aplikácií. Zabezpečí systém prehľadného sprístupňovania judikatúry a rozhodnutí všetkých súdov a dôsledné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“. Vláda SR v tejto súvislosti vyhodnotí možnosti zrušenia anonymizácie súdnych rozhodnutí. Vláda SR presadí vznik centrálneho registra súdnych rozhodnutí a doložiek právoplatností a vykonateľnosti tak, aby sa znížila administratívna záťaž veriteľov. Vláda SR zavedie externých registrátorov v agende obchodného registra.

TRESTNÁ POLITIKA ŠTÁTU A VÄZENSTVO

Vláda SR sa zaväzuje ku komplexnému vyhodnoteniu Trestného zákona a Trestného poriadku a podľa potreby navrhne aj konkrétne návrhy na ich zmeny.

Vláda SR presadí takú zmenu trestných procesných predpisov, ktorá sa dôsledne vysporiada s obštrukciami obžalovaných v trestnom konaní, zavedie povinné elektronické doručovanie v trestnom konaní, obmedzí opakované vypočúvanie tých istých osôb pri zmene procesného postavenia a umožní, aby legálne získaný informačno-technický prostriedok (ITP) bol automaticky použiteľný aj v inej trestnej veci.

Vláda SR vyhodnotí doterajšiu úpravu pomoci obetiam trestných činov so zameraním sa na reálnu a včasnú dostupnosť právnej a psychologickej pomoci. Vláda posilní postavenie detských obetí v trestnom konaní v záujme ich ochrany a zabezpečenia ich najlepšieho záujmu, s dôrazom na minimalizáciu sekundárnej viktimizácie dieťaťa spôsobenej vykonávaním procesných úkonov, a vytvorí podmienky na koordinovanú multidisciplinárnu spoluprácu participujúcich subjektov v prípadoch násilia páchaného na deťoch.

Vláda SR vyhodnotí a sfunkční laický prvok (tzv. prísediaci) pri rozhodovaní v trestných veciach a zároveň vyhodnotí rozhodovanie samosudcami s ohľadom na hornú hranicu trestnej sadzby pri ukladaní trestov.

Vláda SR zváži zavedenie inštitútu obžaloby vo verejnom záujme v prípadoch domáceho násilia tak, aby vec mohol prerokovať súd aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní. Vláda SR následne v súčinnosti s parlamentom zváži zavedenie inštitútu súkromnej obžaloby v trestnom konaní aj bez ingerencie orgánov činných v trestnom konaní, v ktorom budú posudzované vybrané trestné činy týkajúce sa sféry poškodeného podľa vzoru nemeckej právnej úpravy. Vláda SR zároveň podľa vzoru americkej právnej úpravy zváži v súčinnosti s parlamentom zavedenie obžaloby vo verejnom záujme (qui tam – actio popularis) v situáciách, keď je prokuratúra nečinná a štátu vznikla škoda, najmä v dôsledku korupcie alebo klientelizmu, vrátane odmenenia osôb, ktoré takúto žalobu podajú, ak bude úspešná.

Vláda SR prehodnotí doterajšiu úpravu odškodňovania obetí násilných trestných činov.

Vláda SR podnikne všetky potrebné kroky k vybudovaniu a fungovaniu detenčného ústavu.

Vláda SR podporuje probačnú službu pri presadzovaní alternatívnych trestov v rámci filozofie restoratívnej justície s osobitným zameraním na odsúdených mladistvých, reálne zabezpečenie intervenčných programov, programov pre páchateľov domáceho násilia, výchovných programov, osobitne v oblasti boja proti extrémizmu a radikalizácii, ale v ostatných oblastiach (napr. drogová trestná činnosť, násilné správanie). Vláda bude klásť dôraz na účinnú implementáciu elektronického monitoringu osôb (ESMO).

Vláda SR v súlade s medzinárodnými štandardmi zavedie zo strany verejného ochrancu práv pravidelný monitoring dodržiavania práv odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody a na iných miestach, kde je obmedzená osobná sloboda (napr. prevzatie a držanie osoby v zdravotníckom zariadení s informovaným súhlasom alebo bez neho). Zároveň vláda posilní postavenie verejného ochrancu práv v takých prípadoch, keď existuje podozrenie z excesívneho použitia sily ozbrojenými zložkami štátu.
Vláda SR bude pokračovať v humanizácii a zmierňovaní obmedzení osôb vo výkone väzby a vo výkone trestu v kontexte odporúčaní vnútroštátnych a medzinárodných inštitúcií, s osobitným dôrazom na vzdelávanie a posilňovanie pozitívnych sociálnych väzieb prostredníctvom zvyšovania dostupnosti foriem kontaktu väznených osôb s rodinou, najmä kontaktu medzi dieťaťom a jeho odsúdeným rodičom.

Vláda SR preskúma zvýšenie ochrany záujmov Slovenskej republiky prostredníctvom noriem trestného práva pred rizikom hybridných hrozieb, týkajúcich sa najmä šírenia propagandy a dezinformácií, podpory extrémistických zoskupení a kybernetických útokov.

PROKURATÚRA

Vláda SR presadí transparentný a širšiemu okruhu kandidátov otvorený model navrhovania a voľby kandidátov na funkciu generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora podľa štandardov pre kandidátov na funkciu ústavného sudcu. Vláda navrhne, aby každé miesto prokurátora bolo obsadzované na základe transparentného výberového konania.

Vláda SR zároveň presadí otvorenie Rady prokurátorov aj osobám, ktoré nie sú prokurátormi a ktoré spĺňajú najvyššie morálne a odborné kritériá, pričom úroveň otvorenosti a transparentnosti jej rokovaní nastaví podľa vzoru Súdnej rady.

Vláda SR zavedie nástroje transparentnosti do výberového konania na právnych čakateľov prokuratúry a asistentov prokuratúry podľa vzoru výberu vyšších súdnych úradníkov.

Vláda SR ďalej zavedie ročné štatistické výkazy prokurátorov, vrátane ich zverejňovania a náhodného prideľovania vecí prokurátorom podľa vzoru sudcov.

Vláda SR sa aj legislatívne zasadí za proaktívny charakter prokuratúry, najmä vo veciach preskúmavania zákonnosti vo vzťahu k otázkam ochrany verejného záujmu a samosprávy.

Vláda SR bude dôsledne trvať na dodržiavaní zákazu negatívnych pokynov a okrem iného v tejto súvislosti preskúma zúženie právnej úpravy § 363 Trestného poriadku tak, aby zodpovedala jej pôvodnému zmyslu.

OCHRANA ZRANITEĽNÝCH OSÔB

Vláda SR vyhodnotí doterajšiu účinnosť reformy osobných bankrotov s cieľom dať priestor poctivým dlžníkom a obmedziť priestor podvodníkom. V tejto súvislosti sa zameria aj na dohľad nad súdmi a Centrom právnej pomoci, analýzu zlyhaných pôžičiek zo strany štátu, ako aj prepojenie osobných bankrotov s účinnými sociálnymi, preventívnymi a osvetovými nástrojmi v prospech dlžníkov.

Vláda SR presadí, aby sa dlhy fyzických osôb voči verejnoprávnym inštitúciám vymáhané v exekúcii stali nevymáhateľnými, ak dlžník zaplatí ich určenú časť (exekučná amnestia). Vláda SR vytvorí podmienky na zapojenie sa súkromných veriteľov do exekučnej amnestie.

Vláda SR presadí reformu opatrovníckeho práva zameranú na osoby s hendikepom z dôvodu fyzického alebo mentálneho poškodenia zdravia a ochranu ich postavenia v právnych vzťahoch, vrátane ochrany ich majetku.

Vláda SR bude s najvyššou prioritou pokračovať v budovaní systémových riešení na ochranu a podporu obetí domáceho násilia, sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách, a to v úzkej spolupráci s občianskou spoločnosťou.

Vláda SR vykoná revíziu právnej úpravy Centra právnej pomoci, vrátane vyhodnotenia spolupráce s advokátmi, aby bola v porovnaní so súčasným stavom pokrytá početnejšia skupina ľudí s nízkym príjmom, ktorá si nevie zabezpečiť prístup k spravodlivosti inak, a vyhodnotí potrebu zvýšenia počtu pobočiek Centra právnej pomoci.

OBSAH
BOJ PROTI KORUPCII, ABY SLOVENSKO BOLO FÉROVÁ A TRANSPARENTNÁ KRAJINA ............ 3
OBNOVA DÔVERY V PRÁVNY ŠTÁT A ZABEZPEČENIE, ABY ZÁKON A SPRAVODLIVOSŤ
PLATILI PRE KAŽDÉHO ROVNAKO ............................................................................................................ 8
ZAISTENIE BEZPEČNOSTI OBYVATEĽSTVA .......................................................................................... 20
OBRANNÁ POLITIKA A OZBROJENÉ SILY .............................................................................................. 30
ZLEPŠENIE STAROSTLIVOSTI O ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA............................................................. 33
OCHRANA PRACOVNÝCH MIEST A ZABEZPEČENIE SOCIÁLNYCH ISTÔT ..................................... 43
ZVÝŠENIE KONKURENCIESCHOPNOSTI - ZLEPŠENIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA -
ZVÝŠENIE ŽIVOTNEJ ÚROVNE OBČANOV ............................................................................................. 49
STABILIZÁCIA VEREJNÝCH FINANCIÍ ZASIAHNUTÝCH PREBIEHAJÚCOU KRÍZOU A ZVÝŠENIE
EFEKTIVITY VYNAKLADANIA VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV........................................................... 55
EFEKTÍVNE A TRANSPARENTNÉ VYUŽÍVANIE FONDOV EÚ S DÔRAZOM NA ZNIŽOVANIE
REGIONÁLNYCH ROZDIELOV A ROZVOJ KRAJINY ............................................................................. 63
ZMYSLUPLNOU INFORMATIZÁCIOU PREMENIŤ SLOVENSKO NA INTELIGENTNÚ,
INOVATÍVNU A TRANSPARENTNÚ KRAJINU ........................................................................................ 68
VZDELÁVANIE AKO ZÁKLADNÝ PILIER BUDÚCEJ PROSPERITY SLOVENSKA ........................... 71
TVORBA STRATEGICKEJ VÍZIE ................................................................................................................. 77
DOPRAVA, KTORÁ PODPORUJE TRVALO UDRŽATEĽNÝ HOSPODÁRSKY RAST S OHĽADOM
NA EKOLÓGIU................................................................................................................................................ 80
ZODPOVEDNÁ OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA ......................................................................... 92
ZVÝŠENIE POTRAVINOVEJ SEBESTAČNOSTI OBYVATEĽOV S DÔRAZOM NA ZODPOVEDNÉ
HOSPODÁRENIE S PÔDOU A S LESMI ...................................................................................................... 99
SPOĽAHLIVÝ A ZODPOVEDNÝ PARTNER V EURÓPSKYCH A MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOCH
......................................................................................................................................................................... 106
ŽIVOTASCHOPNÁ A SEBAVEDOMÁ KULTÚRA, KTORÁ NAPOMÁHA ROZVOJU KREATÍVNEHO
A EKONOMICKÉHO POTENCIÁLU SLOVENSKA .................................................................................. 112   PRINT RSS


             
Hlavná stránka