"...hlboko s Vami nesúhlasím, urobím však všetko pre to, aby ste mohol svoj názor slobodne hlásať" - Voltaire
Politici musia strpieť akékoľvek názory občanov - Inak tam nepatria!
Hlavná stránka

Otvorený list ministrovi životného prostredia SR Ing. Petrovi Žigovi, PhD              

         

Vážený pán minister,

          Podľa štatútu riadite rezort ktorý má zabezpečiť ochranu a zákonnosť v životnom prostredí . My,  čo bývame v okolí skládky Podstránie v katastri obce Lednické Rovne  sa však na základe skúsenosti domnievame že skôr  riadite rezort  ktorý by sa mal volať „ U mŕtveho chrobáka“. Ministerstvo  nič nevidí, nič nepočuje, k ničomu sa nevyjadruje a keď ich upozorníme na neprávosti  hrá mŕtveho chrobáka.

          Vážený pán minister, keďže sme neuspeli našimi opakovanými sťažnosťami, výzvami, podnetmi a dokonca  ani našim osobným listom ktorý sme  adresovali  priamo Vám ministrovi životného prostredia (na list ste nám Vy  dodnes neodpovedali....)  Vás týmto verejne Otvoreným listom  informujeme  o Hrozbe vzniku závažnej ujmy  na životnom prostredí.  

          Stará skládka odpadov Podstránie,  ktorú uzatvorila obec Lednické Rovne z finančných prostriedkov  EÚ nie je uzatvorená v súlade s projektom a dodnes z nej trčia odpady.  Stavebník staval tak neodborne, že  pri stavbe porušil aj protipovodňovú hrádzu rieky Váh. V prípade povodní hrozí odplavenie skládky a znečistenie rieky Váh a vodných zdrojov. Z eurofondov na uzatvorenie skládky bolo  obcou Lednické Rovne vyčerpaných viac ako 3 milióny €,  hoci podľa rozhodnutia SIŽP Žilina Číslo: 928/770170103- Z1/208-Gl Žilina dňa 14.3.2005 bol rozpočet stavby v roku  len   2,12 mil.€.  Máme   podozrenie že časť stavebných  prác stavebníkom bola vykázaná len fiktívne a financie z  EÚ fondov boli spreneverené.

          Nová kazeta skládky Podstránie je vybudovaná v rozpore so základnými pravidlami skládkovania odpadov schválených ministerstvom a EÚ.
Vaše ministerstvo  v Záverečnom  stanovisku ku stavbe samo uviedlo že:
- podľa § 13 ods.6 písm. e) zákona č. 666/2004  Z. z. o ochrane pred povodňami je umiestňovanie skládok odpadov v aktívnej i v pasívnej zóne inundačného pásma zakázané
-    výber lokality je v rozpore s § 24 vyhlášky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o  odpadoch č. 283/2001 Z. z. a Vodným  zákonom č. 364/2004 Z. z.
  lokalita nie je vybratá z Mapy vhodnosti územia na skládkovanie

Napriek  týmto skutočnostiam  vydalo MŽP SR podmienečne  súhlasné stanovisko ku stavbe a stavebný úrad - Slovenská inšpekcia životného prostredia v Žiline  napriek tomu že stavebník nesplnil záväzné podmienky ministerstva stavbu povolila a vydala ku nej stavebné povolenie.
    
Stavebník počas výstavby nedodržal  Záverečné stanovisko MŽP SR a ani podmienky Územného rozhodnutia o umiestnení stavby a stavebného povolenia. Stavebný úrad a aj Vaše  ministerstvo boli  opakovane na protizákonnú  činnosť stavebníka upozorňované. Napriek tomu Vami riadený úrad vo veci dodnes nekonal a stavbu napriek chýbajúcim objektom na ochranu chránených živočíchov a závažným konštrukčným a správnym chybám  skolaudoval v rozpore so zákonom.

Nová kazeta skládky nesprávnym konštrukčným vyhotovením   ohrozuje podzemné vody, zdravie majiteľov okolitých pozemkov a máme podozrenie  že v budúcnosti môže spôsobiť aj všeobecné ohrozenie povrchových a podzemných vôd a znížiť pohodu života  obyvateľom regiónu.

          Je na úvahu, načo sú našej spoločnosti  také správne orgány, ktoré sú schopné do kolaudačného rozhodnutia uviesť aj takýto ekologický blud: „ Stavebný objekt Náhradné reprodukčné plochy pre obojživelníky nebol realizovaný z dôvodu zmeny trasy migrácie obojživelníkov.“ V záujme stavebníka je ochotný Vami riadený stavebný úrad  zapredať „ za 30 strieborných“ svoj charakter,  životné prostredie,  zdravie verejnosti  i  Vaše meno.

Vážený pán minister, záverom si Vás dovoľujeme upozorniť že okrem právomocí Vám udelených máte aj svoje zákonné povinnosti, ktoré  vyplývajú  napríklad aj  zo  zákona 17/1992 Zb,
§ 13
          Ak možno so zreteľom na všetky okolnosti predpokladať, že hrozí nebezpečenstvo
nenávratného alebo závažného poškodenia životného prostredia, nesmie byť pochybnosť
o tom, že k takému poškodeniu skutočne dôjde, dôvodom pre odklad opatrení, ktoré majú
poškodeniu zabrániť.

                                                                      § 19
          Každý, kto zistí, že hrozí poškodenie životného prostredia alebo že k nemu už došlo, je
povinný urobiť v medziach svojich možností nevyhnutné opatrenia na odvrátenie hrozby
alebo na zmiernenie následkov a bez meškania ohlásiť tieto skutočnosti orgánu štátnej správy;
povinnosť zasiahnuť nemá ten, kto by tým ohrozil život alebo zdravie svoje alebo blízkej
osoby.

My čo tu žiť musíme sme si svoju zákonnú  povinnosť už dávno  splnili.
Teraz je rad na Vás pán minister.......

 

 

V Horeniciach, dňa 23.10.2012

S pozdravom Marián Mach a Pozemkové spoločenstvo Horenice  

 

    Facebook Print Friendly and PDF


             
Hlavná stránka