"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Príbeh jednej skládky Arogancia moci voči občanom              

         Je to prípad skládky TKO Podstránie v Lednických Rovniach (okres Púchov), ktorá je názorným príkladom arogancie moci, síce nie na úrovni najvyššej (vládnej) ale na úrovni regionálnej (obec LR a vúc TN). Obec Lednické Rovne, resp. jej štatutár si objednal u geodeta zameranie pozemku (pravdepodobne geodetovi "ukázali" ako má pozemok zamerať) a na základe toho si obec dala na katastri zapísať pozemok na LV. Obec požiadala o vydanie stavebného povolenia (integrované povolenie vydal SIŽP). Obec cez verejné obstarávanie vybrala stavebníka a začali stavať na pozemku skládku z príspevku z fondov EÚ.

          Až potiaľ by bolo všetko v poriadku, keby členovia pozemkového spoločenstva Horenice, ktoré vzniklo v roku 2010 nezistili pri inventarizácií, že jeden z pozemkov zapísaných v pozemnoknižných záznamoch sa prekrýva s pozemkom, na ktorom obec buduje skládku. Urbárnici teda oslovili geodeta, aby im zameral pozemok. Až ten zistil, že jeho kolega urobil chybu (obec stavia aj na ich pozemku) a upozornili obec a snažili sa so zástupcami obce dohodnúť na vysporiadaní pozemku.

          Nakoľko nedošlo k zhode a každá zo strán operovala vlastným nákresom, starosta obce Lednické Rovne po takmer roku jednaní navrhol, že spolu oslovia súdneho znalca z odboru geodézie a kartografie a ten pozemok zamerá a vypracuje posudok, ktorým sa potom budú ďalej obe strany riadiť (k tomuto existujú ako svedectvá, tak aj písomná dohoda). Tu je článok súvisiaci s problémom:
http://spravy.pravda.sk/nova-skladka-este-nestoji-a-uz-hrozi-sud-f0u-/sk_regiony.asp?c=A110626_194939_sk_regiony_p29
V tomto článku odst. 5 pán starosta sám hovorí o tom, že sa budú závermi znalca riadiť.
     
Obec teda navrhla znalca, s ktorého menom zástupcovia pozemkového spoločenstva súhlasili. Tento znalec problém na mieste v sprievode oboch geodetov a zástupcov obce aj urbáru prešetril, pozemok následne vymeral a porovnal so staršími záznamami. Vo svojom posudku konštatoval, že obec stavia na pozemku, ktorý prekrýva pozemok, patriaci pozemkovému spoločenstvu. Nakoľko nešpecifikoval, akú výmeru obec zabrala (čo by v prípadne súdneho sporu bolo nevyhnutné). Zástupcovia pozemkového spoločenstva znalcovi poslali upresňujúce otázky. Znalec na ne odpovedal v dodatku k znaleckému posudku a tento dodatok sa tak stal súčasťou posudku.
     
Znalec konštatuje, že dotknutých stavbou je 2599 m2. Obec napriek tomu nechce vlastníkom za pozemok zaplatiť. Pozemkové spoločenstvo sa teda obrátilo na stavebný úrad, prokuratúru, krajský úrad ochrany živ. prostredia, políciu (odbor boja proti org. zločinu - kvôli podozreniu z korupcie) a aj na súd. Od samého počiatku sporu sa stretávajú iba s argumentom, že skládka je potrebná pre celý región. Znamená to, že základné ústavné právo (právo na majetok) možno svojvoľne porušiť ak je to v záujme viacerých? Bez vyvlastnenia a bez náhrady?

          Členovia pozemkového spoločenstva nie sú proti skládke, len žiadajú odškodnenie. Žiadajú, aby im obec zaplatila riadnu kúpnu cenu a to 18,5 EURO/ m2. Toto je cena za stavebný pozemok z akej obec počíta dane zaokrúhlená smerom nadol (cena podľa tabuliek je 18,58). Trhová cena sa pohybuje na úrovni 21 - 25 EURO/ m2. Pán starosta najskôr tvrdil, že sa chcú dohodnúť, potom tvrdil, že aj keby chceli zaplatiť, tak nemôžu, pretože stavajú na svojom, pretože majú LV... 

          Keď bolo zrejmé, že nestavajú len na svojom pozemku a stavba už stála a čakali len na kolaudáciu, tak opäť naťahovali čas tvrdením, že každý z členov spoločenstva si musí najskôr vysporiadať dedičsky svoj podiel (dve dedičské konania ešte prebiehali, takže poz. spoločenstvo LV nemohlo získať) a že sa dohodnú keď si to urbárnici vyriešia ...sľubom z jeho strany však už nikto neverí.

          Pozemkové spoločenstvo dalo na súd návrh na vydanie predbežného opatrenia, aby sa v stavbe nepokračovalo až do rozhodnutia o hranici pozemku a určení vlastníka. Súd však toto zamietol s odôvodnením, že ide o konanie nad rámec konania o predbežnom opatrení a že ide o verejný záujem. Podľa nich hrozí neodvrátiteľná škoda a teda predbežné opatrenie je na mieste a ak ide o verejný záujem, mal byť pozemok riadne vyvlastnený štátom a vlastníkom mala byť vyplatená peňažná náhrada.

          Zaujímavé tiež je, že keď dňa 28.11.2011 o 14,55 hod. pozemkové spoločenstvo proti tomuto rozhodnutiu podalo opravný prostriedok na podateľni okresného súdu a dňa 29.11.2011 ráno pribl. v čase 9,00 - 10,30 už právny zástupca obce na okresnom súde v PB na chodbe študoval toto odvolanie. Je úžasné ako tento súd rýchlo a efektívne pracuje v ich prospech. Takto promptná reakcia nás vedie k presvedčeniu, že sudca alebo niekto na podateľni okresného súdu nie je nestranný, ale zvýhodňuje jednu zo strán. Podanie im totiž súd nemohol stihnúť doručiť.

          Návrh na predbežné opatrenie bol následne zamietnutý, nasledovalo odvolanie sa na KS TN, ten si vyžiadal stanovisko odporcu (obce a stavebníka Ledrov, s.r.o.). V stanovisku uvádzajú, že je stavba dokončená a prebiehajú len dokončovacie práce. Je teda stavba dokončená alebo prebiehajú dokončovacie práce?? Pretože to je rozdiel, veľký rozdiel. Nejde tu o trestný čin krivej výpovede alebo marenia súdneho konania zo strany odporcov (obec a Ledrov)?? KS TN však došiel k záveru, že stavba je dokončená (aj keď fotografie priložené navrhovateľmi svedčili o pokročilom štádiu rozostavanosti a chýbajúcich podstatných častiach stavby) a predbežné opatrenie zamietol. Neskôr sa objavila na stavenisku aj ťažká technika a robili sa dodatočné stavebné úpravy (nahradenie spevňovacej hrádze-násypu tzv. Larsenovou stenou, čo je podstatný zásah do konštrukcie a malo o jeho povolení prebiehať stavebné konanie, čo sa však nestalo).

          Nakoľko orgány nekonajú tak, ako je v tomto prípade potrebné, jedinou záchrannou brzdou sú médiá a ministerstvá, ktoré majú moc celý spor urýchliť a ochrániť práva dotknutých občanov. Preto Vás v ich mene prosím o zásah a prešetrenie. Zároveň si myslím, že je to vhodný námet na zaujímavý príspevok, nakoľko podľa šumov a zatiaľ neoverených informácií, sú v pozadí mocní z jednej politickej strany, ktorú však nebudem menovať pretože nemám dôkazy a rešpektujem zákon a ustanovenia o ochrane osobnosti.
      
Už v minulosti sa však vyskytli podobné prípady porušovania práv občanov (pozemky pod KIA, skládka TKO v Pezinku, pozemky pod rýhlostnou komunikáciou R1 a pod.) a len vďaka médiám a angažovanosti niektorých politikov sa podarilo tieto kauzy riešiť. Pre informáciu posielam ešte niekoľko odkazov:
http://www.sme.sk/c/3990419/lednicke-rovne-nemaju-na-zatvorenie-skladky.html
http://povazska.sme.sk/c/6097832/otvorenie-novej-kazety-skladky-podstranie-sa-blizi.html
http://povazska.sme.sk/c/5524121/vystavbu-novej-kazety-na-odpad-budu-financovat-z-uveru.html

       Obec Lednické Rovne a stavebník (LEDROV, s.r.o., ktorej zriaďovateľom a 100%ným vlastníkom je obec) neustále argumentujú verejným záujmom. V súčasnosti obce vozia odpad na skládku v Semeteši (kat. obce Turzovka) za ca. 29 EURO/t (poplatok za uloženie odpadu) + 5 EURO/t (miestny poplatok) + náklady na dopravu, teda spolu za ca. 39 EURO/ t odpadu. Je zaujímavé, že LEDROV, s.r.o. mala v pláne uzatvoriť s obcami Púchovského okresu zmluvy na sumu ca. 49 EURO/t aspoň takúto cenu spomínal konateľ, pán Šudík v minulosti. Je teda verejným záujmom platiť niekomu z obecných peňazí 49 EURO/t, keď inde sú náklady a dohodnutá cena 39 EURO/t ? Mne to ako verejný záujem nepripadá. Je to záujem súkromného investora proti záujmu a právam oprávnených vlastníkov pozemku.

           Niektorí ľudia boli strašení hrozbou  fyzickej likvidácie, neskôr sa niekto  snažil členov výboru pozemkového spoločenstva intrigami rozhádať a znefunkčniť tak výbor (a súčasne sa snažili manipulovať dôkazmi za pomoci sudcu, tak že tento nedoručil písomnosť druhej strane súdneho sporu a nedal jej tak možnosť sa vyjadriť), kompetentní (SIŽP) sa akosi podozrivo často dopúšťajú rôznych pochybení (a vždy len v prospech staviteľa skládky a na ujmu pozemkového spoločenstva) a pod.

          Medzičasom súd ustanovil za súdneho znalca z odboru geodézie geodeta, ktorý nie je zapísaný v zozname znalcov a podľa zákona o súdnych znalcoch môže súd ustanoviť osobu nezapísanú v zozname, len ak v danom odbore nie je žiadna osoba zapísaná... účelové pochybenie sudcu?? asi áno... Možno aj preto, že sa žalujúci PS Horenice obával nestrannosti tohto „znalca“ (ktorý v minulosti viackrát  pracoval pre obec) túto žalobu stiahol a neskôr podal inú. SIŽP počas kolaudačného konania niektorých účastníkov vylúčila, lebo vraj nepreukázali že sú účastníkmi konania (v zmysle zákona však je účastníkom každý kto si myslí že ním je až dovtedy pokiaľ orgán nepreukáže že účastníkom nie je...) teda nie oni mali preukazovať že sú účastníkmi ale SIŽP malo zdôvodniť a dokázať že účastníkmi nie sú... to sa nestalo...
Chybou však bolo že sa v lehote 15 dní proti tomuto nezákonnému rozhodnutiu neodvolali a tak nadobudlo právoplatnosť. SIŽP potom teda neposielala ďalšie dokumenty týmto osobám, pretože ich nepovažovala za účastníkov konania.

          Nadôvažok iných spoluvlastníkov nevpustili počas kolaudácie na ich vlastný pozemok... a napriek námietkam, ktorými sa nezaoberali (možno preto že ich podala osoba, ktorá podľa SIŽP nebola účastník konania), ale vydali kolaudačné rozhodnutie a povolili prevádzku skládky. Splnomocnenému zástupcovi poškodených účastníkov však odmietli umožniť nahliadnutie do spisu...

          Medzičasom obec bez výberového konania podpísala nevýhodné zmluvy so spoločnosťou MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o. (konateľ je pán Staník, v pozadí vraj stojí pán Haviar, v PB dobre známy), ktoré sú zrejme v rozpore so zákonom o správe majetku obcí a inými.... Obci tu teda hrozia značné škody, pretože je možné, že súd rozhodne o zastavení prevádzky a v takom prípade obec bude musieť vyplatiť značnú sumu (v niektorých zmluvách sa spomína 1 milión € v iných 200.000,- €) ako zmluvnú pokutu prevádzkovateľovi (firme MEGAWASTE SLOVAKIA, s.r.o.).

          Nakoľko pozemok obce aj skládka je predmetom záložného práva v prospech VÚB, zmluvy ktoré obec podpísala právnici banky študovali a upozornili obec na nevýhodnosť týchto zmlúv. Súvisiace zmluvy sú tu:
http://www.lednickerovne.sk/zmluvy-2012.phtml?id_kat_for_menu=17239&module_action__185305__id_z=30607#m_185305
http://www.lednickerovne.sk/zmluvy-2012.phtml?id_kat_for_menu=17239&module_action__185305__id_z=30606#m_185305
http://www.lednickerovne.sk/zmluvy-2012.phtml?id_kat_for_menu=17239&module_action__185305__id_z=30605#m_185305

          Objavilo sa tiež niekoľko novších skutočností, prebieha súdny spor o pozemok, riešia sa podania na GP SR o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí orgánov, niektoré osoby z tejto kauzy či z jej pozadia (p. Goralka, p. Šudík a iní) rozpútali mediálnu kampaň proti sebe (napr. článok uverejnený v Púchovských novinách s názvom „Tunel“ v obci Lednické Rovne za 7 miliónov EUR?, žiaľ tento článok na nete nie je).

V súčasnosti je teda situácia taká, že časť pozemku kde skládka stojí patrí obci, resp. Ledrov s.r.o. (ktorá je vlastnená obcou) a o časť pozemku kde skládka stojí sa vedie spor, pretože je tam zdvojené vlastníctvo (obec aj členovia PS Horenice ju majú na LV) a časť pozemku nesporne patrí členom PS Horenice. Pri stavbe skládky nepostupoval stavebník v súlade s povoleniami (ale si ich prispôsoboval podľa okolností), nepoužil také riešenia ako mal, orgány nekonali pri schvaľovaní a povolení skládky tak ako mali a nebrali do úvahy názory dotknutých osôb (vlastníkov spornej časti pozemku a vlastníkov susedného pozemku) atď. Celý spor teda pokračuje, napriek námietkam však bolo vydané kolaudačné rozhodnutie a prevádzka je povolená. Na skládku sa už zrejme vozí odpad... Pýtam sa: zvíťazí spravodlivosť alebo politicko-mafiánske praktiky?

Vladimír Pavlík

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka