Rodičia a starí rodičia, ktorí spoločne so zločincami a vlastizradcami z vysokej politiky umožnili, aby ich vlastné deti a vnuci boli okradnutí o budúcnosť vo vlastnej krajine, spoločne ich vyhnali a vyháňajú do cudziny, budúce generácie obrali o detstvo a budúcnosť, tvoria cca 70 % Slovákov, nemožno považovať za súčasť národa, ale len za plebejcov bez vlastného názoru, ktorí nikdy nemajú právo byť súčasťou tohto národa, lebo prispeli a prispievajú k jeho postupnej likvidácii.
Vladimír Pavlík
Hlavná stránka

Mestská policajtka sa stala obeťou susedských sporov popradského viceprimátora Kromku
3. časť 
           

  
S potešením som prijal správu rodiny pána Jozefa Oprondeka o rozhodnutí Krajského súdu v Prešove, ktorý zrušil uznesenie Okresného súdu v Poprade sp.zn. oTp13/2014  IČS 8714000019 zo dňa 21. januára 2014 na základe ktorého bol vzatý do vyšetrovacej väzby, napriek tomu, že súdu bola známa skutočnosť o jeho duševnom a zdravotnom stave, teda sa jednalo o väzbu chorého.

Pán Oprondek je už doma a je trestne stíhaný na slobode. Je ale na mieste zodpovedať na otázku či bol nutný tento  zjavne neprimeraný a krajne represívny postup v prípade susedského sporu, ktorý ak by sa nejednalo o viceprimátora Popradu bol by sa s najväčšou pravdepodobnosťou riešený v priestupkovom konaní. Zodpovedanie na túto otázku je o to naliehavejšie ak zoberieme v úvahu postup polície a prokuratúry v oveľa závažnejších prípadoch, akými bol napríklad nedávny krvavý útok opitých Rómov 9. februára 2014, ktorí zo zábavy napadli palicami a doskami s klincami svojich nerómskych spoluobčanov v obci Varhaňovce pri Prešove. Podrobnosti o tomto brutálnom útoku zatiaľ rómskej minority sú uvedené na webovej stránke http://krimi.noviny.sk/cierna-kronika/ v článku s názvom „Krvavá bitka pri Prešove. Päste, palice a dosky s klincami“.  Ako je známe v tomto prípade skutočného ohrozenie na živote a zdraví  občanov, polícia  a prokuratúra nepovažovala za potrebné poslať páchateľov agresívneho útoku do vyšetrovacej väzby a ponechala ich na slobode.  Keďže podobných prípadov je viac než dosť, preto sa  pýtam prečo polícia a prokuratúra v Poprade, podľa mňa na vyše 20 dní nezákonne obmedzila osobnú slobodu pána Jozefa Oprondeka v rozpore s čl. 17 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodným dohovorom, ak páchatelia, ktorí ohrozujú svojich spoluobčanov sú ponechávaní na slobode?

Tým, že bol pán Jozef  Oprondek pozbavený ako duševne chorý osobnej slobody boli porušené jeho základné práva  garantované čl. 17  Ústavy SR  ako aj medzinárodným dohovorom a súčasne bol porušený aj čl. 46  Ústavy SR  a  ust. § 185 ods.  Trestného poriadku na opravný prostriedok proti uzneseniu o vznesení obvinenia, ktorým je možnosť podať v zákonnej lehote sťažnosť, keďže pán Oprondek bol obmedzený na slobode ešte pred uplynutím 18 dňovej lehoty na prevzatie doporučeného listu O O PZ v Poprade. Je preto na mieste, aby si on a jeho rodina uplatnila nárok na odškodnenie za jeho nezákonné obmedzenie na slobode. Podotýkam, že tieto práva platia pre každého bez rozdielu rasy a platia aj pre osoby odsúdené za závažnú trestnú činnosť  akej sa dopustil napríklad známy Lojzo Kromka alias „čistič“, ktorý odrezal v Poprade hlavu bývalému policajtovi G. Slivenskému  a rovnako má svoje ústavné a procesné práva aj brat pána viceprimátora, údajne odsúdený za drogovú trestnú činnosť.

Budem preto  sledovať ako sa k tomu postaví polícia a prokuratúra a porovnávať  prípad pána Oprondeka s prístupom k prípadu väzby Róma z Moldavy nad Bodvou o ktorom písal denník Sme 14.októbra 2013 v článku s názvom „Väzbu chorého  Róma chcú trestať „ v ktorom priamo Generálna prokuratúra nariadila disciplinárne konanie s prokurátorom. http://romovia.sme.sk/c/6968740/vazbu-choreho-roma-chcu-trestat.html

                                                           Vladimír Pavlík


Genéza susedského sporu rodiny Jozefa Oprondeka a popradského viceprimátora JUDr. Adriána Kromku
  1. Február 2013  Problém sa začal vo februári 2013 kvôli odprataniu snehu, ktorý viceprimátor spred svojho domu nahrnul na verejnú komunikáciu a následne dal príkaz správe Mestských komunikácii v Poprade, aby sneh odpratala. To mu vytkol jeho sused, pán Oprondek,  čím sa s ním dostal do konfliktu. Následky tohto banálneho sporu sa preniesli na dcéru Janu Oprondekovú, ktorá pracovala 10 rokov ako mestská policajtka v Poprade. Po spomínaných konfliktoch jej otca s viceprimátorom jej bolo prostredníctvom náčelníka mestskej polície, na podnet viceprimátora,  povedané, aby si podala žiadosť o výpoveď. Postupne sa na pani Janu Oprondekovú  našli dve účelovo vyrobené nezávažné porušenia pracovnej disciplíny, ako napr. opustenie stanoviska kvôli nákupu stravných lístkov jej kolegyňou a iné banality. Nasledovalo upozornenie, že ak sa v priebehu šiestich mesiacov dopustí ďalšieho porušenia pracovnej disciplíny, bude s ňou rozviazaný pracovný pomer.  
  1. 31. december  2013  Podľa dohodnutého scenára,   na podnet viceprimátora,  bol ukončený pracovný pomer s Janou Oprodnekovou dohodou bez  nároku na odstupné.  Tá bola k podpisu ovplyvnená a zmanipulovaná náčelníkom, ktorý k tomu zneužil jej  miernu povahu a snahu vyhnúť sa konfliktu s vedením polície. V podstate sa podpisom dohody dopustila chyby a skomplikovala si právnu možnosť napadnúť túto výpoveď.
  1. 20. december 2013 Otec prepustenie dcéry zo zamestnania znášal veľmi ťažko a viceprimátorovej manželke vytkol, že jej manžel ju nechal  vyhodiť z práce. Povedal jej to pred Vianocami,  pri inštalácii vianočnej výzdoby na vile viceprimátora. Tá ho pri  tom bez jeho súhlasu fotografovala. Následne došlo medzi nimi k hádke a viceprimátorova manželka privolala hliadku polície, ktorá na mieste zásahu, okrem účelovej výpovede manželky viceprimátora, nič nezistila a pán Oprondek s ňou nekomunikoval. Manželka viceprimátora podala na neho trestné oznámenie na základe jej účelových tvrdení, podľa ktorých sa jej mal vyhrážať a nadávať jej. Ako svedka navrhla pracovníka, ktorý robil vianočnú výzdobu. 
  1. 23. december 2013  Konflikt vyvrcholil ďalšou hádkou medzi pánom Oprondekom a svokrom viceprimátora, za čo bolo následne na neho podané ďalšie trestné oznámenie pre prečin výtržníctva. Pán Oprondek  mu vytkol, že jeho zať nechal vyhodiť z práce jeho dcéru tak, že ju nahovorili podpísať dohodu o ukončení pracovného pomeru a ostala nezamestnaná. Pána Oprondeka obvinili, že pri tejto hádke  fyzicky napadol  viceprimátorovho svokra Michala Frajštáka, čo majú potvrdiť ako svedkovia opäť rodinní príslušníci a známi viceprimátora. Keďže viceprimátor má konexie a v nemocnici na centrálnom príjme pracuje rodinný príslušník manželky viceprimátora, zariadili dlhodobú práceneschopnosť viceprimátorovho svokra, pričom tento sa  bez viditeľných ťažkostí pohybuje v okolí  svojho domu.  
  1. 30. december 2013 Jozef Oprondek obdržal súčasne dve oznámenia pošty  o doporučených zásielkach do vlastných rúk z OO PZ v Poprade. (Jednalo sa o uznesenia, ktorými bolo proti nemu vznesené obvinenie pre prečin výtržníctva a nebezpečného vyhrážania). Odberná lehota bola 18 dní a končila 17. januára 2014.
  1. 17. január 2014 Bez možnosti riadne prevziať uvedené dve uznesenia polície v odbernej lehote 18 dní a využiť svoje právo na podanie sťažnosti, v zákonnej trojdňovej lehote, bol dňa 17. januára 2014, pod zámienkou podania výpovede odvedený z vlastného domu hliadkou polície a umiestený do cely predbežného zadržania, bez uvedenia zákonného dôvoduNásledkom tohto postupu bolo zhoršenie jeho zdravotného (mal dlhodobé problémy so srdcom, vrátane psychických problémov z minulosti pre ktoré bol liečený, čo ovplyvnilo a znásobilo aj prepustenie jeho dcéry zo zamestnania).  V dôsledku zadržania musela byť k nemu   privolaná 3x rýchla záchranná služba, následne musel byť hospitalizovaný v popradskej nemocnici a neskôr prevezený do nemocnice v Prešove. Bol strážený políciou a rodine bola odoprená možnosť ho navštíviť.  
  1. 21. január 2014 Okresný súd v Poprade na návrh Okresnej prokuratúry uznesením sp.zn. oTp13/2014  IČS 8714000019  rozhodol o vyšetrovacej väzbe a prevezení do väzenskej nemocnice v Trenčíne. Súd takto rozhodol napriek tomu, že mu bola známa skutočnosť o tom, že v minulosti  už súd nariadil ústavnú psychiatrickú liečbu. Teda sa v danom prípade jednalo o väzbu chorého.
  1. 6. február 2014 Krajský súd v Prešove, vyhovel sťažnosti právneho zástupcu JUDr. Jozefa Beňu a zrušil uznesenie Okresného súdu v Poprade sp.zn. oTp13/2014  IČS 8714000019 zo dňa 21. januára 2014. Jozef Oprondek je trestne stíhaný na slobode.

ÚSTAVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Čl.17

(1) Osobná sloboda sa zaručuje.

(2) Nikoho nemožno stíhať alebo pozbaviť slobody inak, ako z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nikoho nemožno pozbaviť slobody len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok.

(3) Obvineného alebo podozrivého z trestného činu možno zadržať len v prípadoch ustanovených zákonom. Zadržaná osoba musí byť ihneď oboznámená s dôvodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 48 hodín prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca musí zadržanú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

(4) Obvineného možno zatknúť iba na odôvodnený písomný príkaz sudcu. Zatknutá osoba musí byť do 24 hodín odovzdaná súdu. Sudca musí zatknutú osobu do 48 hodín a pri obzvlášť závažných trestných činoch do 72 hodín od prevzatia vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo o jej prepustení na slobodu.

(5) Do väzby možno vziať iba z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe rozhodnutia súdu.

(6) Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno prevziať osobu do ústavnej zdravotníckej starostlivosti alebo ju v nej držať bez jej súhlasu. Takéto opatrenie sa musí do 24 hodín oznámiť súdu, ktorý o tomto umiestnení rozhodne do piatich dní.

(7) Skúmanie duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu je možné iba na písomný príkaz súdu.

Európsky dohovor o ľudských  právach
HLAVA I PRÁVA A SLOBODY
ČLÁNOK 5
Právo na slobodu a bezpečnosť

1.
Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane na základe postupu stanového zákonom:
a) zákonné pozbavenie slobody osoby po odsúdení príslušným súdom;

b) zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody z dôvodu nesplnenia rozhodnutia vydaného súdom v súlade so zákonom alebo s cieľom zabezpečiť splnenie povinnosti stanovenej zákonom;

c)zákonné zatknutie alebo pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán pre dôvodné podozrenie zo spáchania trestného činu, alebo ak je to dôvodne považované za potrebné za účelom zabránenia spáchaniu trestného činu alebo úteku po jeho spáchaní;

d) pozbavenie slobody maloletého na základe zákonného rozhodnutia za účelom výchovného dohľadu alebo jeho zákonné pozbavenie slobody za účelom predvedenia pred príslušný súdny orgán;

e) zákonné pozbavenie slobody osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne chorých osôb, nalkoholikov, narkomanov alebo tulákov;

f) zákonné zatknutie alebo iné pozbavenie slobody osoby, aby sa zabránilo jej nepovolenému vstupu na územie štátu, alebo osoby, proti ktorej sa vedie konanie o vypovedaní alebo vydaní.

2. Každý, kto je zatknutý, musí byť bez meškania a v jazyku,
ktorému rozumie, oboznámený s dôvodmi svojho zatknutia a s
každým obvinením proti nemu.

3. Každý, kto je zatknutý alebo pozbavený slobody v súlade s ustanovením odseku 1 písm. c) tohto článku, musí byť ihneď predvedený pred sudcu alebo inú úradnú osobu splnomocnenú zákonom na výkon súdnej moci a má právo, aby jeho vec bola prejednaná v primeranej lehote, alebo byť prepustený počas
konania. Prepustenie sa môže podmieniť zárukou, že sa takáto osoba dostaví na pojednávanie.

4.
Každý, kto je zatknutý alebo inak pozbavený slobody, má právo podať návrh na začatie konania, v ktorom súd urýchlene rozhodne o zákonnosti pozbavenia jeho slobody a nariadim prepustenie, ak je pozbavenie slobody nezákonné.

5.
Každý, kto bol zatknutý alebo pozbavený slobody v rozpore s ustanoveniami tohto článku, má nárok na odškodnenie.


    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka